Problem Display
PID: 220624 (2r1R2q/2p3bp/1p3p2/1P1k4/nK1B4/3N1P2/7R/8 w - - 0 1)

Bakos, Karoly

Vasarnapi Ujsag, 1862

2r1R2q/2p3bp/1p3p2/1P1k4/nK1B4/3N1P2/7R/8

#3

7 + 9


6490 yacpdb 2020
 • SOUND
 • Tries
  • 1.Sf4+?
   • 1...Kxd4
    • 2.Rd2#
    • 2.Re4#
   • 1...Kd6!
 • Keys
  • 1.Rd2!
   • threat
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Bc5#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxb6#
      • 3.Bxf6#
    • 2.Sc5
     • threat
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...bxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...Sxc5
      • 3.Bxc5#
     • 2...Sb2
      • 3.Bxb2#
    • 2.Ba1
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bb2
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bc3
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bxf6
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
   • 1...Qf8+
    • 2.Sc5
     • threat
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...Qxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...bxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...Sxc5
      • 3.Bxc5#
     • 2...Sb2
      • 3.Bxb2#
   • 1...Bf8+
    • 2.Sc5
     • threat
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...Bxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...bxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...Sxc5
      • 3.Bxc5#
     • 2...Sb2
      • 3.Bxb2#
   • 1...c5+
    • 2.Sxc5
     • threat
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...bxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Be5#
     • 2...Sxc5
      • 3.Bxc5#
     • 2...Sb2
      • 3.Bxb2#
   • 1...Kd6
    • 2.Sc5
     • threat
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...bxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...Kd5
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
   • 1...Qxe8
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Bxf6#
   • 1...Rxe8
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Bxf6#
   • 1...Qg8
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Bc5#
      • 3.Be5#
    • 2.Sc5
     • threat
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...bxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Be5#
     • 2...Sxc5
      • 3.Bxc5#
     • 2...Sb2
      • 3.Bxb2#
   • 1...Bh6
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Bc5#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxb6#
      • 3.Bxf6#
     • 2...Bxf4
      • 3.Be3#
   • 1...Sb2
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Bxb2#
      • 3.Bc5#
      • 3.Be5#
    • 2.Bxb2
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
   • 1...Sc3
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Bxc3#
      • 3.Bc5#
      • 3.Be5#
    • 2.Bxc3
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
   • 1...Sc5
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Bxc5#
      • 3.Be5#
    • 2.Sxc5
     • threat
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
     • 2...bxc5+
      • 3.Bxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxf6#
   • 1...f5
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Bc5#
      • 3.Be5#
      • 3.Bf6#
      • 3.Bxg7#
    • 2.Bf6
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bxg7
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
   • 1...c6
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Be5#
      • 3.Bxb6#
   • 1...h5
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Bc5#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxb6#
      • 3.Bxf6#
    • 2.Ba1
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bb2
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bc3
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bxf6
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
   • 1...h6
    • 2.Sf4+
     • 2...Kd6
      • 3.Ba1#
      • 3.Bg1#
      • 3.Bb2#
      • 3.Bf2#
      • 3.Bc3#
      • 3.Be3#
      • 3.Bc5#
      • 3.Be5#
      • 3.Bxb6#
      • 3.Bxf6#
    • 2.Ba1
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bb2
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bc3
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
    • 2.Bxf6
     • threat
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
     • 2...c5+
      • 3.Sxc5#
     • 2...Kd6
      • 3.Sc1#
      • 3.Se1#
      • 3.Sb2#
      • 3.Sf2#
      • 3.Sf4#
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).