PID: 57789 (nN3BBK/b5N1/r6p/3Pk3/5R2/1R4pb/4rP2/2Q5 w - - 0 1)

Antoshin, Vitaly

2nd Prize, Pachman MT, 1985

nN3BBK/b5N1/r6p/3Pk3/5R2/1R4pb/4rP2/2Q5
#3 10 + 8

1 solution

 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ra1
   • 2.Sc6#
  • 1...Ra2
   • 2.Sc6#
  • 1...Ra3
   • 2.Sc6#
  • 1...Ra4
   • 2.Sc6#
  • 1...Ra5
   • 2.Sc6#
  • 1...Rc6
   • 2.Sxc6#
  • 1...Re6
   • 2.Sd7+
    • 2...Kxd5
     • 3.Qc4#
  • 1...Bf1
   • 2.Sd7#
  • 1...Bg2
   • 2.Sd7#
  • 1...Bd7
   • 2.Sxd7#
  • 1...Bb6
   • 2.Sc6#
  • 1...Sb6
   • 2.Sc6#
   • 2.Qc7#
  • 1...Sc7
   • 2.Qxc7+
    • 2...Rd6
     • 3.Bxd6#
     • 3.Qxd6#
 • Tries
  • 1.Sh5?
   • threat
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc6
     • threat
      • 3.Bd6#
      • 3.Bg7#
     • 2...Rxc6
      • 3.Sxc6#
   • 1...Rxf2
    • 2.Re3+
     • 2...Bxe3
      • 3.Qxe3#
    • 2.Qe3+
     • 2...Bxe3
      • 3.Rxe3#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Re6
    • 2.Sd7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Shf6#
      • 3.Qc4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sf6#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Be6
    • 2.Qc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sf6#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Rc2
    • 2.Re3+
     • 2...Bxe3
      • 3.Qxe3#
    • 2.Qe3+
     • 2...Bxe3
      • 3.Rxe3#
    • 2.Qxc2
     • threat
      • 3.Qe4#
     • 2...Ra4
      • 3.Sc6#
     • 2...Bg2
      • 3.Sd7#
      • 3.Qf5#
     • 2...Bf5
      • 3.Qxf5#
   • 1...Rd2
    • 2.Qc6
     • threat
      • 3.Bd6#
      • 3.Bg7#
     • 2...Rxc6
      • 3.Sxc6#
   • 1...Re3
    • 2.Rxe3+
     • 2...Bxe3
      • 3.Qxe3#
    • 2.Qxe3+
     • 2...Bxe3
      • 3.Rxe3#
    • 2.Qc6
     • threat
      • 3.Bd6#
      • 3.Bg7#
     • 2...Rxc6
      • 3.Sxc6#
   • 1...Rd6
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Rf6
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Rg6
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Be3
    • 2.Rxe3+
     • 2...Rxe3
      • 3.Qxe3#
    • 2.Qb2+
     • 2...Rxb2
      • 3.Rxe3#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qxe3+
     • 2...Rxe3
      • 3.Rxe3#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rb2
      • 3.Rxe3#
     • 2...Rxa1
      • 3.Sc6#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Bd4
    • 2.Qc6
     • threat
      • 3.Bd6#
      • 3.Bg7#
     • 2...Rxc6
      • 3.Sxc6#
   • 1...Bc5
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qxc5
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qc3#
      • 3.d6#
     • 2...Rd2
      • 3.Re3#
      • 3.Qe3#
   • 1...Sc7
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qxc7+
     • 2...Rd6
      • 3.Sc6#
      • 3.Bxd6#
      • 3.Bg7#
      • 3.Qxd6#
   • 1...Re4!
  • 1.Rbb4?
   • threat
    • 2.Qb2+
     • 2...Rxb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rxa1
      • 3.Sc6#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Bxf2
    • 2.Qb2+
     • 2...Rxb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rxa1
      • 3.Sc6#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Re6
    • 2.Sd7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qc4#
   • 1...Be6
    • 2.Bxe6
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Rf5#
   • 1...Re1
    • 2.Qb2+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rexa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Raxa1
      • 3.Sc6#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qxe1+
     • 2...Be3
      • 3.Rbe4#
      • 3.Qxe3#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Re3
    • 2.Qb2+
     • 2...Rc3
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qxe3+
     • 2...Bxe3
      • 3.Rbe4#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rc3
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rxa1
      • 3.Sc6#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Rxc3
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Rd6
    • 2.Qb2+
     • 2...Rxb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Rf6
    • 2.Rf5+
     • 2...Rxf5
      • 3.Sd7#
     • 2...Bxf5
      • 3.Qf4#
      • 3.f4#
    • 2.Qb2+
     • 2...Rxb2
      • 3.Rbe4#
      • 3.Rfe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
      • 3.Rfe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Rg6
    • 2.Qb2+
     • 2...Rxb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Bc5
    • 2.Qb2+
     • 2...Rxb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qa1+
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rxa1
      • 3.Sc6#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qc3+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Qxc5
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qc3#
      • 3.d6#
     • 2...Re4
      • 3.Rbxe4#
     • 2...Rd2
      • 3.Rbe4#
      • 3.Qe3#
   • 1...Bd4!
  • 1.Rg4?
   • threat
    • 2.Sd7#
    • 2.Qf4#
   • 1...Re4
    • 2.Sd7+
     • 2...Kd4
      • 3.Sf5#
      • 3.Qc3#
    • 2.Qb2+
     • 2...Rd4
      • 3.Sd7#
     • 2...Bd4
      • 3.Sd7#
    • 2.Qc3+
     • 2...Rd4
      • 3.Sd7#
     • 2...Bd4
      • 3.Sd7#
    • 2.f4+
     • 2...Kd4
      • 3.Sf5#
      • 3.Qc3#
     • 2...Kf6
      • 3.Sd7#
     • 2...Rxf4
      • 3.Qxf4#
   • 1...Re6
    • 2.Sc6+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qc4#
     • 2...Kf6
      • 3.Rf3#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qxh6#
     • 2...Rxc6
      • 3.Qf4#
    • 2.Sd7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qc4#
    • 2.Qf4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sd7#
     • 2...Kf6
      • 3.Sd7#
      • 3.Qf4#
     • 2...Bxb8
      • 3.Qd4#
     • 2...Re7
      • 3.Qf4#
     • 2...Rd6
      • 3.Qf4#
     • 2...Sb6
      • 3.Qd4#
   • 1...Bxg4!
  • 1.Rf5+?
   • 1...Kd4
    • 2.Qc3+
     • 2...Ke4
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd3#
      • 3.f3#
   • 1...Bxf5!
  • 1.Qc3+?
   • 1...Bd4
    • 2.Qxd4#
   • 1...Kxf4!
  • 1.Qc7+?
   • 1...Rd6
    • 2.Bxd6#
    • 2.Qxd6#
   • 1...Sxc7!
 • Keys
  • 1.Qc4!
   • threat
    • 2.Rb6
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Bd6#
      • 3.Qd4#
   • 1...Bxf2
    • 2.Re3+
     • 2...Rxe3
      • 3.Qd4#
     • 2...Bxe3
      • 3.Qe4#
   • 1...Rd6
    • 2.Se6
     • threat
      • 3.Bg7#
     • 2...Rxd5
      • 3.Sc6#
     • 2...Rxe6
      • 3.Sd7#
     • 2...Ra6
      • 3.Sd7#
     • 2...Rb6
      • 3.Sd7#
      • 3.Qd4#
     • 2...Rc6
      • 3.Sxc6#
      • 3.Sd7#
     • 2...Rd7
      • 3.Sc6#
      • 3.Sxd7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sc6#
   • 1...Rf6
    • 2.Rf5+
     • 2...Rxf5
      • 3.Sd7#
     • 2...Bxf5
      • 3.f4#
   • 1...Rg6
    • 2.Be6
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Sd7#
     • 2...Bxb8
      • 3.Qd4#
     • 2...Re4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Bc5
    • 2.Bxc5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Re4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Rd2
      • 3.Re3#
      • 3.Qe4#
     • 2...Ra4
      • 3.Sc6#
   • 1...Sc7
    • 2.Rb6
     • threat
      • 3.Sc6#
      • 3.Bd6#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qxc7#
    • 2.Qxc7+
     • 2...Rd6
      • 3.Bxd6#
      • 3.Qxd6#
1992 FIDE Album (1983-1985)

All solutions have been generated automatically using a set of default options and are only fully present for #2s and #3s. Solutions to #4s and #5s are being slowly added (and don’t include set play or tries), so some have solutions and some don’t. No other stipulations have been tested and neither have any twin positions. Solutions may include tries that aren’t thematic and lack tries that are. Sorry about this, but I do not have time to edit individual solutions.

Are you able to add to or correct the information about this problem? If so, please contact me, quoting PID 57789. Thank you.


While I am alive MESON will always be free to access, but donations would be appreciated from those who wish to make them. I live on a small pension and any donations would help to defray the web-hosting costs and provide some reward for the many hours I spend on the database. If you wish to donate, plase click the PayPal button on the right.


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).