Problem Display
PID: 250821 (1B6/3B1R2/1pN3n1/b2kp3/pP4n1/R1pP2K1/2r3b1/3NQ3 w - - 0 1)

Blackburne, Joseph Henry

Manchester Weekly Times, 1873

(First published on Sat May 31 1873)

1B6/3B1R2/1pN3n1/b2kp3/pP4n1/R1pP2K1/2r3b1/3NQ3

#3

10 + 10


15239 Valois Notebooks 2021
 • COOKED
 • Sets
  • 1...Ra2
   • 2.Sxc3#
  • 1...Rb2
   • 2.Sxc3#
  • 1...Rd2
   • 2.Sxc3#
  • 1...Re2
   • 2.Sxc3#
  • 1...Rf2
   • 2.Sxc3#
  • 1...Bf1
   • 2.Qe4#
  • 1...Bh3
   • 2.Qe4#
  • 1...Be4
   • 2.Qxe4#
  • 1...Sf2
   • 2.Se3#
  • 1...Sh2
   • 2.Se3#
  • 1...Se3
   • 2.Sxe3#
  • 1...Sf6
   • 2.Se3#
  • 1...Sh6
   • 2.Se3#
  • 1...Sf4
   • 2.Qxe5+
    • 2...Sxe5
     • 3.Se3#
  • 1...Sh4
   • 2.Qxe5+
    • 2...Sxe5
     • 3.Se3#
  • 1...Se7
   • 2.Qxe5+
    • 2...Sxe5
     • 3.Se3#
  • 1...Sf8
   • 2.Qxe5+
    • 2...Sxe5
     • 3.Se3#
  • 1...Sh8
   • 2.Qxe5+
    • 2...Sxe5
     • 3.Se3#
  • 1...e4
   • 2.Qxc3
    • threat
     • 3.Qd4#
    • 2...Rxc3
     • 3.Sxc3#
   • 2.Qe3
    • threat
     • 3.Qd4#
    • 2...Sxe3
     • 3.Sxe3#
 • Tries
  • 1.Be6+?
   • 1...Kxe6
    • 2.Sd8+
     • 2...Kd5
      • 3.Rd7#
   • 1...Kxc6!
  • 1.Rf4?
   • threat
    • 2.Rd4+
     • 2...exd4
      • 3.Qe6#
    • 2.Qxe5+
     • 2...S4xe5
      • 3.Se3#
      • 3.Rd4#
     • 2...S6xe5
      • 3.Se7#
      • 3.Rd4#
   • 1...Bxb4
    • 2.Sxb4+
     • 2...Kc5
      • 3.Rc4#
   • 1...Sxf4
    • 2.Qxe5+
     • 2...Sxe5
      • 3.Se3#
   • 1...e4
    • 2.Qf2
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...e3
      • 3.Rd4#
    • 2.Qxc3
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxc3
      • 3.Sxc3#
    • 2.Qg1
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sf2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...e3
      • 3.Rd4#
    • 2.Qe3
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Sxe3
      • 3.Sxe3#
   • 1...exf4+!
  • 1.Rf6?
   • threat
    • 2.Rd6#
   • 1...Sxf6
    • 2.Se3#
   • 1...Bxb4!
  • 1.Qxc3?
   • threat
    • 2.Bxe5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxc3
      • 3.Sxc3#
    • 2.Rf5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxc3
      • 3.Sxc3#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Be6#
      • 3.Rd6#
     • 2...Sxf6
      • 3.Se3#
    • 2.Qxc2
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Qa2#
      • 3.Qc4#
   • 1...Rc1
    • 2.Bxe5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxc3
      • 3.Sxc3#
    • 2.Rf5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxc3
      • 3.Sxc3#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Be6#
      • 3.Rd6#
     • 2...Sxf6
      • 3.Se3#
    • 2.Qxc1
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Qc4#
   • 1...Bf1
    • 2.Qxc2
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Qa2#
      • 3.Qc4#
     • 2...Bxd3
      • 3.Qxd3#
   • 1...Bh1
    • 2.Qxc2
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Qa2#
      • 3.Qc4#
   • 1...Bf3
    • 2.Qxc2
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Qa2#
      • 3.Qc4#
   • 1...Bh3
    • 2.Qxc2
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Qa2#
      • 3.Qc4#
   • 1...Be4
    • 2.Qxc2
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Qa2#
      • 3.Qc4#
      • 3.dxe4#
     • 2...Bxd3
      • 3.Qxd3#
    • 2.dxe4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qd3#
      • 3.Qf3#
   • 1...b5!
  • 1.Qe3?
   • threat
    • 2.Bxe5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Sxe3
      • 3.Sxe3#
    • 2.Rf5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Sxe3
      • 3.Sxe3#
   • 1...Bf3
    • 2.Qxf3+
     • 2...e4
      • 3.Qxe4#
   • 1...Sf2
    • 2.Se7+
     • 2...Sxe7
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qxf2
     • threat
      • 3.Se3#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Re2
      • 3.Sxc3#
    • 2.Qc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Se3#
    • 2.Qxe5+
     • 2...Sxe5
      • 3.Se3#
   • 1...Sh2
    • 2.Se7+
     • 2...Sxe7
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Se3#
    • 2.Qf3+
     • 2...Bxf3
      • 3.Se3#
     • 2...Sxf3
      • 3.Se3#
     • 2...e4
      • 3.Se3#
    • 2.Qe4+
     • 2...Bxe4
      • 3.Se3#
    • 2.Qxe5+
     • 2...Sxe5
      • 3.Se3#
   • 1...Sf6
    • 2.Se7+
     • 2...Sxe7
      • 3.Qxe5#
    • 2.Rxf6
     • threat
      • 3.Rd6#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
    • 2.Qc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Se3#
    • 2.Qxe5+
     • 2...Sxe5
      • 3.Se3#
   • 1...Sh6
    • 2.Se7+
     • 2...Sxe7
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Se3#
    • 2.Qf3+
     • 2...Bxf3
      • 3.Se3#
     • 2...e4
      • 3.Se3#
    • 2.Qe4+
     • 2...Bxe4
      • 3.Se3#
    • 2.Qxe5+
     • 2...Sxe5
      • 3.Se3#
   • 1...Bh1!
  • 1.Qxe5+?
   • 1...S4xe5
    • 2.Se3#
   • 1...S6xe5!
 • Keys
  • 1.Rf3!
   • threat
    • 2.Qe4#
   • 1...Bxf3
    • 2.Qf2
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bxd1
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Rc1
      • 3.Qa2#
     • 2...Ra2
      • 3.Sxc3#
      • 3.Qxa2#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Re2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bh1
      • 3.Qf7#
     • 2...Be2
      • 3.Qf7#
     • 2...Bg2
      • 3.Qf7#
     • 2...Be4
      • 3.Qf7#
     • 2...Sh2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...Sf6
      • 3.Se3#
     • 2...Sh6
      • 3.Se3#
     • 2...Sf4
      • 3.Se7#
     • 2...Sh4
      • 3.Se7#
     • 2...Se7
      • 3.Sxe7#
     • 2...Sf8
      • 3.Se7#
     • 2...Sh8
      • 3.Se7#
     • 2...e4
      • 3.Qd4#
     • 2...b5
      • 3.Qc5#
   • 1...Bxb4
    • 2.Qe4+
     • 2...Kc5
      • 3.Qc4#
  • 1.Qf2!
   • threat
    • 2.Bxe5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
    • 2.Rf5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Rd6#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf6
      • 3.Se3#
   • 1...Bf1
    • 2.Bxe5
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qf3#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
    • 2.Rf5
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qf3#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
    • 2.Qf3+
     • 2...e4
      • 3.Qxe4#
   • 1...Bf3
    • 2.Bxe5
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qxf3#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
    • 2.Rxf3
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Rc1
      • 3.Qa2#
     • 2...Ra2
      • 3.Sxc3#
      • 3.Qxa2#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Re2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sh2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...Sf6
      • 3.Se3#
     • 2...Sh6
      • 3.Se3#
     • 2...Sf4
      • 3.Se7#
     • 2...Sh4
      • 3.Se7#
     • 2...Se7
      • 3.Sxe7#
     • 2...Sf8
      • 3.Se7#
     • 2...Sh8
      • 3.Se7#
     • 2...e4
      • 3.Qd4#
     • 2...b5
      • 3.Qc5#
    • 2.Rf5
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qxf3#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Rd6#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf6
      • 3.Se3#
    • 2.Rg7
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bxd1
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Rc1
      • 3.Qa2#
     • 2...Ra2
      • 3.Sxc3#
      • 3.Qxa2#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Re2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bh1
      • 3.Qf7#
     • 2...Be2
      • 3.Qf7#
     • 2...Bg2
      • 3.Qf7#
     • 2...Be4
      • 3.Qf7#
     • 2...Sh2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...Sf6
      • 3.Se3#
     • 2...Sh6
      • 3.Se3#
     • 2...Sf4
      • 3.Se7#
     • 2...Sh4
      • 3.Se7#
     • 2...Se7
      • 3.Sxe7#
     • 2...Sf8
      • 3.Se7#
     • 2...Sh8
      • 3.Se7#
     • 2...e4
      • 3.Qd4#
     • 2...b5
      • 3.Qc5#
    • 2.Rh7
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bxd1
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Rc1
      • 3.Qa2#
     • 2...Ra2
      • 3.Sxc3#
      • 3.Qxa2#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Re2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bh1
      • 3.Qf7#
     • 2...Be2
      • 3.Qf7#
     • 2...Bg2
      • 3.Qf7#
     • 2...Be4
      • 3.Qf7#
     • 2...Sh2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...Sf6
      • 3.Se3#
     • 2...Sh6
      • 3.Se3#
     • 2...Sf4
      • 3.Se7#
     • 2...Sh4
      • 3.Se7#
     • 2...Se7
      • 3.Sxe7#
     • 2...Sf8
      • 3.Se7#
     • 2...Sh8
      • 3.Se7#
     • 2...e4
      • 3.Qd4#
     • 2...b5
      • 3.Qc5#
    • 2.Rf8
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bxd1
      • 3.Qf7#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Sxf8
      • 3.Se7#
     • 2...Rc1
      • 3.Qa2#
     • 2...Ra2
      • 3.Sxc3#
      • 3.Qxa2#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Rd2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Re2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bh1
      • 3.Qf7#
     • 2...Be2
      • 3.Qf7#
     • 2...Bg2
      • 3.Qf7#
     • 2...Be4
      • 3.Qf7#
     • 2...Sh2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...Sf6
      • 3.Se3#
     • 2...Sh6
      • 3.Se3#
     • 2...Sf4
      • 3.Se7#
     • 2...Sh4
      • 3.Se7#
     • 2...Se7
      • 3.Sxe7#
     • 2...Sh8
      • 3.Se7#
     • 2...e4
      • 3.Qd4#
     • 2...b5
      • 3.Qc5#
    • 2.Qxf3+
     • 2...e4
      • 3.Qxe4#
   • 1...Bh3
    • 2.Bxe5
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qf3#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
    • 2.Rf5
     • threat
      • 3.Qd4#
      • 3.Qf3#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
    • 2.Rf6
     • threat
      • 3.Rd6#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf6
      • 3.Se3#
    • 2.Rg7
     • threat
      • 3.Qf7#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Sh2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...Sf6
      • 3.Se3#
     • 2...Sh6
      • 3.Se3#
     • 2...Sf4
      • 3.Se7#
     • 2...Sf8
      • 3.Se7#
     • 2...Sh8
      • 3.Se7#
    • 2.Rh7
     • threat
      • 3.Qf7#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Sh2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...Sf6
      • 3.Se3#
     • 2...Sh6
      • 3.Se3#
     • 2...Sf4
      • 3.Se7#
     • 2...Sf8
      • 3.Se7#
     • 2...Sh8
      • 3.Se7#
    • 2.Rf8
     • threat
      • 3.Qf7#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Bxb4
      • 3.Sxb4#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Sxf8
      • 3.Se7#
     • 2...Sh2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#
     • 2...Sf6
      • 3.Se3#
     • 2...Sh6
      • 3.Se3#
     • 2...Sf4
      • 3.Se7#
     • 2...Sh8
      • 3.Se7#
    • 2.Qf3+
     • 2...e4
      • 3.Qxe4#
   • 1...Be4
    • 2.Bxe5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxf2
      • 3.Sxc3#
     • 2...Sxf2
      • 3.Se3#
     • 2...Se3
      • 3.Sxe3#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).