Problem Display
PID: 198441 (6Q1/4Kp2/2PP1p1r/RB2Bk2/4pP1p/4Pp1p/2q5/3r4 w - - 0 1)

Balashov, Evgeny Fedorovich

Sachova skladba, 1997

6Q1/4Kp2/2PP1p1r/RB2Bk2/4pP1p/4Pp1p/2q5/3r4

#2

9 + 10


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rg6
   • 2.Qc8#
  • 1...fxe5
   • 2.Qg5#
 • Tries
  • 1.Bxf6?
   • threat
    • 2.Qg5#
   • 1...Rg6
    • 2.Qc8#
   • 1...Qg2
    • 2.Bd3#
   • 1...Rg1
    • 2.Bc4#
   • 1...Rh5!
 • Keys
  • 1.Bf1!
   • threat
    • 2.Bxh3#
   • 1...Rxf1
    • 2.Bc3#
   • 1...Rg6
    • 2.Qc8#
   • 1...Qg2
    • 2.Bd4#
   • 1...Qh2
    • 2.Bd4#
   • 1...h2
    • 2.Bh3#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).