Problem Display
PID: 258172 (K2n2BB/2p1pQ2/3p1Rp1/3Pkp2/2p4n/N4pp1/1R1P2rb/8 w - - 0 1)

Belchikov, Nikolai Invanovich

Kramdevic, M

Volchek, Viktor Fedorovich

Zaitsev, Viktor Viktorovich

3rd Prize, Kozhakin-65 JT (Kudesnik), 2021

K2n2BB/2p1pQ2/3p1Rp1/3Pkp2/2p4n/N4pp1/1R1P2rb/8

#4

9 + 13


 • SOUND
 • Keys
  • 1.Qh7!
   • threat
    • 2.Qxh4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Rxg6#
      • 3.Rf8#
     • 2...Se6
      • 3.Rxf5+
       • 3...Kxf5
        • 4.Bxe6#
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Rxe7#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Bxe6
       • threat
        • 4.Sxc4#
        • 4.Rxf5#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
       • 3...f4
        • 4.Rxf4#
        • 4.Qxf4#
     • 2...Sf7
      • 3.Re6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sxh8
        • 4.Sxc4#
      • 3.Rxf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
     • 2...e6
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Qxc4
       • threat
        • 4.Rxe6#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
   • 1...Kd4
    • 2.Qxh4+
     • 2...f4
      • 3.Qxf4+
       • 3...Kd3
        • 4.Qe3#
        • 4.Qxc4#
       • 3...Kc5
        • 4.Rb5#
        • 4.Qe3#
        • 4.Qxc4#
   • 1...Ke4
    • 2.Qxh4+
     • 2...f4
      • 3.Qxf4+
       • 3...Kd3
        • 4.Qe3#
        • 4.Qxc4#
   • 1...Rxd2
    • 2.Qxh4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Rxg6#
      • 3.Rf8#
     • 2...Se6
      • 3.Rxf5+
       • 3...Kxf5
        • 4.Bxe6#
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Rxe7#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Bxe6
       • threat
        • 4.Sxc4#
        • 4.Rxf5#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
       • 3...f4
        • 4.Rxf4#
        • 4.Qxf4#
     • 2...Sf7
      • 3.Re6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sxh8
        • 4.Sxc4#
      • 3.Rxf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxd2
       • threat
        • 4.Sxc4#
        • 4.Re6#
        • 4.Rxf7#
        • 4.Qd4#
       • 3...f4
        • 4.Qxf4#
     • 2...e6
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxd2
       • threat
        • 4.Sxc4#
        • 4.Rxe6#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
        • 4.Qd4#
       • 3...f4
        • 4.Rxf4#
        • 4.Qxf4#
   • 1...exf6
    • 2.Qxh4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Bxf6#
     • 2...Se6
      • 3.Bxf6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
     • 2...Sf7
      • 3.Bxf6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
     • 2...f4
      • 3.Qxf6+
       • 3...Ke4
        • 4.Qxg6#
   • 1...Se6
    • 2.Rxe6+
     • 2...Kxd5
      • 3.Rxe7+
       • 3...Kc5
        • 4.Rxc7#
       • 3...Kc6
        • 4.Rxc7#
   • 1...Sf7
    • 2.Rxf7+
     • 2...Ke4
      • 3.Rxe7+
       • 3...Kd3
        • 4.Re3#
       • 3...Kf4
        • 4.Qxh4#
     • 2...Kxd5
      • 3.Rxe7+
       • 3...Kc5
        • 4.Rxc7#
       • 3...Kc6
        • 4.Rxc7#
   • 1...e6
    • 2.Rxe6+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qxc7
       • threat
        • 4.Rb5#
        • 4.Qxd6#
        • 4.Qxc4#
   • 1...Re2
    • 2.Rxg6+
     • 2...Ke4
      • 3.Rg4+
       • 3...Kd3
        • 4.Rd4#
    • 2.Qxh4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Rxg6#
      • 3.Rf8#
     • 2...Se6
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Rxe7#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Bxe6
       • threat
        • 4.Sxc4#
        • 4.Rxf5#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
       • 3...f4
        • 4.Rxf4#
        • 4.Qxf4#
     • 2...Sf7
      • 3.Re6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sxh8
        • 4.Sxc4#
      • 3.Rxf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
     • 2...e6
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
   • 1...Bg1
    • 2.Qxh4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Rxg6#
      • 3.Rf8#
     • 2...Se6
      • 3.Rxf5+
       • 3...Kxf5
        • 4.Bxe6#
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Rxe7#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Bxe6
       • threat
        • 4.Sxc4#
        • 4.Rxf5#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
       • 3...f4
        • 4.Rxf4#
        • 4.Qxf4#
     • 2...Sf7
      • 3.Re6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sxh8
        • 4.Sxc4#
      • 3.Rxf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
     • 2...e6
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
   • 1...Sb7
    • 2.Re6+
     • 2...Kxd5
      • 3.Rxe7+
       • 3...Kc5
        • 4.Rxc7#
       • 3...Kc6
        • 4.Rxc7#
    • 2.Rxg6+
     • 2...Ke4
      • 3.Qxe7+
       • 3...Kd3
        • 4.Qe3#
       • 3...Kf4
        • 4.Qxh4#
        • 4.Qe3#
    • 2.Rf7+
     • 2...Ke4
      • 3.Rxe7+
       • 3...Kd3
        • 4.Re3#
       • 3...Kf4
        • 4.Qxh4#
     • 2...Kxd5
      • 3.Rxe7+
       • 3...Kc5
        • 4.Rxc7#
       • 3...Kc6
        • 4.Rxc7#
    • 2.Rf8+
     • 2...Ke4
      • 3.Qxe7+
       • 3...Kd3
        • 4.Qe3#
       • 3...Kf4
        • 4.Qxh4#
    • 2.Qxh4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Rxg6#
      • 3.Rf8#
     • 2...e6
      • 3.Rxf5+
       • 3...Kxf5
        • 4.Bxe6#
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Bxe6
       • threat
        • 4.Sxc4#
        • 4.Rxf5#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
       • 3...f4
        • 4.Rxf4#
        • 4.Qxf4#
      • 3.Qxc4
       • threat
        • 4.Rxe6#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
   • 1...c3
    • 2.Qxh4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Rxg6#
      • 3.Rf8#
      • 3.d4#
     • 2...Se6
      • 3.Rxf5+
       • 3...Kxf5
        • 4.Bxe6#
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sc4#
        • 4.Bxg7#
        • 4.d4#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Rxe7#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sc4#
        • 4.Bxg7#
        • 4.d4#
      • 3.Bxe6
       • threat
        • 4.Sc4#
        • 4.Rxf5#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
        • 4.d4#
       • 3...f4
        • 4.Rxf4#
        • 4.Qxf4#
     • 2...Sf7
      • 3.Re6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
       • 3...Sxh8
        • 4.Sc4#
        • 4.d4#
      • 3.Rxf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
     • 2...e6
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qc4#
      • 3.Qc4
       • threat
        • 4.Rxe6#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
   • 1...f4
    • 2.Rxg6+
     • 2...Ke4
      • 3.Rg5+
       • 3...Sf5
        • 4.Qxf5#
       • 3...Sg6
        • 4.Qxg6#
     • 2...Kf5
      • 3.Rxg3+
       • 3...Sg6
        • 4.Qxg6#
   • 1...g5
    • 2.Rxf5+
     • 2...Ke4
      • 3.Rf8+
       • 3...Sf5
        • 4.Qxf5#
       • 3...Sg6
        • 4.Qxg6#
   • 1...c5
    • 2.Re6+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qxe7
       • threat
        • 4.Rxd6#
        • 4.Qxd6#
       • 3...Kc6
        • 4.Rxd6#
        • 4.Qxd6#
       • 3...Sxe6
        • 4.Qb7#
   • 1...c6
    • 2.Qxh4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Rxg6#
      • 3.Rf8#
     • 2...Se6
      • 3.Rxf5+
       • 3...Kxf5
        • 4.Bxe6#
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Re5#
        • 4.Qxc4#
        • 4.Qd4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
        • 4.Qd4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
       • 3...Sg7
        • 4.Rxe7#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
        • 4.Qd4#
       • 3...Sg7
        • 4.Sxc4#
        • 4.Bxg7#
      • 3.Bxe6
       • threat
        • 4.Sxc4#
        • 4.Rxf5#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#
       • 3...f4
        • 4.Rxf4#
        • 4.Qxf4#
     • 2...Sf7
      • 3.Re6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
        • 4.Qd4#
       • 3...Sxh8
        • 4.Sxc4#
      • 3.Rxf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Rxf5#
        • 4.Qxc4#
     • 2...e6
      • 3.Rxe6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Re5#
        • 4.Qxc4#
        • 4.Qd4#
      • 3.Rxg6+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
        • 4.Qd4#
      • 3.Rf7+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
        • 4.Qd4#
      • 3.Rf8+
       • 3...Kxd5
        • 4.Qxc4#
        • 4.Qd4#
      • 3.Qxc4
       • threat
        • 4.Rxe6#
        • 4.Rxg6#
        • 4.Rf7#
        • 4.Rf8#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).