Problem Display
PID: 268241 (1RN5/2p1B1q1/2k1P3/2bn1N2/n2Q4/r4r2/pR3PB1/K6b w - - 0 1)

Boyer, Jean-Pierre

KeyStip 20. Ty., 1978

1RN5/2p1B1q1/2k1P3/2bn1N2/n2Q4/r4r2/pR3PB1/K6b

#2

10 + 10


5454 Near Snap 2023
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rac3
   • 2.Qxa4#
  • 1...Rad3
   • 2.Qxa4#
  • 1...Rae3
   • 2.Qxa4#
  • 1...Rxf2
   • 2.Qxd5#
  • 1...Rb3
   • 2.Qxd5#
  • 1...Rfc3
   • 2.Qxd5#
  • 1...Rfe3
   • 2.Qxd5#
  • 1...Rg3
   • 2.Qxd5#
  • 1...Rh3
   • 2.Qxd5#
  • 1...Rf4
   • 2.Qxd5#
  • 1...Bb4
   • 2.Sa7#
  • 1...Bd6
   • 2.Sa7#
  • 1...Ba7
   • 2.Sxa7#
  • 1...Bxe7
   • 2.Sa7#
  • 1...Sxb2
   • 2.Qxc5#
  • 1...Sac3
   • 2.Qxc5#
  • 1...Sab6
   • 2.Qxc5#
  • 1...Sdc3
   • 2.Qd7#
  • 1...Se3
   • 2.Qd7#
  • 1...Sb4
   • 2.Qd7#
  • 1...Sf4
   • 2.Qd7#
  • 1...Sdb6
   • 2.Sa7#
  • 1...Sxe7
   • 2.Qd7#
 • Tries
  • 1.Qc4?
   • threat
    • 2.Sa7#
    • 2.Qb5#
   • 1...Sxb2
    • 2.Qb5#
    • 2.Qxc5#
   • 1...Sxe7
    • 2.Sa7#
   • 1...Rab3
    • 2.Sa7#
   • 1...Rfb3
    • 2.Sa7#
    • 2.Qxd5#
   • 1...Sac3
    • 2.Qxc5#
   • 1...Sab6
    • 2.Qb5#
    • 2.Qxc5#
   • 1...Sdc3
    • 2.Sa7#
   • 1...Se3
    • 2.Sa7#
   • 1...Sb4
    • 2.Sa7#
   • 1...Sf4
    • 2.Sa7#
   • 1...Sdb6
    • 2.Sa7#
   • 1...Sf6
    • 2.Sd4#
    • 2.Sa7#
   • 1...Qxb2+!
 • Keys
  • 1.Rc2!
   • threat
    • 2.Sa7#
   • 1...Qxd4+
    • 2.Sxd4#
   • 1...Sab6
    • 2.Rxc5#
   • 1...Rac3
    • 2.Qxa4#
   • 1...Rfc3
    • 2.Qxd5#
   • 1...Sb2
    • 2.Rxc5#
    • 2.Qxc5#
   • 1...Sac3
    • 2.Qxc5#
   • 1...Sdc3
    • 2.Qd7#

Anticipated by 47456(1936)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).