Problem Display
PID: 132381 (8/2B1K1p1/1ppN4/r3kN2/1P2P2p/nb5r/1P4Pb/2Q2B2 w - - 0 1)

Agapov, Igor Alexeyevich

Bakharev, Aleksandr Viktorovich

2nd Prize, Shakhmatnaya Poeziya, 1998

8/2B1K1p1/1ppN4/r3kN2/1P2P2p/nb5r/1P4Pb/2Q2B2

#3

10 + 10


6166 FIDE Album (1998-2000) 2007
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rd3
   • 2.Bxd3
    • threat
     • 3.Sc4#
     • 3.Sb5#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
  • 1...Re3
   • 2.Qxe3
    • threat
     • 3.Sc4#
     • 3.Sb5#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
  • 1...Rf3
   • 2.gxf3
    • threat
     • 3.Sc4#
     • 3.Sb5#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
  • 1...Bg3
   • 2.Sd4
    • threat
     • 3.Sf3#
     • 3.Sxc6#
    • 2...Kxd4
     • 3.Qc3#
   • 2.Bd3
    • threat
     • 3.Sc4#
     • 3.Sb5#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
   • 2.Qe3
    • threat
     • 3.Sc4#
     • 3.Sb5#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sf7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
 • Tries
  • 1.Sg3?
   • threat
    • 2.Sb5#
    • 2.Sdf5#
   • 1...Bxg3
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
   • 1...hxg3
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
   • 1...Rd5
    • 2.Sc4+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd2#
      • 3.Qe3#
      • 3.Qc3#
    • 2.Sb5+
     • 2...Rd6
      • 3.Bxd6#
      • 3.Qg5#
    • 2.Sdf5+
     • 2...Rd6
      • 3.Bxd6#
    • 2.Sf7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd2#
      • 3.Qc3#
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
     • 2...Rxd6
      • 3.Bxd6#
   • 1...Ra7
    • 2.Sc4+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd2#
      • 3.Qe3#
      • 3.Qc3#
    • 2.Sb7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd2#
      • 3.Qc3#
    • 2.Sf7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd2#
      • 3.Qc3#
    • 2.Qg5+
     • 2...Kd4
      • 3.Sdf5#
   • 1...Sc4
    • 2.Sxc4+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd2#
      • 3.Qe3#
      • 3.Qc3#
    • 2.Sb5+
     • 2...Sd6
      • 3.Bxd6#
      • 3.Qg5#
    • 2.Sdf5+
     • 2...Sd6
      • 3.Bxd6#
    • 2.Sf7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qc3#
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Sf7#
     • 2...Sxe3
      • 3.Sb5#
      • 3.Sdf5#
     • 2...Sxd6
      • 3.Bxd6#
   • 1...Rxg3!
  • 1.Bd3?
   • threat
    • 2.Sc4#
    • 2.Sb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Rb5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sxb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Rd5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sf7#
   • 1...Ra7
    • 2.Sc4#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
   • 1...Bc4
    • 2.Sxc4#
    • 2.Sb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Bf7
    • 2.Sc4#
    • 2.Sb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sxf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Sc4
    • 2.Sxc4#
    • 2.Sf7#
   • 1...Sb5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sxb5#
    • 2.Sf7#
   • 1...b5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sxb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Rxd3!
  • 1.Qe3?
   • threat
    • 2.Sc4#
    • 2.Sb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Rb5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sxb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Rd5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sf7#
   • 1...Ra7
    • 2.Sc4#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
   • 1...Bc4
    • 2.Sxc4#
    • 2.Sb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Bf7
    • 2.Sc4#
    • 2.Sb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sxf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Sc4
    • 2.Sxc4#
    • 2.Sf7#
   • 1...Sb5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sxb5#
    • 2.Sf7#
   • 1...b5
    • 2.Sc4#
    • 2.Sxb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Rxe3!
  • 1.Qe1?
   • threat
    • 2.Sc4#
    • 2.Sb5#
    • 2.Sb7#
    • 2.Sf7#
    • 2.Sc8#
    • 2.Se8#
   • 1...Re3
    • 2.Qxe3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
   • 1...Kf4!
  • 1.g3?
   • threat
    • 2.Qf4#
    • 2.Qc3#
   • 1...Bxg3
    • 2.Sd4
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sxc6#
     • 2...Kxd4
      • 3.Qc3#
    • 2.Bg2
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Bd3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
   • 1...hxg3
    • 2.Sd4
     • threat
      • 3.Sf3#
      • 3.Sxc6#
     • 2...Kxd4
      • 3.Qc3#
    • 2.Bg2
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Bd3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
   • 1...Rxg3!
 • Keys
  • 1.Qg5!
   • threat
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Rg3
    • 2.Sb5+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sfd6#
   • 1...Rd3
    • 2.Sg3+
     • 2...Kd4
      • 3.Se2#
    • 2.Bxd3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
     • 2...Rxd6
      • 3.Bxd6#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Re3
    • 2.Qxe3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Rxe4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Rf3
    • 2.Sxh4+
     • 2...Kd4
      • 3.Sxf3#
     • 2...Rf5
      • 3.Sf3#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Rf4
      • 3.Qxg7#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
    • 2.gxf3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
   • 1...Rb5
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Rd5
    • 2.Sxg7+
     • 2...Kd4
      • 3.Se6#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sf7#
     • 2...Rxd6
      • 3.Bxd6#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Ra7
    • 2.Sg3+
     • 2...Kd4
      • 3.Sdf5#
   • 1...Ra8
    • 2.Sg3+
     • 2...Kd4
      • 3.Sdf5#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Re8+
      • 3.Sxe8#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Bg1
    • 2.Sb5+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sfd6#
   • 1...Bg3
    • 2.Sxh4+
     • 2...Kd4
      • 3.Sf3#
    • 2.Sb5+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sc3#
    • 2.Bd3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Bd1
    • 2.Sxg7+
     • 2...Kd4
      • 3.Se6#
   • 1...Bc2
    • 2.Sxg7+
     • 2...Kd4
      • 3.Se6#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Bxe4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Bc4
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Bd5
    • 2.Sg3+
     • 2...Kd4
      • 3.Sdf5#
    • 2.Sc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sd2#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Bxe4
      • 3.Qxe4#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Bf7
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sxf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Sc4
    • 2.Sxg7+
     • 2...Kd4
      • 3.Se6#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sxc4#
      • 3.Sf7#
     • 2...Sxd6
      • 3.Bxd6#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...Sb5
    • 2.Sg3+
     • 2...Kd4
      • 3.Sdf5#
   • 1...b5
    • 2.Se3+
     • 2...Kd4
      • 3.Qc5#
    • 2.Sg3+
     • 2...Kd4
      • 3.Sdf5#
      • 3.Qc5#
    • 2.Sd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Qc5#
    • 2.Sxh4+
     • 2...Kd4
      • 3.Qc5#
    • 2.Sh6+
     • 2...Kd4
      • 3.Qc5#
    • 2.Sxg7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qc5#
    • 2.Qg4
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Bf4
      • 3.Qxg7#
   • 1...g6
    • 2.Se8+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sf6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).