Problem Display
PID: 22631 (1r5Q/2n3q1/1p1N4/1Bk1N1P1/2P5/2B5/4Kn2/4R1b1 w - - 0 1)

Andrews, Henry John Clinton

Source?, 0000

1r5Q/2n3q1/1p1N4/1Bk1N1P1/2P5/2B5/4Kn2/4R1b1

#3

9 + 7


3316 Chess Problem Text Book 1887

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qxe5+
   • 2.Qxe5+
    • 2...Sd5
     • 3.Qxd5#
  • 1...Qh6
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
    • 2...Sxd3
     • 3.Se4#
   • 2.Sd7+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
  • 1...Qf8
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
    • 2...Sxd3
     • 3.Se4#
   • 2.Sd7+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
   • 2.Sb7+
    • 2...Rxb7
     • 3.Qxf8#
   • 2.Qxf8
    • threat
     • 3.Sd7#
     • 3.Se4#
     • 3.Sb7#
     • 3.Sc8#
     • 3.Se8#
  • 1...Qg6
   • 2.Sd7+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
  • 1...Qd7
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
    • 2...Sxd3
     • 3.Se4#
   • 2.Sxd7+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
  • 1...Qf7
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
    • 2...Sxd3
     • 3.Se4#
   • 2.Sd7+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
    • 2...Qxd7
     • 3.Qd4#
  • 1...Qh7
   • 2.Sd7+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
    • 2...Qxd7
     • 3.Qd4#
  • 1...Qg8
   • 2.Sd3+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
    • 2...Sxd3
     • 3.Se4#
   • 2.Sd7+
    • 2...Kxd6
     • 3.Qe5#
  • 1...Rb7
   • 2.Sxb7#
  • 1...Ra8
   • 2.Sb7#
  • 1...Rc8
   • 2.Sb7#
  • 1...Rd8
   • 2.Sb7#
  • 1...Re8
   • 2.Sb7#
  • 1...Rf8
   • 2.Sb7#
  • 1...Rg8
   • 2.Sb7#
  • 1...Rxh8
   • 2.Sb7#
  • 1...Sd1
   • 2.Se4#
  • 1...Sh1
   • 2.Se4#
  • 1...Sd3
   • 2.Se4#
  • 1...Sh3
   • 2.Se4#
  • 1...Se4
   • 2.Sxe4#
  • 1...Sg4
   • 2.Se4#
 • Tries
  • 1.Sd3+?
   • 1...Sxd3
    • 2.Se4#
   • 1...Kxd6!
  • 1.Sd7+?
   • 1...Qxd7
    • 2.Qd4#
   • 1...Kxd6!
  • 1.Bb4+?
   • 1...Kd4
    • 2.Sf3#
    • 2.Sc6#
   • 1...Kxb4!
  • 1.Qxg7?
   • threat
    • 2.Qxc7#
   • 1...Kxd6
    • 2.Bb4+
     • 2...Ke6
      • 3.Bd7#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qd7+
     • 2...Kc5
      • 3.Qc6#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qxc7#
      • 3.Qe7#
   • 1...Sd5
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd7#
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Sd7+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
   • 1...Sa6
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd7#
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Sd7+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
    • 2.Rd1
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Rd5#
     • 2...Sxd1
      • 3.Se4#
     • 2...Sd3
      • 3.Se4#
    • 2.Qf6
     • threat
      • 3.Sd7#
     • 2...Rb7
      • 3.Sxb7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sb7#
     • 2...Re8
      • 3.Sb7#
    • 2.Qh6
     • threat
      • 3.Sd7#
     • 2...Rb7
      • 3.Sxb7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sb7#
     • 2...Re8
      • 3.Sb7#
    • 2.Qf8
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Qg6
     • threat
      • 3.Sd7#
     • 2...Rb7
      • 3.Sxb7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sb7#
     • 2...Re8
      • 3.Sb7#
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sdf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
   • 1...Se6
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxd6
      • 3.Be5#
      • 3.Qd7#
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Sd7+
     • 2...Kxd6
      • 3.Be5#
   • 1...Sa8
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd7#
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Sd7+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
    • 2.Rd1
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Rd5#
     • 2...Sxd1
      • 3.Se4#
     • 2...Sd3
      • 3.Se4#
    • 2.Qf6
     • threat
      • 3.Sd7#
     • 2...Rb7
      • 3.Sxb7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sb7#
     • 2...Re8
      • 3.Sb7#
    • 2.Qh6
     • threat
      • 3.Sd7#
     • 2...Rb7
      • 3.Sxb7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sb7#
     • 2...Re8
      • 3.Sb7#
    • 2.Qf8
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
    • 2.Qg6
     • threat
      • 3.Sd7#
     • 2...Rb7
      • 3.Sxb7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sb7#
     • 2...Re8
      • 3.Sb7#
    • 2.Qd7
     • threat
      • 3.Qc6#
     • 2...Rc8
      • 3.Sb7#
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sdf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
   • 1...Se8
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd7#
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Sc6
     • threat
      • 3.Bb4#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe7#
     • 2...Sd3
      • 3.Se4#
    • 2.Sd7+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
    • 2.Rd1
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Rd5#
     • 2...Sxd1
      • 3.Se4#
     • 2...Sd3
      • 3.Se4#
     • 2...Sf6
      • 3.Qc7#
    • 2.Qf8
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sxe8#
    • 2.Qd7
     • threat
      • 3.Qc6#
     • 2...Rc8
      • 3.Sb7#
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sxe8#
   • 1...Sxb5!
  • 1.Qd8?
   • threat
    • 2.Sd3+
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Sd3#
    • 2.Sb7+
     • 2...Rxb7
      • 3.Qd4#
   • 1...Sxb5
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Qd5#
   • 1...Qd7
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qxd7#
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qc6#
      • 3.Qxc7#
   • 1...Qe7
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Sd3#
    • 2.Sb7+
     • 2...Rxb7
      • 3.Qxe7#
      • 3.Qd4#
    • 2.Qxe7
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sdf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Qxc7#
   • 1...Qh7
    • 2.Sb7+
     • 2...Rxb7
      • 3.Qd4#
   • 1...Bh2
    • 2.Sd3+
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Sd3#
      • 3.Qd4#
    • 2.Sb7+
     • 2...Rxb7
      • 3.Qd4#
   • 1...Sd5
    • 2.Sd3+
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Sd3#
      • 3.Qxd5#
   • 1...Sa6
    • 2.Sd3+
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Sd3#
      • 3.Qd5#
    • 2.Sb7+
     • 2...Qxb7
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxb7
      • 3.Qd4#
      • 3.Qd5#
   • 1...Se6
    • 2.Sd3+
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Sd3#
      • 3.Qd5#
   • 1...Sa8
    • 2.Sd3+
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Sd3#
      • 3.Qd5#
    • 2.Sb7+
     • 2...Qxb7
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxb7
      • 3.Qd4#
      • 3.Qd5#
   • 1...Se8
    • 2.Sd3+
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Se4+
     • 2...Sxe4
      • 3.Sd3#
      • 3.Qd5#
    • 2.Sb7+
     • 2...Qxb7
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxb7
      • 3.Qd4#
      • 3.Qd5#
   • 1...Qxe5+!
  • 1.Qe8?
   • threat
    • 2.Qc6#
   • 1...Qxe5+
    • 2.Qxe5+
     • 2...Sd5
      • 3.Qxd5#
   • 1...Qd7
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxd6
      • 3.Bb4#
      • 3.Be5#
      • 3.Qxd7#
      • 3.Qe5#
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Sxd7+
     • 2...Kxd6
      • 3.Bb4#
      • 3.Be5#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qxd7
     • threat
      • 3.Qc6#
      • 3.Qxc7#
   • 1...Sxe8!
  • 1.Qf8?
   • threat
    • 2.Se4#
    • 2.Sb7#
   • 1...Qe7
    • 2.Sb7+
     • 2...Rxb7
      • 3.Qxe7#
    • 2.Rd1
     • 2...Qxe5+
      • 3.Se4#
     • 2...Qxg5
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qxd6
      • 3.Sd7#
      • 3.Qxd6#
     • 2...Qxf8
      • 3.Sd7#
     • 2...Rxf8
      • 3.Sb7#
     • 2...Sxd1
      • 3.Se4#
     • 2...Sxb5
      • 3.Rd5#
     • 2...Sd3
      • 3.Se4#
     • 2...Sd5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Qf6
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qd8
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qe6
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qd7
      • 3.Sxd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qf7
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qg7
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qh7
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qe8
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sxe8#
     • 2...Rb7
      • 3.Sxb7#
     • 2...Ra8
      • 3.Sb7#
     • 2...Rc8
      • 3.Sb7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sb7#
     • 2...Re8
      • 3.Sb7#
     • 2...Bh2
      • 3.Qxf2#
     • 2...Sh1
      • 3.Se4#
     • 2...Sh3
      • 3.Se4#
     • 2...Se4
      • 3.Sxe4#
     • 2...Sg4
      • 3.Se4#
     • 2...Sa6
      • 3.Rd5#
     • 2...Se6
      • 3.Rd5#
     • 2...Sa8
      • 3.Rd5#
     • 2...Se8
      • 3.Rd5#
    • 2.Qxe7
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sf5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sdf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
      • 3.Qxc7#
   • 1...Qxf8!
 • Keys
  • 1.Rd1!
   • threat
    • 2.Sd7+
     • 2...Qxd7
      • 3.Qd4#
    • 2.Qxg7
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Qxc7#
     • 2...Sxb5
      • 3.Rd5#
     • 2...Sd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Qxe5+
    • 2.Qxe5+
     • 2...Sd5
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qxd5#
   • 1...Qe7
    • 2.Qf8
     • 2...Qxe5+
      • 3.Se4#
     • 2...Qxg5
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qxd6
      • 3.Sd7#
      • 3.Qxd6#
     • 2...Qxf8
      • 3.Sd7#
     • 2...Rxf8
      • 3.Sb7#
     • 2...Sxd1
      • 3.Se4#
     • 2...Sxb5
      • 3.Rd5#
     • 2...Sd3
      • 3.Se4#
     • 2...Sd5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Qf6
      • 3.Sd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qd8
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qe6
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qd7
      • 3.Sxd7#
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qf7
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qg7
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qh7
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
     • 2...Qe8
      • 3.Se4#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sxe8#
     • 2...Rb7
      • 3.Sxb7#
     • 2...Ra8
      • 3.Sb7#
     • 2...Rc8
      • 3.Sb7#
     • 2...Rd8
      • 3.Sb7#
     • 2...Re8
      • 3.Sb7#
     • 2...Bh2
      • 3.Qxf2#
     • 2...Sh1
      • 3.Se4#
     • 2...Sh3
      • 3.Se4#
     • 2...Se4
      • 3.Sxe4#
     • 2...Sg4
      • 3.Se4#
     • 2...Sa6
      • 3.Rd5#
     • 2...Se6
      • 3.Rd5#
     • 2...Sa8
      • 3.Rd5#
     • 2...Se8
      • 3.Rd5#
   • 1...Qf7
    • 2.Sd3+
     • 2...Kxd6
      • 3.Qe5#
     • 2...Sxd3
      • 3.Se4#
    • 2.Sd7+
     • 2...Qxd7
      • 3.Qd4#
   • 1...Qh7
    • 2.Sd7+
     • 2...Qxd7
      • 3.Qd4#
    • 2.Qxh7
     • threat
      • 3.Sd7#
      • 3.Qxc7#
     • 2...Sxb5
      • 3.Rd5#
     • 2...Sd5
      • 3.Rxd5#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).