Problem Display
PID: 230546 (4B3/Kp6/3k1B2/2N1R3/2P5/P1p1n3/6R1/1q6 w - - 0 1)

Bartels, Hermann

Deutsche Schachblatter, 1936

4B3/Kp6/3k1B2/2N1R3/2P5/P1p1n3/6R1/1q6

#4

8 + 5


6490 yacpdb 2021
 • SOUND
 • Keys
  • 1.Rg4!
   • threat
    • 2.Kb8
     • threat
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Sd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.Rexd5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Be7#
      • 3.Sd3
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.c5#
      • 3.Rge4
       • threat
        • 4.Be7#
       • 3...Qxe4
        • 4.Sxe4#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
      • 3.Rgg5
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.Re6#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Qf5
        • 4.Sxb7#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
   • 1...Qb6+
    • 2.Kxb6
     • threat
      • 3.Se4#
      • 3.Sxb7#
      • 3.Re6#
     • 2...Sxc4+
      • 3.Rxc4
       • 3...c2
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Rd4#
   • 1...Sxc4
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc7
      • 3.Sa6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rxc4#
        • 4.Rd8#
        • 4.Rc5#
       • 3...bxa6
        • 4.Rc5#
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rxc4#
        • 4.Rd8#
        • 4.Rc5#
   • 1...Sxg4
    • 2.Rd5+
     • 2...Kc7
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rc5#
        • 4.Rd8#
   • 1...Sd5
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kc7
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rc5#
        • 4.Rd8#
      • 3.Rg7+
       • 3...Kc8
        • 4.Rd8#
   • 1...Qf5
    • 2.Sxb7+
     • 2...Kc7
      • 3.Rg7+
       • 3...Kc8
        • 4.Sd6#
       • 3...Qd7
        • 4.Rc5#
   • 1...Qh7
    • 2.Rg7
     • threat
      • 3.Sxb7#
     • 2...Qxg7
      • 3.Se4+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc5#
     • 2...Qb1
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Rc7#
     • 2...Qh1
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
   • 1...Qh1
    • 2.Kb8
     • threat
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Qd5
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
       • 3...Sd5
        • 4.Sxb7#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Be7#
      • 3.Sd3
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.c5#
     • 2...Sxc4
      • 3.Rd4+
       • 3...Qd5
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Rdxd5#
        • 4.Rexd5#
     • 2...Qd5
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
     • 2...Qc6
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Qd5
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
       • 3...Sd5
        • 4.Se4#
     • 2...Qh7
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Sd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.Rexd5#
   • 1...Qb4
    • 2.axb4
     • threat
      • 3.Se4+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc5#
      • 3.Sxb7+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc5#
      • 3.Kxb7
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Re6#
      • 3.Kb8
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Re6#
      • 3.Rg7
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Re6#
      • 3.Re7
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
       • 3...Sxc4
        • 4.Rd4#
     • 2...Kc7
      • 3.Se6+
       • 3...Kd6
        • 4.c5#
       • 3...Kc8
        • 4.Rc5#
     • 2...Sd5
      • 3.Kxb7
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Rxd5#
        • 4.Re6#
      • 3.Kb8
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Rxd5#
        • 4.Re6#
     • 2...b6
      • 3.Re6+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc6#
      • 3.Kb7
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Re6#
       • 3...bxc5
        • 4.bxc5#
      • 3.Kb8
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sb7#
        • 4.Re6#
       • 3...bxc5
        • 4.bxc5#
      • 3.Rg7
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sb7#
        • 4.Re6#
       • 3...bxc5
        • 4.bxc5#
   • 1...Qb5
    • 2.Se4+
     • 2...Kc7
      • 3.Rg7+
       • 3...Kc8
        • 4.Sd6#
       • 3...Qd7
        • 4.Rc5#
    • 2.cxb5
     • threat
      • 3.Se4+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc5#
      • 3.Sxb7+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc5#
      • 3.Kxb7
       • threat
        • 4.Se4#
      • 3.Kb8
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
      • 3.Rg7
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Rd7#
      • 3.b6
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
     • 2...Kc7
      • 3.b6+
       • 3...Kd6
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
      • 3.Sxb7
       • threat
        • 4.Rc5#
       • 3...Kc8
        • 4.Rc5#
       • 3...Sd5
        • 4.Rc4#
     • 2...Sd5
      • 3.Sxb7+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc4#
     • 2...b6
      • 3.Rg7
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sb7#
        • 4.Rd7#
   • 1...Sd1
    • 2.Sxb7+
     • 2...Qxb7+
      • 3.Kxb7
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc7
      • 3.Sa6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rd8#
        • 4.Rc5#
       • 3...bxa6
        • 4.Rc5#
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rd8#
        • 4.Rc5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Kc7
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rc5#
        • 4.Rd8#
      • 3.Rg7+
       • 3...Kc8
        • 4.Rd8#
    • 2.Kb8
     • threat
      • 3.Rd4#
      • 3.Rd5#
     • 2...Se3
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Sd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.Rexd5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Be7#
      • 3.Sd3
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.c5#
      • 3.Rge4
       • threat
        • 4.Be7#
       • 3...Qxe4
        • 4.Sxe4#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
      • 3.Rgg5
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.Re6#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Qf5
        • 4.Sxb7#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
    • 2.Sa6
     • threat
      • 3.Rd4#
      • 3.c5#
     • 2...Qb6+
      • 3.Kxb6
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
     • 2...bxa6
      • 3.Rd4+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc5#
     • 2...Qb5
      • 3.Rd4+
       • 3...Qd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.c5#
    • 2.Se6
     • threat
      • 3.Rd4#
      • 3.c5#
     • 2...Qb6+
      • 3.Kxb6
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
     • 2...Qb5
      • 3.Rd4+
       • 3...Qd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.c5#
      • 3.Bxb5
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
    • 2.Rg7
     • threat
      • 3.Rd5#
     • 2...Qb6+
      • 3.Kxb6
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Rd5#
        • 4.Re6#
        • 4.Rd7#
     • 2...Se3
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Rc7#
   • 1...Sf1
    • 2.Sxb7+
     • 2...Qxb7+
      • 3.Kxb7
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc7
      • 3.Sa6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rd8#
        • 4.Rc5#
       • 3...bxa6
        • 4.Rc5#
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rd8#
        • 4.Rc5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Kc7
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rc5#
        • 4.Rd8#
      • 3.Rg7+
       • 3...Kc8
        • 4.Rd8#
    • 2.Kb8
     • threat
      • 3.Rd4#
      • 3.Rd5#
     • 2...Se3
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Sd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.Rexd5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Be7#
      • 3.Sd3
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.c5#
      • 3.Rge4
       • threat
        • 4.Be7#
       • 3...Qxe4
        • 4.Sxe4#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
      • 3.Rgg5
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.Re6#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Qf5
        • 4.Sxb7#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
    • 2.Sa6
     • threat
      • 3.Rd4#
      • 3.c5#
     • 2...Qb6+
      • 3.Kxb6
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
     • 2...bxa6
      • 3.Rd4+
       • 3...Kc7
        • 4.Rc5#
     • 2...Qb5
      • 3.Rd4+
       • 3...Qd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.c5#
    • 2.Se6
     • threat
      • 3.Rd4#
      • 3.c5#
     • 2...Qb6+
      • 3.Kxb6
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
     • 2...Qb5
      • 3.Rd4+
       • 3...Qd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.c5#
      • 3.Bxb5
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
    • 2.Rg7
     • threat
      • 3.Rd5#
     • 2...Qb6+
      • 3.Kxb6
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Rd5#
        • 4.Re6#
        • 4.Rd7#
     • 2...Se3
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Rc7#
   • 1...Sg2
    • 2.Sxb7+
     • 2...Qxb7+
      • 3.Kxb7
       • threat
        • 4.Rd4#
        • 4.c5#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc7
      • 3.Sa6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rd8#
        • 4.Rc5#
       • 3...bxa6
        • 4.Rc5#
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rd8#
        • 4.Rc5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Kc7
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rc5#
        • 4.Rd8#
      • 3.Rg7+
       • 3...Kc8
        • 4.Rd8#
    • 2.Kb8
     • threat
      • 3.Rd4#
      • 3.Rd5#
     • 2...Se3
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Sd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.Rexd5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Be7#
      • 3.Sd3
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.c5#
      • 3.Rge4
       • threat
        • 4.Be7#
       • 3...Qxe4
        • 4.Sxe4#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
      • 3.Rgg5
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.Re6#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Qf5
        • 4.Sxb7#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
     • 2...Sf4
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Sd3
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.c5#
       • 3...Sxd3
        • 4.Rd4#
       • 3...Se6
        • 4.Rd5#
    • 2.Rg7
     • threat
      • 3.Rd5#
     • 2...Qb6+
      • 3.Kxb6
       • threat
        • 4.Se4#
        • 4.Sxb7#
        • 4.Rd5#
        • 4.Re6#
        • 4.Rd7#
     • 2...Se3
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Rc7#
     • 2...Sf4
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
   • 1...Sf5
    • 2.Sxb7+
     • 2...Qxb7+
      • 3.Kxb7
       • threat
        • 4.c5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Kc7
      • 3.Se6+
       • 3...Kc8
        • 4.Bd7#
        • 4.Rc5#
        • 4.Rd8#
    • 2.Kb8
     • threat
      • 3.Rd5#
     • 2...Qh1
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rge4
       • threat
        • 4.Sxb7#
        • 4.Rd5#
       • 3...Qxe4
        • 4.Sxe4#
     • 2...Se3
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Sd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.Rexd5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Be7#
      • 3.Sd3
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.c5#
      • 3.Rge4
       • threat
        • 4.Be7#
       • 3...Qxe4
        • 4.Sxe4#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
      • 3.Rgg5
       • threat
        • 4.Be7#
        • 4.Re6#
       • 3...Sd5
        • 4.Rxd5#
       • 3...Qf5
        • 4.Sxb7#
       • 3...Sf5
        • 4.Rd5#
     • 2...Se7
      • 3.Se4+
       • 3...Qxe4
        • 4.c5#
      • 3.Rd4+
       • 3...Sd5
        • 4.Rdxd5#
        • 4.Rexd5#
      • 3.Re6+
       • 3...Kxc5
        • 4.Bxe7#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).