Problem Display
PID: 41700 (4q1b1/1p2p1r1/pB1p2n1/Pk2p3/2R5/3B1R1Q/1bN1P3/5K2 w - - 0 1)

Barry, John Finan

Boston Transcript, 1932

4q1b1/1p2p1r1/pB1p2n1/Pk2p3/2R5/3B1R1Q/1bN1P3/5K2

#3

9 + 11


5088 How to Solve Chess Problems 1945
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qc6
   • 2.Rb4#
  • 1...Qd7
   • 2.Qxd7#
  • 1...Qf7
   • 2.Qd7#
  • 1...Qa8
   • 2.Qd7#
  • 1...Qb8
   • 2.Qd7#
  • 1...Qc8
   • 2.Qxc8
    • threat
     • 3.Rb4#
     • 3.Qd7#
     • 3.Qe8#
  • 1...Qf8
   • 2.Qd7#
  • 1...Rf7
   • 2.Rd4+
    • 2...Kc6
     • 3.Sb4#
   • 2.Re4+
    • 2...Kc6
     • 3.Sb4#
   • 2.Rcf4+
    • 2...Kc6
     • 3.Sb4#
   • 2.Rh4+
    • 2...Kc6
     • 3.Sb4#
  • 1...Ba1
   • 2.Sa3#
  • 1...Ba3
   • 2.Sxa3#
  • 1...Bc3
   • 2.Sa3#
  • 1...Bd4
   • 2.Sa3#
  • 1...Bh7
   • 2.Rd4+
    • 2...Kc6
     • 3.Sb4#
   • 2.Re4+
    • 2...Kc6
     • 3.Sb4#
   • 2.Rcf4+
    • 2...Kc6
     • 3.Sb4#
   • 2.Rh4+
    • 2...Kc6
     • 3.Sb4#
 • Tries
  • 1.Be4?
   • threat
    • 2.Rb4#
   • 1...Bxc4
    • 2.Rb3+
     • 2...Ka4
      • 3.Rb4#
     • 2...Bxb3
      • 3.Qxb3#
   • 1...Bd5
    • 2.Bxd5
     • threat
      • 3.Rb3#
      • 3.Rb4#
     • 2...Ba3
      • 3.Sxa3#
     • 2...Bc3
      • 3.Sa3#
    • 2.Rb3+
     • 2...Kxc4
      • 3.Rb4#
      • 3.Qd3#
   • 1...d5
    • 2.Rb3+
     • 2...Kxc4
      • 3.Rb4#
      • 3.Qd3#
   • 1...Kxc4!
  • 1.Rd4+?
   • 1...Kc6
    • 2.Sb4#
   • 1...Bc4!
  • 1.Re4+?
   • 1...Kc6
    • 2.Sb4#
   • 1...Bc4!
  • 1.Rcf4+?
   • 1...Kc6
    • 2.Sb4#
   • 1...Bc4!
  • 1.Rh4+?
   • 1...Kc6
    • 2.Sb4#
   • 1...Bc4!
  • 1.Qg4?
   • threat
    • 2.Rc5#
   • 1...e4
    • 2.Qxe4
     • threat
      • 3.Rb4#
      • 3.Rc5#
     • 2...Bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Sf4!
  • 1.Qe6?
   • threat
    • 2.Be4
     • threat
      • 3.Rb3#
      • 3.Rb4#
     • 2...Ba3
      • 3.Sxa3#
     • 2...Bc3
      • 3.Sa3#
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Be4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rg4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Qc8
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Be4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
      • 3.Qxc8#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Rg4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxc8
     • threat
      • 3.Rb4#
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe8#
   • 1...Qd8
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Be4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rg4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Rh7
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Be4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rg4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Bc1
    • 2.Be4
     • threat
      • 3.Rb3#
      • 3.Rb4#
     • 2...Bd2
      • 3.Sa3#
     • 2...Ba3
      • 3.Sxa3#
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Be4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rg4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Sf4
    • 2.Rcxf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Sh4
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Be4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rg4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rxh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Sf8
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Be4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rg4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Sh8
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Be4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rg4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...e4
    • 2.Bxe4
     • threat
      • 3.Rb3#
      • 3.Rb4#
     • 2...Ba3
      • 3.Sxa3#
      • 3.Sd4#
     • 2...Bc3
      • 3.Sa3#
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Bxe4#
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Qxe4
     • threat
      • 3.Rb4#
      • 3.Rc5#
     • 2...Bxc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Bxe6!
  • 1.Qc8?
   • threat
    • 2.Rb4#
    • 2.Qxe8#
   • 1...Bxc4
    • 2.Qxc4#
    • 2.Qxe8#
   • 1...Qc6
    • 2.Rb4#
   • 1...Qd7
    • 2.Rb4#
    • 2.Qxd7#
   • 1...Qf7
    • 2.Rb4#
    • 2.Qd7#
   • 1...Qd8
    • 2.Rb4#
   • 1...Qf8
    • 2.Rb4#
    • 2.Qd7#
   • 1...Bd5
    • 2.Rb4#
   • 1...Be6
    • 2.Rb4#
   • 1...Bf7
    • 2.Rb4#
   • 1...Sf8
    • 2.Rb4#
   • 1...e6
    • 2.Rb4#
    • 2.Rd4#
    • 2.Re4#
    • 2.Rcf4#
    • 2.Rg4#
    • 2.Rh4#
   • 1...Qxc8!
 • Keys
  • 1.Rf7!
   • threat
    • 2.Bf5
     • threat
      • 3.Qb3#
     • 2...Kxc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Ba3
      • 3.Sxa3#
     • 2...Bc3
      • 3.Sa3#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Qxf7+
    • 2.Rf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
   • 1...Rxf7+
    • 2.Rf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Bxf7
    • 2.Bxg6
     • threat
      • 3.Qb3#
     • 2...Kxc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Bxc4
      • 3.Bxe8#
     • 2...Ba3
      • 3.Sxa3#
     • 2...Bc3
      • 3.Sa3#
   • 1...Qd8
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Qc8
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
      • 3.Qxc8#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
     • 2...Qc4
      • 3.Qd7#
    • 2.Qxc8
     • threat
      • 3.Rb4#
      • 3.Rd4#
      • 3.Re4#
      • 3.Rcf4#
      • 3.Rg4#
      • 3.Rh4#
      • 3.Qd7#
      • 3.Qe8#
   • 1...Rh7
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Bc1
    • 2.Bf5
     • threat
      • 3.Qb3#
     • 2...Kxc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Bd2
      • 3.Sa3#
     • 2...Ba3
      • 3.Sxa3#
     • 2...Be3
      • 3.Sa3#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Qf3
     • threat
      • 3.Rb4#
      • 3.Rd4#
      • 3.Rcf4#
      • 3.Rg4#
      • 3.Rh4#
      • 3.Qd5#
     • 2...e4
      • 3.Sd4#
     • 2...d5
      • 3.Qxd5#
   • 1...Sf4
    • 2.Rcxf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Sh4
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rxh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Sf8
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...Sh8
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...e4
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sb4#
   • 1...d5
    • 2.Rb4+
     • 2...Kc6
      • 3.Qe6#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Qe6#
    • 2.Re4+
     • 2...Kc6
      • 3.Qe6#
    • 2.Rcf4+
     • 2...Kc6
      • 3.Qe6#
    • 2.Rh4+
     • 2...Kc6
      • 3.Qe6#
    • 2.Qe6
     • threat
      • 3.Rb4#
      • 3.Rd4#
      • 3.Re4#
      • 3.Rcf4#
      • 3.Rg4#
      • 3.Rh4#
      • 3.Qxd5#
     • 2...dxc4
      • 3.Qxc4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).