Problem Display
PID: 173741 (6R1/5p2/3KpknB/5p2/5p2/2pQ1P2/2B5/8 w - - 0 1)

Boros, Sandor

Magyar Sakkvilag, 1927

6R1/5p2/3KpknB/5p2/5p2/2pQ1P2/2B5/8

#2

6 + 7


6490 yacpdb 2018
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Sh4
   • 2.Bg5#
  • 1...Se5
   • 2.Bg5#
  • 1...Se7
   • 2.Bg5#
  • 1...Sf8
   • 2.Bg5#
  • 1...Sh8
   • 2.Bg5#
  • 1...e5
   • 2.Qxf5#
 • Tries
  • 1.Bb1?
   • 1...Sh4
    • 2.Bg5#
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
   • 1...Se7
    • 2.Bg5#
   • 1...Sf8
    • 2.Bg5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bg5#
   • 1...e5
    • 2.Qxf5#
   • 1...c2!
  • 1.Bxf4?
   • 1...Sh4
    • 2.Be5#
    • 2.Bg5#
   • 1...Se5
    • 2.Bxe5#
    • 2.Bg5#
   • 1...Se7
    • 2.Be5#
    • 2.Bg5#
   • 1...Sf8
    • 2.Be5#
    • 2.Bg5#
   • 1...Sh8
    • 2.Be5#
    • 2.Bg5#
   • 1...e5
    • 2.Qxf5#
   • 1...Sxf4!
  • 1.Qf1?
   • 1...Sh4
    • 2.Bg5#
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
   • 1...Se7
    • 2.Bg5#
   • 1...Sf8
    • 2.Bg5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bg5#
   • 1...e5!
  • 1.Qe2?
   • 1...Sh4
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
    • 2.Qxe5#
   • 1...Se7
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Sf8
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...e5!
  • 1.Qc4?
   • 1...Sh4
    • 2.Bg5#
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
   • 1...Se7
    • 2.Bg5#
   • 1...Sf8
    • 2.Bg5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bg5#
   • 1...e5!
  • 1.Qe4?
   • 1...e5
    • 2.Qxf5#
   • 1...Sh4
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
    • 2.Qxe5#
   • 1...Se7
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Sf8
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...fxe4!
  • 1.Qb5?
   • 1...Sh4
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
    • 2.Qxe5#
   • 1...Se7
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Sf8
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...e5!
  • 1.Qd1?
   • 1...Sh4
    • 2.Bg5#
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
   • 1...Se7
    • 2.Bg5#
   • 1...Sf8
    • 2.Bg5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bg5#
   • 1...e5!
  • 1.Qxc3+?
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
    • 2.Qxe5#
   • 1...e5!
  • 1.Qd4+?
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
    • 2.Qxe5#
   • 1...e5!
 • Keys
  • 1.Qa6!
   • 1...e5
    • 2.Kd7#
   • 1...Sh4
    • 2.Bg5#
   • 1...Se5
    • 2.Bg5#
   • 1...Se7
    • 2.Bg5#
   • 1...Sf8
    • 2.Bg5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bg5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).