Problem Display
PID: 125499 (1B6/7Q/6R1/3P4/1PPbP3/5K1P/7P/7k w - - 0 1)

Dimitrov, Nikolai

Boletim da UBP, 1966

1B6/7Q/6R1/3P4/1PPbP3/5K1P/7P/7k

#3

10 + 2


6490 yacpdb 2009

SOLUTION


 • SOUND
 • Tries
  • 1.Rg1+?
   • 1...Bxg1
    • 2.Qg6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg8
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg7
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Kxg1!
  • 1.Qh4?
   • threat
    • 2.Qe1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg3
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Be5
    • 2.Qf2
     • threat
      • 3.Rg1#
      • 3.Qg1#
      • 3.Qg2#
   • 1...Bg1
    • 2.Rxg1+
     • 2...Kxg1
      • 3.Qe1#
    • 2.Qg3
     • threat
      • 3.Qxg1#
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qxg1#
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Qxg1#
      • 3.Qg2#
   • 1...Bc3
    • 2.Qf2
     • threat
      • 3.Rg1#
      • 3.Qg1#
      • 3.Qf1#
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg3
     • threat
      • 3.Qg1#
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg1#
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Qg1#
      • 3.Qg2#
   • 1...Be3
    • 2.Qe1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg3
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Bc5
    • 2.Qe1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg3
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Bb6
    • 2.Rxb6
     • 2...Kg1
      • 3.Qe1#
    • 2.Qe1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg3
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Ba7
    • 2.Qe1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg3
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Bf2!
  • 1.Qh6?
   • threat
    • 2.Qc1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Be5
    • 2.Qd2
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Bg1
    • 2.Rxg1+
     • 2...Kxg1
      • 3.Qc1#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qxg1#
      • 3.Qg2#
   • 1...Bb2
    • 2.Qd2
     • threat
      • 3.Qe1#
      • 3.Qd1#
      • 3.Qg2#
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Rg1#
      • 3.Qg1#
      • 3.Qe1#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg1#
      • 3.Qg2#
   • 1...Bf2
    • 2.Qc1+
     • 2...Be1
      • 3.Qxe1#
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qd2
     • 2...Bg3
      • 3.Qg2#
     • 2...Be1
      • 3.Qxe1#
      • 3.Qg2#
     • 2...Bg1
      • 3.Qg2#
     • 2...Be3
      • 3.Qg2#
     • 2...Bd4
      • 3.Qg2#
     • 2...Bh4
      • 3.Qg2#
     • 2...Bc5
      • 3.Qg2#
     • 2...Bb6
      • 3.Qg2#
     • 2...Ba7
      • 3.Qg2#
   • 1...Bc3
    • 2.Qc1+
     • 2...Be1
      • 3.Qxe1#
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Rg1#
      • 3.Qg1#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg1#
      • 3.Qg2#
   • 1...Bc5
    • 2.Qc1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Bb6
    • 2.Rxb6
     • 2...Kg1
      • 3.Qc1#
    • 2.Qc1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Ba7
    • 2.Qc1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Be3!
  • 1.Qa7?
   • 1...Bf2
    • 2.Qa1+
     • 2...Be1
      • 3.Qxe1#
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qa2
     • 2...Bg3
      • 3.Qg2#
     • 2...Be1
      • 3.Qg2#
     • 2...Bg1
      • 3.Qg2#
     • 2...Be3
      • 3.Qg2#
     • 2...Bd4
      • 3.Qg2#
     • 2...Bh4
      • 3.Qg2#
     • 2...Bc5
      • 3.Qg2#
     • 2...Bb6
      • 3.Qg2#
     • 2...Ba7
      • 3.Qg2#
   • 1...Be3
    • 2.Qa1+
     • 2...Bc1
      • 3.Qxc1#
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
   • 1...Bc5
    • 2.Qa1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
   • 1...Bb6
    • 2.Rxb6
     • 2...Kg1
      • 3.Qa1#
    • 2.Qa1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
   • 1...Bxa7!
  • 1.Qg7?
   • threat
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Be5
    • 2.Rg1+
     • 2...Kxh2
      • 3.Qg2#
   • 1...Bf2
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Qa1+
     • 2...Be1
      • 3.Qxe1#
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
    • 2.Qb2
     • 2...Bg3
      • 3.Qg2#
     • 2...Be1
      • 3.Qg2#
     • 2...Bg1
      • 3.Qg2#
     • 2...Be3
      • 3.Qg2#
     • 2...Bd4
      • 3.Qg2#
     • 2...Bh4
      • 3.Qg2#
     • 2...Bc5
      • 3.Qg2#
     • 2...Bb6
      • 3.Qg2#
     • 2...Ba7
      • 3.Qg2#
   • 1...Be3
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Qa1+
     • 2...Bc1
      • 3.Qxc1#
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
   • 1...Bc5
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Ra6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rb6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rc6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Qg2#
     • 2...Kxh2
      • 3.Qg2#
    • 2.Re6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rh6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qa1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
   • 1...Bb6
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Rc6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Qg2#
     • 2...Kxh2
      • 3.Qg2#
    • 2.Re6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rh6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qa1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
   • 1...Ba7
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Ra6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rb6
     • threat
      • 3.Qa1#
      • 3.Qg2#
    • 2.Rc6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Qg2#
     • 2...Kxh2
      • 3.Qg2#
    • 2.Re6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rh6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Qa1+
     • 2...Bg1
      • 3.Rxg1#
      • 3.Qxg1#
   • 1...Bxg7!
 • Keys
  • 1.Qg8!
   • threat
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Be5
    • 2.Rg1+
     • 2...Kxh2
      • 3.Qg2#
   • 1...Bf2
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
   • 1...Be3
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
   • 1...Bc5
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Ra6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rb6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rc6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Qg2#
     • 2...Kxh2
      • 3.Qg2#
    • 2.Re6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rh6
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Bb6
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Rc6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Qg2#
     • 2...Kxh2
      • 3.Qg2#
    • 2.Re6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rh6
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Ba7
    • 2.Rg1+
     • 2...Bxg1
      • 3.Qg2#
    • 2.Ra6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rb6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rc6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rd6
     • threat
      • 3.Qg2#
     • 2...Kxh2
      • 3.Qg2#
    • 2.Re6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Qg2#
    • 2.Rh6
     • threat
      • 3.Qg2#
   • 1...Bg7
    • 2.Ra6
     • 2...Kg1
      • 3.Ra1#
     • 2...Ba1
      • 3.Rxa1#
      • 3.Qg2#
     • 2...Bb2
      • 3.Qg2#
     • 2...Bc3
      • 3.Qg2#
     • 2...Bd4
      • 3.Qg2#
     • 2...Be5
      • 3.Qg2#
     • 2...Bf6
      • 3.Qg2#
     • 2...Bh6
      • 3.Qg2#
     • 2...Bf8
      • 3.Ra1#
      • 3.Qg2#
     • 2...Bh8
      • 3.Qg2#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).