Problem Display
PID: 130174 (8/8/4p2b/3pNR2/Kp1k1pp1/1p2p3/3P4/2Q5 w - - 0 1)

Cerny, Ladislav

Svobodne Slovo, 1954

8/8/4p2b/3pNR2/Kp1k1pp1/1p2p3/3P4/2Q5

#3

5 + 9


6490 yacpdb 2009
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Bg7
   • 2.Rxf4+
    • 2...Kxe5
     • 3.Qc7#
  • 1...exd2
   • 2.Qxd2+
    • 2...Ke4
     • 3.Qd3#
    • 2...Kc5
     • 3.Qxb4#
 • Tries
  • 1.Kxb4?
   • threat
    • 2.Qc3+
     • 2...Ke4
      • 3.Qd3#
   • 1...Ke4
    • 2.Qb1+
     • 2...Kd4
      • 3.Sc6#
      • 3.Qd3#
   • 1...exf5
    • 2.Qb2+
     • 2...Ke4
      • 3.d3#
    • 2.Qc3+
     • 2...Ke4
      • 3.d3#
   • 1...Bf8+!
  • 1.Rxf4+?
   • 1...Kxe5
    • 2.Qc7#
   • 1...Bxf4!
  • 1.Qc2?
   • threat
    • 2.Sc6#
   • 1...exd2
    • 2.Qxd2+
     • 2...Ke4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kc5
      • 3.Qxb4#
   • 1...bxc2!
  • 1.Qc3+?
   • 1...Ke4
    • 2.Qd3#
   • 1...bxc3!
 • Keys
  • 1.Kb5!
   • threat
    • 2.Qb1
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qd3#
    • 2.d3
     • threat
      • 3.Qb2#
      • 3.Qc5#
   • 1...Ke4
    • 2.Qb1+
     • 2...Kd4
      • 3.Sc6#
      • 3.Qd3#
   • 1...exd2
    • 2.Qxd2+
     • 2...Ke4
      • 3.Qd3#
   • 1...exf5
    • 2.Qb2+
     • 2...Ke4
      • 3.d3#
   • 1...Bg7
    • 2.Rxf4+
     • 2...Kxe5
      • 3.Qc7#
   • 1...Bf8
    • 2.Qb1
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qd3#
    • 2.Qf1
     • threat
      • 3.Qd3#
      • 3.Qxf4#
     • 2...Ke4
      • 3.Qd3#
      • 3.Qxf4#
   • 1...b2
    • 2.Qb1
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qd3#
    • 2.Qc2
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qd3#
   • 1...e2
    • 2.Qb1
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Qd3#
   • 1...g3
    • 2.Qb1
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sc6#
      • 3.Qd3#
    • 2.d3
     • threat
      • 3.Qb2#
      • 3.Qc5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).