Problem Display
PID: 23595 (2b5/RN2K1Q1/p5P1/1ppk4/6N1/P6P/1b3R2/1B4B1 w - - 0 1)

Blakemore, JT

Source?, 0000

2b5/RN2K1Q1/p5P1/1ppk4/6N1/P6P/1b3R2/1B4B1

#3

11 + 6


187 The Chess Bouquet 1897

SOLUTION


 • COOKED
 • Sets
  • 1...Kc4
   • 2.Sa5+
    • 2...Kd5
     • 3.Se3#
   • 2.Ba2+
    • 2...Kd3
     • 3.Sxc5#
  • 1...Bc1
   • 2.Qe5+
    • 2...Kc4
     • 3.Sa5#
    • 2...Kc6
     • 3.Qd6#
     • 3.Qxc5#
  • 1...Be5
   • 2.Qxe5+
    • 2...Kc4
     • 3.Sa5#
    • 2...Kc6
     • 3.Qd6#
     • 3.Qxc5#
 • Tries
  • 1.Sa5?
   • threat
    • 2.Se3#
   • 1...Bf6+
    • 2.Qxf6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rd2#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd6#
   • 1...Bxg4
    • 2.Qxb2
     • threat
      • 3.Rd2#
     • 2...Be2
      • 3.Rf5#
      • 3.Rd7#
     • 2...Bf5
      • 3.Rxf5#
   • 1...c4
    • 2.Rxb2
     • threat
      • 3.Rd2#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe5#
    • 2.Rd2+
     • 2...Bd4
      • 3.Qxd4#
      • 3.Qe5#
   • 1...Bd4
    • 2.Qf7+
     • 2...Be6
      • 3.Rd7#
      • 3.Qxe6#
      • 3.Qf3#
    • 2.Qg8+
     • 2...Be6
      • 3.Rd7#
      • 3.Qxe6#
      • 3.Qa8#
   • 1...Bxg7!
  • 1.Be4+?
   • 1...Kc4
    • 2.Sa5#
   • 1...Kxe4!
  • 1.Rxb2?
   • threat
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rd2#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qc3
     • threat
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
     • 2...c4
      • 3.Qf3#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd6#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Kc6
    • 2.Qe5
     • threat
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kb6
      • 3.Qxc5#
   • 1...Bxb7
    • 2.Se5
     • threat
      • 3.Rd2#
    • 2.Qc3
     • threat
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
     • 2...c4
      • 3.Qf3#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qf6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qe6#
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
   • 1...Bf5
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qe5#
     • 2...Bxg4
      • 3.Rd2#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd6#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Bd7
    • 2.Kxd7
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Qf7#
      • 3.Qg8#
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rd2#
      • 3.Rxd7#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qc3
     • threat
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
     • 2...c4
      • 3.Qf3#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd6#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
   • 1...b4
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rd2#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sd6#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
   • 1...c4
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Rd2#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe5#
    • 2.Sd8
     • threat
      • 3.Rd2#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe5#
    • 2.Rd2+
     • 2...Kc6
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd8#
    • 2.Rxa6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rd2#
      • 3.Rxb5#
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd8#
      • 3.Qc5#
      • 3.Qd6#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc6
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd8#
      • 3.Be4#
      • 3.Qd6#
      • 3.Qc5#
    • 2.Qf6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rd2#
      • 3.Qf3#
      • 3.Qd6#
    • 2.Qf7+
     • 2...Kc6
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd8#
     • 2...Be6
      • 3.Qxe6#
      • 3.Qf3#
    • 2.Qg8+
     • 2...Kc6
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd8#
     • 2...Be6
      • 3.Qxe6#
   • 1...a5
    • 2.Sxa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rd2#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qc3
     • threat
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
     • 2...c4
      • 3.Qf3#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
      • 3.Sxa5#
      • 3.Sd6#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Bxg4!
  • 1.Rf5+?
   • 1...Kc6
    • 2.Rxc5+
     • 2...Kb6
      • 3.Rc3#
   • 1...Be5
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Sf6#
      • 3.Rxe5#
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qxe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Bxf5!
  • 1.Qc3?
   • threat
    • 2.Qxc5#
   • 1...Bxa3
    • 2.Be4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sf6#
    • 2.Qd2+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
      • 3.Ba2#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd3+
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
   • 1...Bxb7
    • 2.Be4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sf6#
    • 2.Rxb2
     • threat
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
     • 2...c4
      • 3.Qf3#
    • 2.Rd2+
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd4
      • 3.Rc2#
      • 3.Qd3#
   • 1...c4
    • 2.Be4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sf6#
    • 2.Rd2+
     • 2...Kc6
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd8#
    • 2.Qf3+
     • 2...Kd4
      • 3.Rf1#
      • 3.Rxb2#
      • 3.Rc2#
      • 3.Rd2#
      • 3.Re2#
      • 3.Rg2#
      • 3.Rh2#
   • 1...Bxc3!
  • 1.Qe5+?
   • 1...Kc4
    • 2.Sa5#
   • 1...Kc6
    • 2.Qd6#
    • 2.Qxc5#
   • 1...Bxe5!
  • 1.Qf6?
   • threat
    • 2.Se3#
   • 1...Kc4
    • 2.Sa5+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
      • 3.Qd6#
    • 2.Ba2+
     • 2...Kd3
      • 3.Sxc5#
   • 1...Bxg4
    • 2.Qd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
   • 1...Be5
    • 2.Qxe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd4
      • 3.Rc2#
      • 3.Qd3#
   • 1...Be6
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd4
      • 3.Rc2#
      • 3.Qd3#
    • 2.Qxe6+
     • 2...Kd4
      • 3.Rf3#
   • 1...Bc1
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Rc2#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd4
      • 3.Qd3#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
   • 1...Bd4
    • 2.Ba2+
     • 2...Ke4
      • 3.Qf3#
     • 2...c4
      • 3.Qf3#
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd6#
      • 3.Ba2#
   • 1...Bxf6+!
  • 1.Qf7+?
   • 1...Be6
    • 2.Qxe6+
     • 2...Kd4
      • 3.Rf3#
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd4
      • 3.Rc2#
      • 3.Qd3#
   • 1...Kc6!
 • Keys
  • 1.Rc2!
   • threat
    • 2.Rxc5#
   • 1...Bf6+
    • 2.Qxf6
     • threat
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qf3#
     • 2...Ke4
      • 3.Rd2#
      • 3.Rxc5#
   • 1...Ke4
    • 2.Rc3+
     • 2...Kf4
      • 3.Qe5#
      • 3.Qh6#
     • 2...Kd5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Kc6
    • 2.Rxc5+
     • 2...Kb6
      • 3.Rc3#
   • 1...Bxa3
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
   • 1...Bc3
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Rxc3#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Bxe5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Bd4
    • 2.Qxd4+
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
      • 3.Qd6#
     • 2...cxd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
     • 2...Bxe5
      • 3.Rxc5#
   • 1...c4
    • 2.Qf7+
     • 2...Ke4
      • 3.Sc5#
      • 3.Rc1#
      • 3.Rxb2#
      • 3.Rd2#
      • 3.Re2#
      • 3.Rg2#
      • 3.Rh2#
      • 3.Rc3#
      • 3.Rxc4#
     • 2...Kc6
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd8#
     • 2...Be6
      • 3.Qxe6#
      • 3.Qf3#
  • 1.Qxb2!
   • threat
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Sf6#
      • 3.Rd2#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd2#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc2
     • threat
      • 3.Qe4#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd4
      • 3.Rd2#
      • 3.Rf5#
      • 3.Qd3#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qd2+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
      • 3.Ba2#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
   • 1...Kc6
    • 2.Qe5
     • threat
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kb6
      • 3.Qxc5#
   • 1...Bxg4
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Rd2#
     • 2...Be2
      • 3.Rf5#
      • 3.Rd7#
     • 2...Bf5
      • 3.Rxf5#
    • 2.Qc2
     • threat
      • 3.Qe4#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd4
      • 3.Rf5#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qd2+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
      • 3.Ba2#
      • 3.Qd3#
     • 2...Ke5
      • 3.Bh2#
      • 3.Qd6#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
   • 1...Bxb7
    • 2.Se5
     • threat
      • 3.Rd2#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Se3#
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
     • 2...c4
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd2#
      • 3.Qg2#
    • 2.Qd2+
     • 2...Kc4
      • 3.Ba2#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
   • 1...Bf5
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Sf6#
      • 3.Rxf5#
      • 3.Qe5#
     • 2...Bxg4
      • 3.Rd2#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Bd7
    • 2.Kxd7
     • threat
      • 3.Se3#
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Sf6#
      • 3.Rd2#
      • 3.Rxd7#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd2#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc2
     • threat
      • 3.Qe4#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd4
      • 3.Rd2#
      • 3.Rf5#
      • 3.Qd3#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qd2+
     • 2...Kc4
      • 3.Sa5#
      • 3.Ba2#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
   • 1...b4
    • 2.Sa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Sf6#
      • 3.Rd2#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd2#
    • 2.Qc2
     • threat
      • 3.Qe4#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd4
      • 3.Rd2#
      • 3.Rf5#
      • 3.Qd3#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
   • 1...c4
    • 2.Rd2+
     • 2...Kc6
      • 3.Sa5#
      • 3.Sd8#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd2#
      • 3.Qg2#
     • 2...c3
      • 3.Qa2#
      • 3.Qb3#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qc5#
    • 2.Qd2+
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
    • 2.Qb4
     • threat
      • 3.Qc5#
      • 3.Qd6#
     • 2...Kd4
      • 3.Rd2#
      • 3.Rf5#
      • 3.Qd2#
     • 2...Kc6
      • 3.Qc5#
      • 3.Qd6#
   • 1...a5
    • 2.Sxa5
     • threat
      • 3.Se3#
      • 3.Sf6#
      • 3.Rd2#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd2#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sxa5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qc2
     • threat
      • 3.Qe4#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd4
      • 3.Rd2#
      • 3.Rf5#
      • 3.Qd3#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kc6
      • 3.Qxc5#
    • 2.Qd2+
     • 2...Kc4
      • 3.Sxa5#
      • 3.Ba2#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kc6
      • 3.Qd6#
    • 2.Qxb5
     • threat
      • 3.Rd2#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd4
      • 3.Qd3#
      • 3.Qxc5#
  • 1.Qg8+!
   • 1...Kc6
    • 2.Qxc8+
     • 2...Kd5
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kb6
      • 3.Qxc5#
   • 1...Be6
    • 2.Qxe6+
     • 2...Kd4
      • 3.Rf3#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).