Problem Display
PID: 28002 (b2r1N2/3p4/pQ1pP2p/P1pk4/4RPp1/3BpNP1/Pn2K3/3R4 w - - 0 1)

Avner, Uri

Grinblat, Arieh

1st Prize, The Problemist, 2001

b2r1N2/3p4/pQ1pP2p/P1pk4/4RPp1/3BpNP1/Pn2K3/3R4

#3

12 + 11


56 The Problemist 2002
56 The Problemist 2003
102 Probleemblad 2004
17424 Close Encounters with the Chess Pieces (Avner) 2021
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Bc6
   • 2.Rd4+
    • 2...cxd4
     • 3.Qxd4#
  • 1...Bb7
   • 2.Qxb7#
  • 1...Sxd1
   • 2.Bc4+
    • 2...Kxe4
     • 3.Qb1#
  • 1...Sxd3
   • 2.Kxe3
    • threat
     • 3.Rxd3#
    • 2...c4
     • 3.Rd4#
  • 1...Sa4
   • 2.Bb1#
   • 2.Bc2#
  • 1...Sc4
   • 2.Bxc4+
    • 2...Kxe4
     • 3.Qb1#
  • 1...gxf3+
   • 2.Kxf3
    • threat
     • 3.Bc4#
    • 2...Sxd3
     • 3.Rxd3#
    • 2...Sc4
     • 3.Bxc4#
    • 2...c4
     • 3.Bxc4#
     • 3.Rd4#
  • 1...c4
   • 2.Rd4#
  • 1...h5
   • 2.Sg5
    • threat
     • 3.Bc4#
    • 2...Sxd3
     • 3.Rxd3#
    • 2...Sc4
     • 3.Bxc4#
    • 2...c4
     • 3.Bxc4#
     • 3.Rd4#
  • 1...dxe6
   • 2.Re5+
    • 2...dxe5
     • 3.Qxe6#
 • Tries
  • 1.Kxe3?
   • threat
    • 2.Bc4#
   • 1...Sc4+
    • 2.Bxc4#
   • 1...Sxd3
    • 2.Rxd3#
   • 1...c4
    • 2.Bxc4#
    • 2.Rd4#
   • 1...Sxd1+!
  • 1.Sg5?
   • threat
    • 2.Bc4#
   • 1...Sxd3
    • 2.Rxd3#
   • 1...Sc4
    • 2.Bxc4#
   • 1...c4
    • 2.Bxc4#
    • 2.Rd4#
   • 1...hxg5!
  • 1.Sg6?
   • threat
    • 2.Se7#
   • 1...gxf3+
    • 2.Kxf3
     • threat
      • 3.Se7#
      • 3.Bc4#
   • 1...Sxd3
    • 2.Kxd3
     • threat
      • 3.Kxe3#
      • 3.Se7#
    • 2.Kxe3
     • threat
      • 3.Se7#
      • 3.Rxd3#
   • 1...Re8!
  • 1.Sh7?
   • threat
    • 2.Sf6#
   • 1...gxf3+
    • 2.Kxf3
     • threat
      • 3.Sf6#
      • 3.Bc4#
   • 1...Rf8!
  • 1.Bb1+?
   • 1...Sd3
    • 2.Kxd3
     • threat
      • 3.Ke2#
      • 3.Kc3#
      • 3.Kxe3#
     • 2...e2
      • 3.Kxe2#
    • 2.Kxe3
     • threat
      • 3.Rxd3#
     • 2...c4
      • 3.Rd4#
    • 2.Rxd3+
     • 2...Kxe4
      • 3.Rd1#
      • 3.Rd2#
      • 3.Rd4#
      • 3.Rxd6#
   • 1...Sxd1!
  • 1.Bc2+?
   • 1...Sd3
    • 2.Kxd3
     • threat
      • 3.Ke2#
      • 3.Kc3#
      • 3.Kxe3#
     • 2...e2
      • 3.Kxe2#
    • 2.Kxe3
     • threat
      • 3.Rxd3#
     • 2...c4
      • 3.Rd4#
    • 2.Rxd3+
     • 2...Kxe4
      • 3.Rd1#
      • 3.Rd2#
      • 3.Rd4#
      • 3.Rxd6#
   • 1...Sxd1!
  • 1.Bb5+?
   • 1...Sxd1
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Sd3
    • 2.Kxd3
     • threat
      • 3.Kxe3#
      • 3.Bc4#
    • 2.Kxe3
     • threat
      • 3.Bc4#
      • 3.Rxd3#
     • 2...c4
      • 3.Bxc4#
      • 3.Rd4#
      • 3.Qd4#
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Kxe4!
  • 1.Bxa6+?
   • 1...Sxd1
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
    • 2.Bb7+
     • 2...Bxb7
      • 3.Qxb7#
    • 2.Qb7+
     • 2...Bxb7
      • 3.Bxb7#
   • 1...Sd3
    • 2.Kxd3
     • threat
      • 3.Kxe3#
      • 3.Bc4#
    • 2.Kxe3
     • threat
      • 3.Bc4#
      • 3.Rxd3#
     • 2...c4
      • 3.Bxc4#
      • 3.Rd4#
      • 3.Qb5#
    • 2.Bb7+
     • 2...Bxb7
      • 3.Qxb7#
    • 2.Qb7+
     • 2...Bxb7
      • 3.Bxb7#
   • 1...Kxe4!
  • 1.Rc1?
   • threat
    • 2.Rxc5+
     • 2...dxc5
      • 3.Re5#
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Rxf8
    • 2.Rxc5+
     • 2...dxc5
      • 3.Re5#
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Sxd3
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...dxe6
    • 2.Rxc5+
     • 2...dxc5
      • 3.Re5#
      • 3.Qxe6#
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qxc5#
      • 3.Qxe6#
   • 1...Rc8
    • 2.Rxc5+
     • 2...Rxc5
      • 3.Rd4#
     • 2...dxc5
      • 3.Re5#
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
   • 1...Bc6
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Qxc5#
   • 1...Sd1
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
    • 2.Rxc5+
     • 2...dxc5
      • 3.Re5#
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
      • 3.Qb3#
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qxc5#
   • 1...Sa4
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
    • 2.Rxc5+
     • 2...Sxc5
      • 3.Rd4#
     • 2...dxc5
      • 3.Re5#
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
      • 3.Qb3#
   • 1...Sc4
    • 2.Bxc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
   • 1...gxf3+!
  • 1.Rxe3?
   • threat
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxc4
      • 3.Qb3#
    • 2.Be4+
     • 2...Kc4
      • 3.Rc1#
      • 3.Qb3#
   • 1...Rxf8
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxc4
      • 3.Qb3#
   • 1...Sxd1
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxc4
      • 3.Qb3#
    • 2.Be4+
     • 2...Kc4
      • 3.Qb3#
   • 1...Sxd3
    • 2.Kxd3
     • threat
      • 3.Kc3#
    • 2.Rdxd3+
     • 2...Kc4
      • 3.Sd2#
      • 3.Qb3#
   • 1...Rb8
    • 2.Be4+
     • 2...Kc4
      • 3.Rc1#
   • 1...gxf3+!
  • 1.Qxb2?
   • threat
    • 2.Bb1+
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
    • 2.Bc2+
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
      • 3.Qc2#
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
    • 2.Bb5+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
      • 3.Qc2#
    • 2.Bxa6+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
      • 3.Qc2#
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
   • 1...Kc6
    • 2.Qb6+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb1#
      • 3.Bc2#
   • 1...c4
    • 2.Bb1+
     • 2...Kc5
      • 3.Qb6#
     • 2...Kc6
      • 3.Rxc4#
      • 3.Qb6#
    • 2.Bc2+
     • 2...Kc5
      • 3.Qb6#
     • 2...Kc6
      • 3.Rxc4#
      • 3.Qb6#
    • 2.Bxc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
      • 3.Qc2#
     • 2...Kc5
      • 3.Qb6#
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc5
      • 3.Qb6#
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
   • 1...Rb8
    • 2.Bb5+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
      • 3.Qc2#
   • 1...gxf3+!
  • 1.Qb3+?
   • 1...Sc4
    • 2.Sd4
     • threat
      • 3.Qxc4#
    • 2.Bxc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Bd3#
      • 3.Qc2#
      • 3.Qb1#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
   • 1...c4
    • 2.Bb1+
     • 2...Kc5
      • 3.Qb6#
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
     • 2...Sxd1
      • 3.Qxc4#
     • 2...Sd3
      • 3.Qxc4#
    • 2.Bc2+
     • 2...Kc5
      • 3.Qb6#
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
     • 2...Sxd1
      • 3.Qxc4#
     • 2...Sd3
      • 3.Qxc4#
    • 2.Rd4+
     • 2...Kc5
      • 3.Qb6#
     • 2...Kc6
      • 3.Qb6#
   • 1...Kc6!
  • 1.f5?
   • threat
    • 2.Rxg4
     • threat
      • 3.Bc4#
     • 2...Sxd3
      • 3.Rxd3#
     • 2...Sc4
      • 3.Bxc4#
      • 3.Be4#
     • 2...c4
      • 3.Bxc4#
      • 3.Be4#
      • 3.Rd4#
   • 1...gxf3+
    • 2.Kxf3
     • threat
      • 3.Bc4#
     • 2...Sxd3
      • 3.Rxd3#
     • 2...Sc4
      • 3.Bxc4#
     • 2...c4
      • 3.Bxc4#
   • 1...Sxd1
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
   • 1...Sxd3
    • 2.Kxe3
     • threat
      • 3.Rxd3#
     • 2...c4
      • 3.Rd4#
    • 2.Rxg4
     • threat
      • 3.Rxd3#
     • 2...c4
      • 3.Rd4#
   • 1...Bc6
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxd4#
    • 2.Rxg4
     • threat
      • 3.Bc4#
     • 2...Sxd3
      • 3.Rxd3#
     • 2...Sc4
      • 3.Bxc4#
      • 3.Be4#
     • 2...c4
      • 3.Bxc4#
      • 3.Be4#
      • 3.Rd4#
      • 3.Qd4#
   • 1...Sc4
    • 2.Bxc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qb1#
    • 2.Rxg4
     • threat
      • 3.Bxc4#
      • 3.Be4#
     • 2...Sxa5
      • 3.Bb1#
      • 3.Bc2#
      • 3.Bc4#
      • 3.Bb5#
      • 3.Bxa6#
     • 2...Sxb6
      • 3.Bb5#
     • 2...Sb2
      • 3.Bc4#
     • 2...Sd2
      • 3.Bc4#
     • 2...Sa3
      • 3.Bb1#
      • 3.Bc2#
      • 3.Bc4#
      • 3.Bb5#
      • 3.Bxa6#
     • 2...Se5
      • 3.Bc4#
   • 1...h5
    • 2.Sg5
     • threat
      • 3.Bc4#
     • 2...Sxd3
      • 3.Rxd3#
     • 2...Sc4
      • 3.Bxc4#
     • 2...c4
      • 3.Bxc4#
   • 1...Rb8!
 • Keys
  • 1.Qc7!
   • 1...gxf3+
    • 2.Kxf3
     • threat
      • 3.Bc4#
     • 2...Sxd3
      • 3.Rxd3#
     • 2...Sc4
      • 3.Bxc4#
     • 2...c4
      • 3.Bxc4#
   • 1...Rxf8
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Qxd7#
   • 1...Sxd1
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qc4#
   • 1...Sxd3
    • 2.Kxe3
     • threat
      • 3.Rxd3#
     • 2...c4
      • 3.Rd4#
      • 3.Qxc4#
   • 1...dxe6
    • 2.Bc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Qh7#
   • 1...Rb8
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Qxd7#
   • 1...Rc8
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Qxd7#
   • 1...Re8
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Qxd7#
   • 1...Bc6
    • 2.Re5+
     • 2...dxe5
      • 3.Qxe5#
   • 1...Sc4
    • 2.Rd4+
     • 2...cxd4
      • 3.Qxc4#
   • 1...h5
    • 2.Sg5
     • threat
      • 3.Bc4#
     • 2...Sxd3
      • 3.Rxd3#
     • 2...Sc4
      • 3.Bxc4#
     • 2...c4
      • 3.Bxc4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).