Problem Display
PID: 232202 (8/Q7/1pKp2R1/4pp2/5k2/3pb3/8/3BR3 w - - 0 1)

Bruchner, Siegfried

Freie Presse, 1989

8/Q7/1pKp2R1/4pp2/5k2/3pb3/8/3BR3

#2

5 + 7


15148 Sadier Collection 2021
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ke4
   • 2.Qa4#
  • 1...b5
   • 2.Qxe3#
 • Tries
  • 1.Qe7?
   • threat
    • 2.Qh4#
   • 1...Bf2
    • 2.Qg5#
   • 1...e4
    • 2.Qxd6#
   • 1...Ke4!
  • 1.Qf7?
   • threat
    • 2.Rg4#
   • 1...Ke4
    • 2.Qc4#
   • 1...e4!
 • Keys
  • 1.Qh7!
   • threat
    • 2.Qh4#
   • 1...Ke4
    • 2.Rg4#
   • 1...Bf2
    • 2.Qh6#
   • 1...e4
    • 2.Qh2#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).