Problem Display
PID: 39629 (1B6/8/2NPrPN1/r1R1b2K/4k3/pPp3p1/4B2P/Q7 w - - 0 1)

Aliovsadzade, Rauf Gadzhiaga ogli

Almammedov, Araz

StrateGems, 2001

1B6/8/2NPrPN1/r1R1b2K/4k3/pPp3p1/4B2P/Q7

#3

11 + 7


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kf5
   • 2.Qf1+
    • 2...Ke4
     • 3.Qf3#
 • Tries
  • 1.Qxc3?
   • threat
    • 2.Qd3#
    • 2.Qf3#
   • 1...Kf5
    • 2.Qf3#
   • 1...Rxd6
    • 2.Qxe5#
    • 2.Qf3#
   • 1...Rxf6
    • 2.Qxe5#
    • 2.Qd3#
   • 1...Bxc3!
  • 1.Qf1?
   • threat
    • 2.Qf3#
   • 1...Rxf6
    • 2.Bd3+
     • 2...Ke3
      • 3.Qe2#
   • 1...Ke3!
 • Keys
  • 1.Qe1!
   • threat
    • 2.Bg4+
     • 2...Kd3
      • 3.Bf5#
      • 3.Qe2#
   • 1...Ke3
    • 2.Kg4
     • threat
      • 3.Bf1#
      • 3.Bc4#
      • 3.Bb5#
      • 3.Ba6#
     • 2...Ke4
      • 3.Bf1#
      • 3.Bc4#
      • 3.Bb5#
      • 3.Ba6#
    • 2.Bd1+
     • 2...Kd3
      • 3.Qe2#
    • 2.Bf1+
     • 2...Kf3
      • 3.Qe2#
    • 2.Bc4+
     • 2...Kf3
      • 3.Bd5#
      • 3.Qe2#
    • 2.Bg4+
     • 2...Kd3
      • 3.Bf5#
      • 3.Qe2#
    • 2.Bb5+
     • 2...Kf3
      • 3.Qe2#
    • 2.Ba6+
     • 2...Kf3
      • 3.Qe2#
   • 1...Kf5
    • 2.Qf1+
     • 2...Ke4
      • 3.Qf3#
   • 1...Rxc5
    • 2.Bg4+
     • 2...Kd3
      • 3.Bf5#
      • 3.Qe2#
     • 2...Kd5
      • 3.Bf3#
   • 1...Rxf6
    • 2.Bd1+
     • 2...Kd3
      • 3.Sgxe5#
      • 3.Qe2#
     • 2...Kf5
      • 3.Sd4#
      • 3.Bg4#
      • 3.Qxe5#
    • 2.Bf1+
     • 2...Kf3
      • 3.Scxe5#
      • 3.Qe2#
     • 2...Kf5
      • 3.Sd4#
      • 3.Bh3#
      • 3.Qxe5#
    • 2.Bc4+
     • 2...Kf3
      • 3.Bd5#
      • 3.Qe2#
     • 2...Kf5
      • 3.Sd4#
      • 3.Sce7#
      • 3.Qxe5#
    • 2.Bg4+
     • 2...Kd3
      • 3.Qe2#
    • 2.Bb5+
     • 2...Kf3
      • 3.Qe2#
     • 2...Kf5
      • 3.Sd4#
      • 3.Rxe5#
      • 3.Qxe5#
    • 2.Ba6+
     • 2...Kf3
      • 3.Qe2#
     • 2...Kf5
      • 3.Sd4#
      • 3.Qxe5#
   • 1...Bxd6
    • 2.Bf1+
     • 2...Kf3
      • 3.Sd4#
   • 1...Bxf6
    • 2.Bd1+
     • 2...Kd3
      • 3.Sf4#
   • 1...Ra4
    • 2.Bg4+
     • 2...Kd3
      • 3.Qe2#
   • 1...Bd4
    • 2.Bd3+
     • 2...Kxd3
      • 3.Sb4#
     • 2...Kf3
      • 3.Qxg3#
   • 1...Bf4
    • 2.Bf3+
     • 2...Kd3
      • 3.Qxc3#
     • 2...Kxf3
      • 3.Sh4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).