Problem Display
PID: 247083 (8/5p2/7Q/1P1N1p2/1p2k3/2p2N2/P4p2/5K2 w - - 0 1)

Burnham, ER

Chicago Tribune, 1879

8/5p2/7Q/1P1N1p2/1p2k3/2p2N2/P4p2/5K2

#3

6 + 6


6490 yacpdb 2021
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kxf3
   • 2.Qf4#
  • 1...Kxd5
   • 2.Qc6#
 • Tries
  • 1.Qf4+?
   • 1...Kd3
    • 2.Sxb4#
   • 1...Kxd5!
 • Keys
  • 1.Qf6!
   • threat
    • 2.Qd4+
     • 2...Kxf3
      • 3.Qf4#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kd3
      • 3.Qe2#
     • 2...Kxf3
      • 3.Qf4#
   • 1...Kd3
    • 2.Qxf5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se3#
      • 3.Sb6#
   • 1...Kxf3
    • 2.Qh4
     • threat
      • 3.Qf4#
     • 2...f4
      • 3.Qxf4#
   • 1...c2
    • 2.Qd4+
     • 2...Kxf3
      • 3.Qf4#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kd3
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe2#
     • 2...Kxf3
      • 3.Qf4#
   • 1...f4
    • 2.Qe5+
     • 2...Kd3
      • 3.Qe2#
     • 2...Kxf3
      • 3.Qxf4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).