Problem Display
PID: 128562 (7k/p1pp4/4BP2/Q4pP1/n1p5/8/2n4K/1b6 w - - 0 1)

Marysko, Milos

Sachove umeni (Ceskoslovensky sach), 1979

7k/p1pp4/4BP2/Q4pP1/n1p5/8/2n4K/1b6

#3

5 + 9


6490 yacpdb 2009
5454 Near Snap 2022

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kh7
   • 2.Qxf5+
    • 2...Kh8
     • 3.Qh3#
  • 1...c5
   • 2.Qd8+
    • 2...Kh7
     • 3.Bxf5#
     • 3.Qg8#
  • 1...c6
   • 2.Qd8+
    • 2...Kh7
     • 3.Bxf5#
     • 3.Qg8#
  • 1...dxe6
   • 2.Qxc7
    • threat
     • 3.Qg7#
    • 2...Kg8
     • 3.Qg7#
  • 1...d5
   • 2.Qxc7
    • threat
     • 3.Qg7#
  • 1...d6
   • 2.Qxc7
    • threat
     • 3.Qg7#
 • Tries
  • 1.Qb4?
   • threat
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...Kh7
    • 2.Qf8
     • threat
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
     • 2...Kg6
      • 3.Qh6#
   • 1...dxe6
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg7#
   • 1...Sa1
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qf8#
      • 3.Qb8#
   • 1...Se1
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sa3
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qf8#
      • 3.Qb8#
   • 1...Se3
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sd4
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sc5
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...Sb6
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...f4
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...c5
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...d6
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...Sxb4!
  • 1.Qxc7?
   • threat
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qb8#
      • 3.Qd8#
      • 3.Qc8#
   • 1...Sa1
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qb8#
      • 3.Qd8#
      • 3.Qc8#
   • 1...Se1
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sa3
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qb8#
      • 3.Qd8#
      • 3.Qc8#
   • 1...Se3
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sb4
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sd4
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sc5
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...Sb6
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qd8#
   • 1...f4
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qc8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qb8#
      • 3.Qd8#
      • 3.Qc8#
   • 1...Kh7!
  • 1.Qb5?
   • threat
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...Kh7
    • 2.Qxf5+
     • 2...Kh8
      • 3.Qh3#
   • 1...dxe6
    • 2.Qd7
     • threat
      • 3.Qg7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qg7#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qe8#
      • 3.Qb8#
     • 2...Kg8
      • 3.Qe8#
      • 3.Qb8#
   • 1...Sa1
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Se1
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sa3
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Se3
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sb4
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sd4
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sc5
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...f4
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qh5#
      • 3.Qb8#
   • 1...c6
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...d5
    • 2.Bxf5
     • threat
      • 3.Qe8#
      • 3.Qb8#
     • 2...Kg8
      • 3.Qe8#
    • 2.Qd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qh5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qe8#
      • 3.Qb8#
   • 1...d6
    • 2.Bxf5
     • threat
      • 3.Qe8#
      • 3.Qb8#
     • 2...Kg8
      • 3.Qe8#
    • 2.Qd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qh5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qe8#
      • 3.Qb8#
   • 1...Sb6!
  • 1.Qc5?
   • threat
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...Kh7
    • 2.Qf8
     • threat
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
     • 2...Kg6
      • 3.Qh6#
    • 2.Qxf5+
     • 2...Kh8
      • 3.Qh3#
   • 1...dxe6
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg7#
    • 2.Qxc7
     • threat
      • 3.Qg7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qg7#
   • 1...Sa1
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...Se1
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...Sa3
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...Se3
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...Sb4
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...Sd4
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...f4
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.Qf8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.Qh6#
      • 3.Qg7#
      • 3.Qg8#
   • 1...d6
    • 2.Qxc7
     • threat
      • 3.Qg7#
   • 1...Sxc5!
  • 1.Qd5?
   • threat
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
   • 1...Kh7
    • 2.Bxf5+
     • 2...Kh8
      • 3.Qa8#
    • 2.Qxf5+
     • 2...Kh8
      • 3.Qh3#
   • 1...dxe6
    • 2.Qd7
     • threat
      • 3.Qg7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qg7#
   • 1...Sa1
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
   • 1...Se1
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sa3
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
   • 1...Se3
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sb4
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
   • 1...Sd4
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Qg8#
   • 1...Sc5
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
   • 1...f4
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qa8#
      • 3.Qh5#
   • 1...c6
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qg7#
   • 1...d6
    • 2.Qf3
     • threat
      • 3.Qh5#
      • 3.Qh3#
     • 2...Kh7
      • 3.Qh5#
    • 2.Qa8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.Qd1
     • threat
      • 3.Qh5#
     • 2...Kh7
      • 3.Qh5#
   • 1...Sb6!
 • Keys
  • 1.Qe5!
   • threat
    • 2.Bxf5
     • threat
      • 3.Qe8#
      • 3.f7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qe8#
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.f8S#
   • 1...Kh7
    • 2.Bxf5+
     • 2...Kg8
      • 3.Qe8#
     • 2...Kh8
      • 3.Qe8#
      • 3.f7#
    • 2.Qxf5+
     • 2...Kh8
      • 3.Qh3#
   • 1...dxe6
    • 2.Qxc7
     • threat
      • 3.Qg7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qg7#
   • 1...Sa1
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.f8S#
   • 1...Se1
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.f8S#
   • 1...Sa3
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.f8S#
   • 1...Se3
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.f8S#
   • 1...Sb4
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.f8S#
   • 1...Sd4
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.f8S#
   • 1...Sc5
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.f8S#
   • 1...f4
    • 2.Bf5
     • threat
      • 3.Qe8#
      • 3.f7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qe8#
    • 2.g6
     • threat
      • 3.Qh5#
      • 3.f7#
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.Bf5#
      • 3.f8S#
   • 1...c5
    • 2.Bxf5
     • threat
      • 3.Qb8#
      • 3.Qe8#
      • 3.f7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qe8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.f8S#
   • 1...c6
    • 2.Bxf5
     • threat
      • 3.Qb8#
      • 3.Qe8#
      • 3.f7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qe8#
    • 2.Qb8+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qg8#
    • 2.f7+
     • 2...Kh7
      • 3.Bxf5#
      • 3.f8S#
   • 1...d6
    • 2.Qe2
     • threat
      • 3.Qh5#
     • 2...Kh7
      • 3.Qh5#

Anticipated by 236656(1978)

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).