Problem Display
PID: 177713 (8/r7/7B/8/8/2R5/1R6/kbK5 w - - 0 1)

Yarosh, Leonid Vladimirovich

Comm., Chepizhni-50 JT, 1985

8/r7/7B/8/8/2R5/1R6/kbK5

#3

4 + 3


6490 yacpdb 2018

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ra2
   • 2.Rxb1#
  • 1...Ra3
   • 2.Rxb1+
    • 2...Ka2
     • 3.Rc2#
   • 2.Rxa3+
    • 2...Ba2
     • 3.Rb1#
     • 3.Rbxa2#
     • 3.Raxa2#
  • 1...Rb7
   • 2.Ra3+
    • 2...Ba2
     • 3.Rbxa2#
     • 3.Raxa2#
  • 1...Rd7
   • 2.Ra3+
    • 2...Ba2
     • 3.Rb1#
     • 3.Rbxa2#
     • 3.Raxa2#
  • 1...Re7
   • 2.Ra3+
    • 2...Ba2
     • 3.Rb1#
     • 3.Rbxa2#
     • 3.Raxa2#
  • 1...Rf7
   • 2.Ra3+
    • 2...Ba2
     • 3.Rb1#
     • 3.Rbxa2#
     • 3.Raxa2#
  • 1...Rg7
   • 2.Ra3+
    • 2...Ba2
     • 3.Rb1#
     • 3.Rbxa2#
     • 3.Raxa2#
  • 1...Rh7
   • 2.Ra3+
    • 2...Ba2
     • 3.Rb1#
     • 3.Rbxa2#
     • 3.Raxa2#
  • 1...Bc2
   • 2.Rcxc2
    • threat
     • 3.Rb1#
    • 2...Rb7
     • 3.Ra2#
 • Tries
  • 1.Ra3+?
   • 1...Ba2
    • 2.Rb1#
    • 2.Rbxa2#
   • 1...Rxa3!
 • Keys
  • 1.Bg7!
   • threat
    • 2.Rb7
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
   • 1...Rxg7
    • 2.Ra3+
     • 2...Ba2
      • 3.Rb1#
      • 3.Rbxa2#
      • 3.Raxa2#
   • 1...Ra4
    • 2.Rb4
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa4#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
   • 1...Ra3
    • 2.Rxb1+
     • 2...Ka2
      • 3.Rc2#
    • 2.Rbc2
     • threat
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rxc3
      • 3.Bxc3#
     • 2...Ra2
      • 3.Ra3#
     • 2...Rb3
      • 3.Rxb3#
     • 2...Ra4
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc4#
     • 2...Ra5
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc5#
     • 2...Ra6
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc6#
     • 2...Ra7
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
    • 2.Rd2
     • threat
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rxc3+
      • 3.Bxc3#
     • 2...Ra2
      • 3.Ra3#
     • 2...Rb3
      • 3.Rxb3#
     • 2...Ra4
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc4#
     • 2...Ra5
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc5#
     • 2...Ra6
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc6#
     • 2...Ra7
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
    • 2.Re2
     • threat
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rxc3+
      • 3.Bxc3#
     • 2...Ra2
      • 3.Ra3#
     • 2...Rb3
      • 3.Rxb3#
     • 2...Ra4
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc4#
     • 2...Ra5
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc5#
     • 2...Ra6
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc6#
     • 2...Ra7
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
    • 2.Rf2
     • threat
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rxc3+
      • 3.Bxc3#
     • 2...Ra2
      • 3.Ra3#
     • 2...Rb3
      • 3.Rxb3#
     • 2...Ra4
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc4#
     • 2...Ra5
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc5#
     • 2...Ra6
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc6#
     • 2...Ra7
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rxc3+
      • 3.Bxc3#
     • 2...Ra2
      • 3.Ra3#
     • 2...Rb3
      • 3.Rxb3#
     • 2...Ra4
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc4#
     • 2...Ra5
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc5#
     • 2...Ra6
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc6#
     • 2...Ra7
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
    • 2.Rh2
     • threat
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rxc3+
      • 3.Bxc3#
     • 2...Ra2
      • 3.Ra3#
     • 2...Rb3
      • 3.Rxb3#
     • 2...Ra4
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc4#
     • 2...Ra5
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc5#
     • 2...Ra6
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc6#
     • 2...Ra7
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
    • 2.Rxa3+
     • 2...Ba2
      • 3.Rb1#
      • 3.Rbxa2#
      • 3.Rc2#
      • 3.Rd2#
      • 3.Re2#
      • 3.Rf2#
      • 3.Rg2#
      • 3.Rh2#
      • 3.Rbb3#
      • 3.Rb4#
      • 3.Rb5#
      • 3.Rb6#
      • 3.Rb7#
      • 3.Rb8#
      • 3.Raxa2#
   • 1...Ra5
    • 2.Rb5
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa5#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
   • 1...Ra6
    • 2.Rb6
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa6#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
   • 1...Rb7
    • 2.Rxb7
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
     • 2...Ka2
      • 3.Ra7#
    • 2.Ra3+
     • 2...Ba2
      • 3.Rb1#
      • 3.Rbxa2#
      • 3.Rxb7#
      • 3.Raxa2#
   • 1...Rc7
    • 2.Rxc7
     • threat
      • 3.Rbc2#
      • 3.Rd2#
      • 3.Re2#
      • 3.Rf2#
      • 3.Rg2#
      • 3.Rh2#
     • 2...Bc2
      • 3.Rbxc2#
   • 1...Rd7
    • 2.Ra3+
     • 2...Ba2
      • 3.Rb1#
      • 3.Rbxa2#
      • 3.Raxa2#
   • 1...Re7
    • 2.Ra3+
     • 2...Ba2
      • 3.Rb1#
      • 3.Rbxa2#
      • 3.Raxa2#
   • 1...Rf7
    • 2.Ra3+
     • 2...Ba2
      • 3.Rb1#
      • 3.Rbxa2#
      • 3.Raxa2#
   • 1...Ra8
    • 2.Rbc2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rb3#
      • 3.Rd3#
      • 3.Re3#
      • 3.Rf3#
      • 3.Rg3#
      • 3.Rh3#
      • 3.Rc4#
      • 3.Rc5#
      • 3.Rc6#
      • 3.Rc7#
      • 3.Rc8#
    • 2.Rd2
     • threat
      • 3.Rcc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rb3#
      • 3.Rcd3#
      • 3.Re3#
      • 3.Rf3#
      • 3.Rg3#
      • 3.Rh3#
      • 3.Rc4#
      • 3.Rc5#
      • 3.Rc6#
      • 3.Rc7#
      • 3.Rc8#
    • 2.Re2
     • threat
      • 3.Rcc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rb3#
      • 3.Rd3#
      • 3.Rce3#
      • 3.Rf3#
      • 3.Rg3#
      • 3.Rh3#
      • 3.Rc4#
      • 3.Rc5#
      • 3.Rc6#
      • 3.Rc7#
      • 3.Rc8#
    • 2.Rf2
     • threat
      • 3.Rcc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rb3#
      • 3.Rd3#
      • 3.Re3#
      • 3.Rcf3#
      • 3.Rg3#
      • 3.Rh3#
      • 3.Rc4#
      • 3.Rc5#
      • 3.Rc6#
      • 3.Rc7#
      • 3.Rc8#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Rcc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rb3#
      • 3.Rd3#
      • 3.Re3#
      • 3.Rf3#
      • 3.Rcg3#
      • 3.Rh3#
      • 3.Rc4#
      • 3.Rc5#
      • 3.Rc6#
      • 3.Rc7#
      • 3.Rc8#
    • 2.Rh2
     • threat
      • 3.Rcc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rb3#
      • 3.Rd3#
      • 3.Re3#
      • 3.Rf3#
      • 3.Rg3#
      • 3.Rch3#
      • 3.Rc4#
      • 3.Rc5#
      • 3.Rc6#
      • 3.Rc7#
      • 3.Rc8#
    • 2.Rb8
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa8#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
    • 2.Rcc2
     • threat
      • 3.Rxb1#
      • 3.Ra2#
      • 3.Rb3#
      • 3.Rb4#
      • 3.Rb5#
      • 3.Rb6#
      • 3.Rb7#
      • 3.Rb8#
     • 2...Bxc2
      • 3.Rxc2#
   • 1...Ba2
    • 2.Rb1+
     • 2...Bxb1
      • 3.Ra3#
    • 2.Rcc2
     • threat
      • 3.Rb1#
      • 3.Rxa2#
      • 3.Rb7#
   • 1...Bc2
    • 2.Rbxc2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
    • 2.Rcxc2
     • threat
      • 3.Rb1#
      • 3.Ra2#
      • 3.Rb7#
   • 1...Bd3
    • 2.Rbc2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
    • 2.Rd2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Re2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rf2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rh2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
   • 1...Be4
    • 2.Rbc2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
    • 2.Rd2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Re2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rf2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rh2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rb7
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
   • 1...Bf5
    • 2.Rbc2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
    • 2.Rd2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Re2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rf2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rh2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rb7
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
   • 1...Bg6
    • 2.Rbc2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
    • 2.Rd2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Re2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rf2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rh2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rb7
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
   • 1...Bh7
    • 2.Rbc2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
    • 2.Rd2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Re2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rf2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rg2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rh2
     • threat
      • 3.Ra3#
      • 3.Rc7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#
      • 3.Rb3#
     • 2...Rc7
      • 3.Rxc7#
    • 2.Rb7
     • threat
      • 3.Rc2#
      • 3.Ra3#
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ka2
      • 3.Rxa7#
     • 2...Ra3
      • 3.Rxa3#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).