Problem Display
PID: 173772 (2n5/8/p6K/Qr3kP1/NB3PN1/2pR1BP1/b3P3/4b3 w - - 0 1)

Boros, Sandor

Magyar Sakkvilag, 1927

2n5/8/p6K/Qr3kP1/NB3PN1/2pR1BP1/b3P3/4b3

#3

11 + 7


6490 yacpdb 2018
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Re5
   • 2.Qxe5#
  • 1...Be6
   • 2.Se3#
   • 2.e4#
  • 1...Sb6
   • 2.Rd6
    • threat
     • 3.Se3#
     • 3.Rf6#
     • 3.e4#
  • 1...Sd6
   • 2.Rxd6
    • threat
     • 3.Se3#
     • 3.Rf6#
     • 3.e4#
  • 1...Sa7
   • 2.Rd6
    • threat
     • 3.Se3#
     • 3.Rf6#
     • 3.e4#
 • Tries
  • 1.Rd6?
   • threat
    • 2.Se3#
    • 2.Rf6#
    • 2.e4#
   • 1...Bxg3
    • 2.Rf6#
   • 1...Bd2
    • 2.Rf6#
    • 2.e4#
   • 1...Bf2
    • 2.Rf6#
    • 2.e4#
   • 1...Bb1
    • 2.Se3#
    • 2.Rf6#
   • 1...Bd5
    • 2.Se3#
    • 2.Rf6#
   • 1...Be6
    • 2.Se3#
    • 2.e4#
   • 1...Sxd6!
  • 1.Qb6?
   • threat
    • 2.Se3#
    • 2.Qf6#
    • 2.Qg6#
    • 2.e4#
   • 1...Sxb6
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rf6#
      • 3.e4#
   • 1...Sd6
    • 2.Rxd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rf6#
      • 3.e4#
    • 2.Qxd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
      • 3.e4#
   • 1...Rxb6+!
  • 1.Qc7?
   • threat
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxc8+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.e4#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bxg3
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qh7+
     • 2...Kxf4
      • 3.Rd4#
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
   • 1...Ra5
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qg7
     • threat
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
     • 2...Ke6
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxc8+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.e4#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
   • 1...Rc5
    • 2.Sxc5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Sxc5#
      • 3.Qd7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Sxc5#
      • 3.Qd7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Sxc5#
      • 3.Qd7#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sxc5#
      • 3.Qd7#
   • 1...Bd2
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxc8+
     • 2...Be6
      • 3.e4#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bf2
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxc8+
     • 2...Be6
      • 3.e4#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bb3
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxc8+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.e4#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bc4
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxc8+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.e4#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bg8
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qxc8+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.e4#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
   • 1...Sb6
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qe7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qe7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
     • 2...Sxd5
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd7#
      • 3.Qc8#
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rf6#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
      • 3.e4#
    • 2.Qc6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qe4#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
      • 3.e4#
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qe4#
      • 3.e4#
    • 2.Qg7
     • threat
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
     • 2...Ke6
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qg6#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qe7#
   • 1...Sd6
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxd6#
    • 2.Rxd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rf6#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qxd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
      • 3.e4#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.Qh7#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxd6#
   • 1...Sa7
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Bg4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe7#
      • 3.f5#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rf6#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
      • 3.e4#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.Qh7#
      • 3.e4#
    • 2.Qh7+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qg6#
      • 3.Qd7#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe7#
   • 1...Se7
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qxe7#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.e4#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qxe7#
   • 1...Rb6+!
  • 1.Qd8?
   • threat
    • 2.Qf6#
   • 1...Se7
    • 2.Se3+
     • 2...Ke6
      • 3.Qxe7#
    • 2.Qd7+
     • 2...Be6
      • 3.Se3#
      • 3.e4#
    • 2.Qf8+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qf6#
     • 2...Bf7
      • 3.Qxf7#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qxe7#
   • 1...Rb6+!
  • 1.Qxb5+?
   • 1...Ke6
    • 2.Qd7#
   • 1...Bd5
    • 2.Qxd5#
   • 1...axb5!
  • 1.Qxa6?
   • threat
    • 2.Se3#
    • 2.Qf6#
    • 2.Qg6#
    • 2.e4#
   • 1...Sb6
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rf6#
      • 3.e4#
   • 1...Sd6
    • 2.Rxd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rf6#
      • 3.e4#
    • 2.Qxd6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg6#
      • 3.e4#
   • 1...Rb6+!
 • Keys
  • 1.Se5!
   • threat
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Bg4#
   • 1...Rb6+
    • 2.Sc6+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd8#
     • 2...Rb5
      • 3.Sd4#
     • 2...Bd5
      • 3.Qxd5#
   • 1...Rxb4
    • 2.Bg4+
     • 2...Ke4
      • 3.Sc5#
   • 1...Bxg3
    • 2.e4+
     • 2...Kxf4
      • 3.Sg6#
     • 2...Ke6
      • 3.Bg4#
   • 1...Rc5
    • 2.Bg4+
     • 2...Ke4
      • 3.Sxc5#
   • 1...Rb7
    • 2.Sc6+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd8#
     • 2...Rb5
      • 3.Sd4#
     • 2...Bd5
      • 3.Sd4#
      • 3.Qxd5#
    • 2.Bg4+
     • 2...Ke4
      • 3.Sc5#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Bg4#
      • 3.f5#
   • 1...Rb8
    • 2.Sc6+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd8#
     • 2...Rb5
      • 3.Sd4#
     • 2...Bd5
      • 3.Sd4#
      • 3.Qxd5#
    • 2.Bg4+
     • 2...Ke4
      • 3.Sc5#
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Bg4#
      • 3.f5#
   • 1...Bd5
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Bg4#
     • 2...Bxe4
      • 3.Bg4#
   • 1...Sd6
    • 2.Rxd6
     • threat
      • 3.Rf6#
      • 3.e4#
   • 1...Se7
    • 2.e4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).