Problem Display
PID: 25108 (N2R2n1/4pQn1/3N1p1b/1Pp1kPP1/r4R2/Pb1pPKp1/2PP1P2/5BB1 w - - 0 1)

Agapov, Igor Alexeyevich

Fomichev, Evgeny Vasilevich

Gorbatenko, Yuri Grigorevich

Sp. Prize, The Problemist, 1994

N2R2n1/4pQn1/3N1p1b/1Pp1kPP1/r4R2/Pb1pPKp1/2PP1P2/5BB1

#3

16 + 11


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rxa3
   • 2.Re4#
  • 1...Rc4
   • 2.Qd5+
    • 2...Kxd5
     • 3.Sxc4#
     • 3.Sf7#
   • 2.Qe6+
    • 2...Sxe6
     • 3.Sf7#
   • 2.Qxf6+
    • 2...Kd5
     • 3.Sxc4#
     • 3.Se4#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
     • 3.Sb6#
     • 3.Sc7#
    • 2...Sxf6
     • 3.Sf7#
    • 2...exf6
     • 3.Sf7#
   • 2.Qxe7+
    • 2...Kd5
     • 3.Sxc4#
     • 3.Se4#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
     • 3.Sb6#
     • 3.Sc7#
    • 2...Se6
     • 3.Sf7#
     • 3.Qxe6#
    • 2...Sxe7
     • 3.Sf7#
  • 1...Rd4
   • 2.exd4+
    • 2...cxd4
     • 3.Re4#
  • 1...Re4
   • 2.Rxe4#
  • 1...Rxf4+
   • 2.exf4+
    • 2...Kd4
     • 3.Sc4#
     • 3.c3#
     • 3.fxg3#
  • 1...Ra5
   • 2.Re4#
  • 1...Ra6
   • 2.Re4#
  • 1...Ra7
   • 2.Re4#
  • 1...Rxa8
   • 2.Re4#
  • 1...Bxc2
   • 2.Sc4+
    • 2...Rxc4
     • 3.Rd5#
     • 3.Qd5#
   • 2.Qd5+
    • 2...Kxd5
     • 3.Sc4#
     • 3.Sf7#
   • 2.Qe6+
    • 2...Sxe6
     • 3.Sf7#
   • 2.Qxf6+
    • 2...Kd5
     • 3.Sc4#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
     • 3.Sb6#
     • 3.Sc7#
    • 2...Sxf6
     • 3.Sf7#
    • 2...exf6
     • 3.Sf7#
   • 2.Qxe7+
    • 2...Kd5
     • 3.Sc4#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
     • 3.Sb6#
     • 3.Sc7#
    • 2...Se6
     • 3.Sf7#
     • 3.Qxe6#
    • 2...Sxe7
     • 3.Sf7#
  • 1...Bc4
   • 2.Re4#
  • 1...Bd5+
   • 2.Qxd5+
    • 2...Kxd5
     • 3.Sc4#
     • 3.Sf7#
  • 1...Be6
   • 2.Qxe6+
    • 2...Sxe6
     • 3.Sf7#
  • 1...Bxf7
   • 2.Sxf7#
  • 1...Sxf5
   • 2.Rxf5#
  • 1...Se6
   • 2.Qxf6+
    • 2...Kd5
     • 3.Sb6#
     • 3.Qxe6#
    • 2...Sxf6
     • 3.Sf7#
    • 2...exf6
     • 3.Sf7#
  • 1...c4
   • 2.Re4#
  • 1...fxg5
   • 2.Sc4+
    • 2...Rxc4
     • 3.Rd5#
    • 2...Bxc4
     • 3.Re4#
  • 1...e6
   • 2.Sc4+
    • 2...Rxc4
     • 3.Qc7#
    • 2...Bxc4
     • 3.Qc7#
   • 2.Qxf6+
    • 2...Kd5
     • 3.Sc4#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
     • 3.Sb6#
     • 3.Sc7#
    • 2...Sxf6
     • 3.Sf7#
 • Tries
  • 1.Sc4+?
   • 1...Rxc4
    • 2.Rd5#
    • 2.Qd5#
   • 1...Bxc4!
  • 1.Bh3?
   • threat
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...Rxf4+
    • 2.exf4+
     • 2...Kd4
      • 3.Sc4#
      • 3.c3#
      • 3.fxg3#
   • 1...Bd5+
    • 2.Qxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
   • 1...Bxc2
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
    • 2.Qe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
     • 2...exf6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxe7+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Se6
      • 3.Sf7#
      • 3.Qxe6#
     • 2...Sxe7
      • 3.Sf7#
   • 1...fxg5
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...Be6
    • 2.Qxe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
   • 1...Se6
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Qxe6#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb6#
      • 3.Qxe6#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
     • 2...exf6
      • 3.Sf7#
   • 1...e6
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Qc7#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
      • 3.Qc7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
   • 1...Rb4
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...Rc4
    • 2.Sxc4+
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sxc4#
      • 3.Sf7#
    • 2.Qe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
     • 2...exf6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxe7+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Se6
      • 3.Sf7#
      • 3.Qxe6#
     • 2...Sxe7
      • 3.Sf7#
   • 1...Rd4
    • 2.exd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Re4#
   • 1...Ba2
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...Sh5
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe6#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...Se8
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe6#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...exd6!
  • 1.Qxb3?
   • threat
    • 2.Sf7#
   • 1...Rxf4+
    • 2.exf4+
     • 2...Kd4
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Qc4#
      • 3.Qxd3#
      • 3.c3#
      • 3.fxg3#
   • 1...fxg5
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
     • 2...Kf6
      • 3.Rf8#
   • 1...exd6!
  • 1.Qc4?
   • threat
    • 2.Sf7#
    • 2.Re4#
   • 1...Bxc4
    • 2.Re4+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxc4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
   • 1...fxg5
    • 2.Re4+
     • 2...Kf6
      • 3.Rf8#
   • 1...exd6!
  • 1.Qd5+?
   • 1...Kxd5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sf7#
   • 1...Bxd5+!
  • 1.Qe6+?
   • 1...Sxe6
    • 2.Sf7#
   • 1...Bxe6!
  • 1.Qxe7+?
   • 1...Kd5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
    • 2.Sb6#
    • 2.Sc7#
   • 1...Be6
    • 2.Sf7#
   • 1...Se6
    • 2.Sf7#
   • 1...Sxe7!
  • 1.cxb3?
   • threat
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
    • 2.Qe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
     • 2...exf6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxe7+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Se6
      • 3.Sf7#
      • 3.Qxe6#
     • 2...Sxe7
      • 3.Sf7#
   • 1...Rxf4+
    • 2.exf4+
     • 2...Kd4
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Qc4#
      • 3.fxg3#
   • 1...Bxg5
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
    • 2.Qe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxe7+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Se6
      • 3.Sf7#
      • 3.Qxe6#
     • 2...Sxe7
      • 3.Sf7#
   • 1...fxg5
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
     • 2...Kf6
      • 3.Rf8#
   • 1...e6
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Qc7#
    • 2.Qxe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
    • 2.bxa4
     • threat
      • 3.Sc4#
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
     • 2...c4
      • 3.Sxc4#
   • 1...Rb4
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
    • 2.Qe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
     • 2...exf6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxe7+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Se6
      • 3.Sf7#
      • 3.Qxe6#
     • 2...Sxe7
      • 3.Sf7#
   • 1...Rd4
    • 2.Sc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
     • 2...Rxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
      • 3.Re4#
    • 2.Qe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
     • 2...exf6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxe7+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Se6
      • 3.Sf7#
      • 3.Qxe6#
     • 2...Sxe7
      • 3.Sf7#
    • 2.exd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Sc4#
      • 3.Re4#
   • 1...exd6!
  • 1.c4?
   • threat
    • 2.Re4#
    • 2.Qd5#
   • 1...Rxc4
    • 2.Qd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sxc4#
      • 3.Sf7#
    • 2.Qe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
     • 2...exf6
      • 3.Sf7#
    • 2.Qxe7+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Sb6#
      • 3.Sc7#
     • 2...Se6
      • 3.Sf7#
      • 3.Qxe6#
     • 2...Sxe7
      • 3.Sf7#
   • 1...Bd1+!
 • Keys
  • 1.Sb6!
   • 1...Rxf4+
    • 2.exf4+
     • 2...Kd4
      • 3.Sdc4#
      • 3.c3#
      • 3.fxg3#
   • 1...Bxg5
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sf7#
      • 3.Re4#
     • 2...Bxf4
      • 3.exf4#
     • 2...exd6
      • 3.Sd7#
   • 1...dxc2
    • 2.Bc4
     • threat
      • 3.Re4#
      • 3.Qd5#
   • 1...gxf2
    • 2.Bh2
     • threat
      • 3.Rxa4#
      • 3.Rb4#
      • 3.Rc4#
      • 3.Rd4#
      • 3.Re4#
     • 2...Rxf4+
      • 3.Bxf4#
     • 2...exd6
      • 3.Sd7#
     • 2...Re4
      • 3.Rxe4#
   • 1...fxg5
    • 2.Sdc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Rd5#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...Rb4
    • 2.axb4
     • threat
      • 3.Re4#
     • 2...Bd5+
      • 3.Qxd5#
     • 2...exd6
      • 3.Sd7#
   • 1...Rd4
    • 2.exd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Re4#
   • 1...Ba2
    • 2.c4
     • threat
      • 3.Re4#
      • 3.Qd5#
   • 1...Be6
    • 2.Qxe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Sf7#
   • 1...Sh5
    • 2.Sbc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Qe6#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...Se6
    • 2.Qxf6+
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#
     • 2...exf6
      • 3.Sf7#
   • 1...Se8
    • 2.Sbc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Qe6#
     • 2...Bxc4
      • 3.Re4#
   • 1...g2
    • 2.Rc4
     • threat
      • 3.Bh2#
      • 3.Qd5#
     • 2...Se6
      • 3.Qxe6#
   • 1...e6
    • 2.Sdc4+
     • 2...Rxc4
      • 3.Qc7#
     • 2...Bxc4
      • 3.Qc7#
    • 2.Qxf6+
     • 2...Sxf6
      • 3.Sf7#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).