Problem Display
PID: 89484 (Q7/1K1B4/4N1p1/1p1k4/1p4pn/3N4/3P4/n7 w - - 0 1)

Cisar, Vaclav

Zlata Praha, 1897

Q7/1K1B4/4N1p1/1p1k4/1p4pn/3N4/3P4/n7

#3

6 + 7


6490 yacpdb 2009
 • COOKED
 • Sets
  • 1...Sb3
   • 2.Kc7+
    • 2...Kc4
     • 3.Sb2#
     • 3.Se5#
  • 1...b3
   • 2.Kc7+
    • 2...Kc4
     • 3.Qe4#
 • Tries
  • 1.Ka6+?
   • 1...Kc4
    • 2.Sc1
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Qe4#
      • 3.Qc6#
    • 2.Sdc5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Qe4#
   • 1...Kd6!
  • 1.Kb6+?
   • 1...Kc4
    • 2.Sc1
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Qe4#
      • 3.Qc6#
    • 2.Sdc5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Qe4#
    • 2.Bxb5+
     • 2...Kb3
      • 3.Sd4#
      • 3.Qa4#
   • 1...Kd6!
  • 1.Kc8+?
   • 1...Kd6
    • 2.Kd8
     • threat
      • 3.Qc6#
   • 1...Kc4!
  • 1.Qa6?
   • threat
    • 2.Qc6#
   • 1...Kc4
    • 2.Bxb5+
     • 2...Kb3
      • 3.Sd4#
      • 3.Qa4#
     • 2...Kd5
      • 3.Qc6#
   • 1...Ke4!
 • Keys
  • 1.Sef4+!
   • 1...Kc4
    • 2.Qg8+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd5#
   • 1...Kd4
    • 2.Ka6
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
    • 2.Kb6
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
    • 2.Ka7
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
    • 2.Kc7
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
    • 2.Kb8
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
    • 2.Kc8
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
    • 2.Qa7+
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Ke4
      • 3.Qe3#
    • 2.Qg8
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Ke4
      • 3.Qd5#
   • 1...Ke4
    • 2.Ka6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd5#
    • 2.Kb6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd5#
    • 2.Ka7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd5#
    • 2.Kc7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd5#
    • 2.Kb8+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd5#
    • 2.Kc8+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd5#
   • 1...Kd6
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
    • 2.Qe8
     • threat
      • 3.Qe6#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kxd7
      • 3.Sc5#
      • 3.Se5#
  • 1.Sec5!
   • threat
    • 2.Kc7+
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
     • 2...Kd4
      • 3.Qe4#
    • 2.Be6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qxa1#
      • 3.Qd8#
      • 3.Qh8#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#
      • 3.Qf8#
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
   • 1...Kc4
    • 2.Bxb5+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd8#
     • 2...Kxb5
      • 3.Qa6#
     • 2...Kd5
      • 3.Qd8#
    • 2.Be6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qxa1#
      • 3.Qd8#
      • 3.Qh8#
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd5
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
   • 1...Kd4
    • 2.Ka6
     • threat
      • 3.Qe4#
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
    • 2.Kb6
     • threat
      • 3.Qe4#
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
    • 2.Ka7
     • threat
      • 3.Qe4#
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
    • 2.Kc7
     • threat
      • 3.Qe4#
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
    • 2.Kb8
     • threat
      • 3.Qe4#
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
    • 2.Kc8
     • threat
      • 3.Qe4#
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
    • 2.Be6
     • threat
      • 3.Qxa1#
      • 3.Qd8#
      • 3.Qh8#
   • 1...Kd6
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
     • 2...Kd5
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
   • 1...Sc2
    • 2.Be6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd8#
      • 3.Qh8#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#
      • 3.Qf8#
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
   • 1...Sb3
    • 2.Be6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd8#
      • 3.Qh8#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#
      • 3.Qf8#
   • 1...Sf3
    • 2.Be6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qxa1#
      • 3.Qd8#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#
      • 3.Qf8#
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
   • 1...Sf5
    • 2.Be6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qxa1#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#
   • 1...b3
    • 2.Kc7+
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
     • 2...Kd4
      • 3.Qe4#
    • 2.Be6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd8#
      • 3.Qh8#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#
      • 3.Qf8#
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
   • 1...g3
    • 2.Kc7+
     • 2...Kc4
      • 3.Qe4#
     • 2...Kd4
      • 3.Qe4#
    • 2.Be6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qxa1#
      • 3.Qd8#
      • 3.Qh8#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#
      • 3.Qf8#
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bh3#
      • 3.Bg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
  • 1.Qd8!
   • threat
    • 2.Sec5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
    • 2.Sg5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
   • 1...Kc4
    • 2.Sec5
     • threat
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd5
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
   • 1...Ke4
    • 2.Bc6+
     • 2...Kf5
      • 3.Sd4#
      • 3.Sg7#
   • 1...Sb3
    • 2.Bc8+
     • 2...Kc4
      • 3.Sb2#
      • 3.Se5#
     • 2...Ke4
      • 3.Sg5#
   • 1...Sf3
    • 2.Sec5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
   • 1...Sf5
    • 2.Bc6+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxe6
      • 3.Bd5#
   • 1...g3
    • 2.Sec5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bh3#
      • 3.Bg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
    • 2.Sg5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bh3#
      • 3.Bg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
   • 1...g5
    • 2.Sec5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#
    • 2.Sxg5
     • threat
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kc4
      • 3.Be6#
     • 2...Kd4
      • 3.Bxb5#
      • 3.Be6#
     • 2...Kd6
      • 3.Bxg4#
      • 3.Bxb5#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Be6#
      • 3.Bc8#
      • 3.Be8#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).