Problem Display
PID: 191144 (1Q5r/1P1RPP2/2pN2PB/K2NP1r1/1P1k4/3B4/2npP3/8 w - - 0 1)

Daniel, Arthur William

3rd Prize, 01. Loyd MT, 1914

1Q5r/1P1RPP2/2pN2PB/K2NP1r1/1P1k4/3B4/2npP3/8

#3

14 + 6


6490 yacpdb 2019

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kxd5
   • 2.Sc4+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Se4+
    • 2...Ke6
     • 3.Sc5#
   • 2.Sb5+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Sf5+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Sc8+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Se8+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
  • 1...Kxe5
   • 2.Sc4+
    • 2...Kd4
     • 3.Qf4#
    • 2...Ke6
     • 3.Rd6#
     • 3.Qd6#
   • 2.Sc8+
    • 2...Kd4
     • 3.Qf4#
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
   • 2.Se8+
    • 2...Kd4
     • 3.Qf4#
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
  • 1...Rg1
   • 2.Sf5#
  • 1...Rg2
   • 2.Sf5#
  • 1...Rg3
   • 2.Sf5#
  • 1...Rg4
   • 2.Sf5#
  • 1...Rxe5
   • 2.Sb5+
    • 2...cxb5
     • 3.Qa7#
   • 2.Qa7+
    • 2...Kxd5
     • 3.Bc4#
    • 2...c5
     • 3.Sb5#
     • 3.Qxc5#
  • 1...Rf5
   • 2.Sxf5#
  • 1...Rxg6
   • 2.Sf5#
  • 1...Sa1
   • 2.Sf5+
    • 2...Rxf5
     • 3.Be3#
  • 1...Se1
   • 2.Sf5+
    • 2...Rxf5
     • 3.Be3#
  • 1...Sa3
   • 2.Sf5+
    • 2...Rxf5
     • 3.Be3#
  • 1...Sxb4
   • 2.Sf5+
    • 2...Kc5
     • 3.Qd6#
     • 3.Qa7#
    • 2...Rxf5
     • 3.Be3#
  • 1...c5
   • 2.Sb5#
 • Tries
  • 1.Bxg5?
   • threat
    • 2.Sf5#
   • 1...Kxd5
    • 2.Sc4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
    • 2.Se4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sc5#
    • 2.Sb5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Sf5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Sc8+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Se8+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
   • 1...Kxe5
    • 2.Sc4+
     • 2...Kd4
      • 3.Bf6#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxh8#
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
    • 2.Sc8+
     • 2...Kd4
      • 3.Bf6#
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Se8+
     • 2...Kd4
      • 3.Bf6#
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
   • 1...Sxb4
    • 2.Sb5+
     • 2...Kc5
      • 3.Be3#
      • 3.Qd6#
      • 3.Qa7#
     • 2...cxb5
      • 3.Be3#
    • 2.Sf5+
     • 2...Kc5
      • 3.Be3#
      • 3.Qd6#
      • 3.Qa7#
   • 1...Se3
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Bxe3#
   • 1...Rxb8!
  • 1.f8Q?
   • threat
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Qf4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
   • 1...Kxd5
    • 2.Sc4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Se4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sc5#
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sb5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sf5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sf7+
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sc8+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Se8+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
   • 1...Kxe5
    • 2.Sc4+
     • 2...Kd4
      • 3.Qbf4#
      • 3.Qff4#
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sb5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sf5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sf7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sc8+
     • 2...Kd4
      • 3.Qbf4#
      • 3.Qff4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Se8+
     • 2...Kd4
      • 3.Qbf4#
      • 3.Qff4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.Qf6+
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Bc4#
      • 3.Be4#
      • 3.e4#
    • 2.e8Q+
     • 2...Kd4
      • 3.Qe4#
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Qe4#
   • 1...Rxe5
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qa7#
    • 2.Qa7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...c5
      • 3.Sb5#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qf4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
      • 3.Qc4#
     • 2...Re4
      • 3.Sf5#
      • 3.Qxe4#
   • 1...Rxh6
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Qf4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
      • 3.Qg8#
   • 1...Sxb4
    • 2.Sb5+
     • 2...Kc5
      • 3.Qd6#
      • 3.Qa7#
      • 3.Qf2#
     • 2...cxb5
      • 3.Qf2#
    • 2.Sf5+
     • 2...Kc5
      • 3.Qd6#
      • 3.Qa7#
     • 2...Rxf5
      • 3.Be3#
   • 1...cxd5
    • 2.Sb5+
     • 2...Ke3
      • 3.Bxg5#
      • 3.Qf3#
   • 1...Rg8
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Qf4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
      • 3.Qxg8#
   • 1...Sa1
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf2#
      • 3.Qf4#
    • 2.Sf5+
     • 2...Rxf5
      • 3.Be3#
    • 2.Qf4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
   • 1...Se1
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf2#
      • 3.Qf4#
    • 2.Sf5+
     • 2...Rxf5
      • 3.Be3#
    • 2.Qf4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
   • 1...Sa3
    • 2.Sb5+
     • 2...Sxb5
      • 3.Qf2#
      • 3.Qf4#
     • 2...cxb5
      • 3.Qf2#
      • 3.Qf4#
    • 2.Sf5+
     • 2...Rxf5
      • 3.Be3#
   • 1...Se3
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
   • 1...Rxf8!
  • 1.f8R?
   • threat
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Rf4#
   • 1...Kxd5
    • 2.Sc4+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Se4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sc5#
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sb5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sf5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sf7+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sc8+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Se8+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
   • 1...Kxe5
    • 2.Sc4+
     • 2...Kd4
      • 3.Rf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sb5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sf5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sf7+
     • 2...Kd4
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Sc8+
     • 2...Kd4
      • 3.Rf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
      • 3.e8Q#
    • 2.Se8+
     • 2...Kd4
      • 3.Rf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
    • 2.e8Q+
     • 2...Kd4
      • 3.Qe4#
     • 2...Kxd5
      • 3.Sc4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Qe4#
   • 1...Rxe5
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qa7#
    • 2.Rf4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re4
      • 3.Sf5#
    • 2.Qa7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...c5
      • 3.Sb5#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Sxb4
    • 2.Sf5+
     • 2...Kc5
      • 3.Qd6#
      • 3.Qa7#
     • 2...Rxf5
      • 3.Be3#
   • 1...cxd5
    • 2.Sb5+
     • 2...Ke3
      • 3.Bxg5#
      • 3.Rf3#
   • 1...Sa3
    • 2.Sb5+
     • 2...Sxb5
      • 3.Rf4#
     • 2...cxb5
      • 3.Rf4#
    • 2.Sf5+
     • 2...Rxf5
      • 3.Be3#
   • 1...Rxf8!
 • Keys
  • 1.e6!
   • threat
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Bg7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
    • 2.Qxh8+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
   • 1...Rxd5+
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qxh8#
   • 1...Kxd5
    • 2.Sb5+
     • 2...Kxe6
      • 3.Qd6#
    • 2.Sf5+
     • 2...Kxe6
      • 3.Qd6#
   • 1...Ke5
    • 2.Sc4+
     • 2...Kd4
      • 3.Qf4#
     • 2...Kxe6
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
    • 2.Sc8+
     • 2...Kd4
      • 3.Qf4#
     • 2...Kxe6
      • 3.Qd6#
    • 2.Se8+
     • 2...Kd4
      • 3.Qf4#
     • 2...Kxe6
      • 3.Qd6#
   • 1...Rxh6
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
   • 1...Rxb8
    • 2.Bg7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
   • 1...Sxb4
    • 2.Sf5+
     • 2...Kc5
      • 3.Qd6#
      • 3.Qa7#
     • 2...Rxf5
      • 3.Be3#
   • 1...cxd5
    • 2.Sb5+
     • 2...Ke3
      • 3.Qg3#
   • 1...Re5
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qa7#
    • 2.Qa7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...c5
      • 3.Sb5#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Rh5
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Bg7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
    • 2.Qxh8+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
   • 1...Rh7
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
   • 1...Rc8
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Bg7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
   • 1...Rd8
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Bg7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
   • 1...Re8
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Bg7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
   • 1...Rf8
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Bg7+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc4#
     • 2...Re5
      • 3.Sf5#
   • 1...Rg8
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
   • 1...Sa3
    • 2.Sb5+
     • 2...Sxb5
      • 3.Qf4#
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Sf5+
     • 2...Rxf5
      • 3.Be3#
   • 1...Se3
    • 2.Sb5+
     • 2...cxb5
      • 3.Qf4#
    • 2.Sf5+
     • 2...Rxf5
      • 3.Bxe3#
     • 2...Sxf5
      • 3.Qf4#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).