Problem Display
PID: 4160 (8/2p2p2/3p2N1/3p4/2Nnk2K/1pP1B3/1Q4P1/8 w - - 0 1)

Barnes, Charles C

Source?, 0000

8/2p2p2/3p2N1/3p4/2Nnk2K/1pP1B3/1Q4P1/8

#3

7 + 7


1679 American Chess Nuts 1868
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Se2
   • 2.Qb1#
  • 1...Sb5
   • 2.Qb1#
  • 1...Sc6
   • 2.Qb1#
  • 1...Se6
   • 2.Qb1#
 • Keys
  • 1.Bxd4!
   • threat
    • 2.Qb1#
   • 1...Kd3
    • 2.Qb1+
     • 2...Ke2
      • 3.Sf4#
     • 2...Kxc4
      • 3.Qf1#
   • 1...Kf5
    • 2.Qe2
     • threat
      • 3.Qg4#
     • 2...Kxg6
      • 3.Qh5#
   • 1...dxc4
    • 2.Qe2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Qg4#
   • 1...fxg6
    • 2.Qb1+
     • 2...Kf4
      • 3.Be3#
    • 2.Qe2+
     • 2...Kf4
      • 3.Qf3#
      • 3.Qg4#
     • 2...Kf5
      • 3.Qg4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).