Problem Display
PID: 143290 (4K3/Q2N4/3pk3/3p1n2/8/3r3B/3B2P1/8 w - - 0 1)

Andrews, Henry John Clinton

Source?, 0000

4K3/Q2N4/3pk3/3p1n2/8/3r3B/3B2P1/8

#3

6 + 5


158 Brentano's Chess Monthly 1881
 • COOKED
 • Sets
  • 1...Rxd2
   • 2.Qe3#
  • 1...Re3
   • 2.Qxe3#
  • 1...Rf3
   • 2.Qd4
    • threat
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
  • 1...Rd4
   • 2.Bc3
    • 2...Rd1
     • 3.Sf8#
     • 3.Qe3#
    • 2...Rd2
     • 3.Sf8#
     • 3.Qe3#
    • 2...Rd3
     • 3.Sf8#
    • 2...Ra4
     • 3.Sf8#
    • 2...Rb4
     • 3.Sf8#
    • 2...Rc4
     • 3.Sf8#
    • 2...Re4
     • 3.Sf8#
    • 2...Rf4
     • 3.Sf8#
    • 2...Rg4
     • 3.Sf8#
    • 2...Rh4
     • 3.Sf8#
   • 2.Qa1
    • 2...Rxd2
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rd3
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
    • 2...Ra4
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rb4
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rc4
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
    • 2...Re4
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rf4
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rg4
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rh4
     • 3.Sf8#
     • 3.Qf6#
 • Tries
  • 1.Bc3?
   • threat
    • 2.Sf8#
   • 1...d4
    • 2.Qa2+
     • 2...d5
      • 3.Qa6#
   • 1...Rd4
    • 2.Ba1
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Bb2
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Bg4
     • 2...Rxg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qb6
     • 2...Rd1
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd3
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
    • 2.Qb8
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qa1
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qa2
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe2#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qa3
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qa4
     • 2...Rxa4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qa5
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qa6
     • 2...Rd1
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe2#
     • 2...Rd2
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sc5#
      • 3.Sf8#
    • 2.Qb7
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qc7
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Qa8
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.g3
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
   • 1...Rxc3!
  • 1.Qf2?
   • threat
    • 2.Bxf5#
    • 2.Qxf5#
   • 1...Rf3
    • 2.Qe1+
     • 2...Re3
      • 3.Qxe3#
    • 2.Qd4
     • threat
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qh4
     • threat
      • 3.Qf6#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qh6#
     • 2...d4
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe2+
     • 2...Re3
      • 3.Qxe3#
    • 2.Qxf3
     • 2...d4
      • 3.Bxf5#
      • 3.Qe4#
      • 3.Qxf5#
   • 1...Rxh3!
  • 1.Qa1?
   • threat
    • 2.Sf8#
    • 2.Qf6#
   • 1...Rc3
    • 2.Qe1+
     • 2...Re3
      • 3.Qxe3#
   • 1...Rd4
    • 2.Bc1
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Be1
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Bc3
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
    • 2.Be3
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Bb4
     • 2...Rxb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Bf4
     • 2...Rxf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Ba5
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Bg5
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Bh6
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Bg4
     • 2...Rxd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rxg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qb2
     • 2...Rxd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qc3
     • 2...Rxd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qe3#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
    • 2.g3
     • 2...Rxd2
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#
      • 3.Qf6#
   • 1...d4!
 • Keys
  • 1.Bf4!
   • threat
    • 2.Sc5+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
     • 2...dxc5
      • 3.Qb6#
      • 3.Qa6#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
    • 2.Se5
     • threat
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
    • 2.Sb6
     • threat
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
     • 2...Kxf6
      • 3.Qf7#
    • 2.Sb8
     • threat
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
    • 2.Sf8+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
   • 1...Rxh3
    • 2.Sc5+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
     • 2...dxc5
      • 3.Qf7#
    • 2.Sf8+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
   • 1...d4
    • 2.Sb6
     • threat
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
    • 2.Sf6
     • threat
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
     • 2...Kxf6
      • 3.Qf7#
   • 1...Ra3
    • 2.Sc5+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
     • 2...dxc5
      • 3.Qb6#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
    • 2.Sf8+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
    • 2.Qxa3
     • 2...d4
      • 3.Qxd6#
   • 1...Rb3
    • 2.Sc5+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
     • 2...dxc5
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
    • 2.Sb6
     • threat
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
    • 2.Sf8+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
   • 1...Rc3
    • 2.Sc5+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
     • 2...Rxc5
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
     • 2...dxc5
      • 3.Qb6#
      • 3.Qa6#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
    • 2.Sf8+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
   • 1...Rg3
    • 2.Sc5+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
     • 2...dxc5
      • 3.Qb6#
      • 3.Qa6#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf7#
    • 2.Sf8+
     • 2...Kf6
      • 3.Qf7#
  • 1.Qd4!
   • threat
    • 2.Sf8#
    • 2.Qf6#
   • 1...Rxd4
    • 2.Bc3
     • 2...Rd1
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd2
      • 3.Sf8#
     • 2...Rd3
      • 3.Sf8#
     • 2...Ra4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rb4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rc4
      • 3.Sf8#
     • 2...Re4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rf4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rg4
      • 3.Sf8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sf8#

This is a version of 143289Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).