Problem Display
PID: 161521 (3B4/8/8/1K6/5Q2/7B/3pk3/8 w - - 0 1)

Andreev, Aleksandr Grigorevich

Bankovskaya gazeta, 1996

3B4/8/8/1K6/5Q2/7B/3pk3/8

#2

4 + 2


15148 Sadier Collection 2017

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ke1
   • 2.Qf1#
 • Tries
  • 1.Bg4+?
   • 1...Ke1
    • 2.Bh4#
   • 1...Kd3!
  • 1.Qf3+?
   • 1...Ke1
    • 2.Bh4#
    • 2.Qf1#
   • 1...Kxf3!
 • Keys
  • 1.Bg5!
   • threat
    • 2.Qf1#
   • 1...Kd1
    • 2.Qxd2#
   • 1...Ke1
    • 2.Qxd2#
    • 2.Qf1#
   • 1...Kd3
    • 2.Qc4#
   • 1...d1Q
    • 2.Qe3#
   • 1...d1R
    • 2.Qe3#

FEATURES


 • Static
  • TYPE = THREAT
  • CHANGED MATES = 0
  • ADDED MATES = 4
  • REMOVED MATES = 1
 • Sets
  • K(b);P-FLIGHT::QAR1(B)
 • Tries
  • Try
   • B(A);CHECK
   • Vars
    • K(b);P-FLIGHT::B(D)
   • Refutation
    • K(b);S_FLIGHT
  • Try
   • Q(B);CHECK
   • Refutation
    • K(b);S_FLIGHT,XQ(B)
 • Actual
  • B(D);
  • Threat
   • QAB1(B)
  • Vars
   • K(b);S_FLIGHT::QAR1(B),XP(a)
   • K(b);S_FLIGHT::QAB1(B)
   • P(a);SBLOCK::QAR1(B)


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).