Problem Display
PID: 35655 (8/8/4K3/5B1p/5B1k/6R1/5n2/8 w - - 0 1)

Boros, Sandor

Magyar Sakkvilag, 1925

8/8/4K3/5B1p/5B1k/6R1/5n2/8

#3

4 + 3


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Sd1
   • 2.Rh3#
  • 1...Sh1
   • 2.Rh3#
  • 1...Sd3
   • 2.Rh3#
  • 1...Sh3
   • 2.Rxh3#
  • 1...Se4
   • 2.Rh3#
  • 1...Sg4
   • 2.Rg2
    • 2...Kh3
     • 3.Rh2#
    • 2...Sf2
     • 3.Bg5#
    • 2...Sh2
     • 3.Bg5#
     • 3.Rxh2#
    • 2...Se3
     • 3.Bg5#
     • 3.Rh2#
    • 2...Se5
     • 3.Bg5#
     • 3.Rh2#
    • 2...Sf6
     • 3.Bg5#
     • 3.Rh2#
    • 2...Sh6
     • 3.Bg5#
     • 3.Rh2#
 • Tries
  • 1.Kd5?
   • 1...Sd1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sd3
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh3
    • 2.Rxh3#
   • 1...Se4
    • 2.Rh3#
   • 1...Sg4!
  • 1.Kd6?
   • 1...Sg4
    • 2.Rg2
     • 2...Kh3
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf2
      • 3.Bg5#
     • 2...Sh2
      • 3.Bg5#
      • 3.Rxh2#
     • 2...Se3
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Se5
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sh6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
   • 1...Se4+!
  • 1.Kd7?
   • 1...Sd1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sd3
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh3
    • 2.Rxh3#
   • 1...Se4
    • 2.Rh3#
   • 1...Sg4!
  • 1.Kf7?
   • 1...Sd1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sd3
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh3
    • 2.Rxh3#
   • 1...Se4
    • 2.Rh3#
   • 1...Sg4!
  • 1.Rg1?
   • threat
    • 2.Bg5#
   • 1...Sg4
    • 2.Bxg4
     • 2...hxg4
      • 3.Rh1#
    • 2.Rh1+
     • 2...Sh2
      • 3.Rxh2#
    • 2.Rg2
     • 2...Kh3
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf2
      • 3.Bg5#
     • 2...Sh2
      • 3.Bg5#
      • 3.Rxh2#
     • 2...Se3
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Se5
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sh6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
   • 1...Sh3!
  • 1.Rg2?
   • threat
    • 2.Bg5#
   • 1...Sg4
    • 2.Kd6
     • 2...Kh3
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf2
      • 3.Bg5#
     • 2...Sh2
      • 3.Bg5#
      • 3.Rxh2#
     • 2...Se3
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Se5
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sh6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
    • 2.Ke7
     • 2...Kh3
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf2
      • 3.Bg5#
     • 2...Sh2
      • 3.Bg5#
      • 3.Rxh2#
     • 2...Se3
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Se5
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sh6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
    • 2.Bxg4
     • 2...hxg4
      • 3.Rh2#
   • 1...Sh3!
  • 1.Re3?
   • 1...Sd1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sd3
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh3
    • 2.Rxh3#
   • 1...Se4
    • 2.Rh3#
   • 1...Sg4!
  • 1.Rf3?
   • 1...Sd1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh1
    • 2.Rh3#
   • 1...Sd3
    • 2.Rh3#
   • 1...Sh3
    • 2.Rxh3#
   • 1...Se4
    • 2.Rh3#
   • 1...Sg4!
  • 1.Rg6?
   • threat
    • 2.Bg3#
   • 1...Sg4
    • 2.Bxg4
     • 2...hxg4
      • 3.Rh6#
   • 1...Sh1
    • 2.Kd5
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Ke5
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kd6
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kf6
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kd7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Ke7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kf7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Bh2
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
    • 2.Be3
     • 2...Sf2
      • 3.Bxf2#
     • 2...Sg3
      • 3.Bg5#
    • 2.Be5
     • threat
      • 3.Bf6#
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Be7#
    • 2.Bc7
     • threat
      • 3.Bd8#
    • 2.Bb8
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
    • 2.Rg7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Rg8
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
   • 1...Se4!
  • 1.Rg7?
   • threat
    • 2.Bg3#
   • 1...Sg4
    • 2.Bxg4
     • 2...hxg4
      • 3.Rh7#
   • 1...Sh1
    • 2.Kd5
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Ke5
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kd6
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kf6
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kd7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Ke7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kf7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Bh2
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
    • 2.Be3
     • 2...Sf2
      • 3.Bxf2#
     • 2...Sg3
      • 3.Bg5#
    • 2.Be5
     • threat
      • 3.Bf6#
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Be7#
    • 2.Bc7
     • threat
      • 3.Bd8#
    • 2.Bb8
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
    • 2.Rg6
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Rg8
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
   • 1...Se4!
  • 1.Rg8?
   • threat
    • 2.Bg3#
   • 1...Sg4
    • 2.Bxg4
     • 2...hxg4
      • 3.Rh8#
   • 1...Sh1
    • 2.Kd5
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Ke5
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kd6
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kf6
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kd7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Ke7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Kf7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Bh2
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
    • 2.Be3
     • 2...Sf2
      • 3.Bxf2#
     • 2...Sg3
      • 3.Bg5#
    • 2.Be5
     • threat
      • 3.Bf6#
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Be7#
    • 2.Bc7
     • threat
      • 3.Bd8#
    • 2.Bb8
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
    • 2.Rg6
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
    • 2.Rg7
     • 2...Sf2
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg3
      • 3.Bxg3#
      • 3.Bg5#
   • 1...Se4!
 • Keys
  • 1.Ke7!
   • 1...Sg4
    • 2.Rg2
     • 2...Kh3
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf2
      • 3.Bg5#
     • 2...Sh2
      • 3.Bg5#
      • 3.Rxh2#
     • 2...Se3
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Se5
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sf6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#
     • 2...Sh6
      • 3.Bg5#
      • 3.Rh2#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).