Problem Display
PID: 49048 (5qB1/3prn2/1P3nRp/1R1pk2P/p2N4/Q2P4/2NBK3/8 w - - 0 1)

Matthews, Robin CO

1st Place, 03. WCCT, 1984-1988

5qB1/3prn2/1P3nRp/1R1pk2P/p2N4/Q2P4/2NBK3/8

#3

11 + 9


273 Mat Plus 1994
3297 FIDE Album (1986-1988) 1995
14609 Mostly Three=Movers 1995
4640 Chess Wizardry: The New ABC of Chess Problems 1996
145 StrateGems 2005
145 StrateGems 2010

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qg7
   • 2.Qxe7#
  • 1...Qa8
   • 2.Qxe7#
  • 1...Qb8
   • 2.Qxe7#
  • 1...Qc8
   • 2.Qxe7#
  • 1...Qxg8
   • 2.Qxe7#
  • 1...Se4
   • 2.Sf3+
    • 2...Kf5
     • 3.Scd4#
  • 1...Sg4
   • 2.Qd6+
    • 2...Sxd6
     • 3.Rxd5#
  • 1...Sxh5
   • 2.Qd6+
    • 2...Sxd6
     • 3.Rxd5#
  • 1...Sh7
   • 2.Qc1
    • threat
     • 3.Bf4#
    • 2...Sfg5
     • 3.Rxd5#
    • 2...Sd6
     • 3.Rxd5#
    • 2...Sd8
     • 3.Rxd5#
    • 2...Sh8
     • 3.Rxd5#
   • 2.Qd6+
    • 2...Sxd6
     • 3.Rxd5#
  • 1...Se8
   • 2.Qc1
    • threat
     • 3.Bf4#
    • 2...Sg5
     • 3.Rxd5#
    • 2...Sfd6
     • 3.Rxd5#
    • 2...Sd8
     • 3.Rxd5#
    • 2...Sh8
     • 3.Rxd5#
  • 1...Sg5
   • 2.Rxd5+
    • 2...Sxd5
     • 3.Qd6#
  • 1...Sd6
   • 2.Rxd5+
    • 2...Sxd5
     • 3.Qxd6#
  • 1...Sd8
   • 2.Rxd5+
    • 2...Sxd5
     • 3.Qd6#
  • 1...Sh8
   • 2.Rxd5+
    • 2...Sxd5
     • 3.Qd6#
 • Tries
  • 1.Kd1?
   • threat
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
     • 2...Ke6
      • 3.Scd4#
   • 1...Sxh5
    • 2.Se1
     • threat
      • 3.Sef3#
     • 2...Kxd4
      • 3.Sf3#
      • 3.Qb2#
      • 3.Qa1#
      • 3.Qc3#
     • 2...Sg5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd6
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd8
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sh8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Sxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sxg8
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Be1
     • threat
      • 3.Bg3#
     • 2...Kf4
      • 3.Bg3#
     • 2...Sg5
      • 3.Qd6#
     • 2...Sd6
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sd8
      • 3.Qd6#
     • 2...Sh8
      • 3.Qd6#
   • 1...Re6
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Se4
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Sg4
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Sxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sh7
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Be1
     • threat
      • 3.Bg3#
     • 2...Kf4
      • 3.Bg3#
     • 2...Sfg5
      • 3.Qd6#
     • 2...Sd6
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sd8
      • 3.Qd6#
     • 2...Sh8
      • 3.Qd6#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qc1
     • threat
      • 3.Bf4#
     • 2...Sfg5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd6
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd8
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sh8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Qd6+
     • 2...Sxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Se8
    • 2.Se1
     • threat
      • 3.Sef3#
     • 2...Kxd4
      • 3.Sf3#
      • 3.Qb2#
      • 3.Qa1#
      • 3.Qc3#
     • 2...Sg5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sfd6
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd8
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sh8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Qc1
     • threat
      • 3.Bf4#
     • 2...Sg5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sfd6
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd8
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sh8
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sg5
    • 2.Rxd5+
     • 2...Sxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sd6
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Sxd5
      • 3.Qxd6#
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sd8
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Sxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sh8
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Sxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...d6!
  • 1.Kf3?
   • threat
    • 2.Bf4#
   • 1...Sxh5
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
   • 1...Sg5+!
  • 1.Sf3+?
   • 1...Ke6
    • 2.Scd4#
   • 1...Kf5+!
  • 1.Be3?
   • threat
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
     • 2...Ke6
      • 3.Scd4#
   • 1...Sxh5
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Sxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sxg8
    • 2.Se1
     • threat
      • 3.Sef3#
     • 2...Sg5
      • 3.Qd6#
     • 2...Sd6
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sd8
      • 3.Qd6#
     • 2...Sh8
      • 3.Qd6#
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Re6
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Se4
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Sg4
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qc1
     • threat
      • 3.Bf4#
     • 2...Sxe3
      • 3.Qxe3#
     • 2...Sg5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd6
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd8
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sh8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Qd6+
     • 2...Sxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sh7
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qc1
     • threat
      • 3.Bf4#
     • 2...Sfg5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd6
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd8
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sh8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Qd6+
     • 2...Sxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Se8
    • 2.Se1
     • threat
      • 3.Sef3#
     • 2...Sg5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sfd6
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd8
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sh8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Qc1
     • threat
      • 3.Bf4#
     • 2...Sg5
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sfd6
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sd8
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sh8
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sg5
    • 2.Rxd5+
     • 2...Sxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sd6
    • 2.Se1
     • threat
      • 3.Sef3#
     • 2...Sxh5
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sxg8
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sfe4
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sg4
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sh7
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qxd6#
     • 2...Sfe8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Sxd5
      • 3.Qxd6#
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sd8
    • 2.Se1
     • threat
      • 3.Sef3#
     • 2...Sxh5
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qd6#
     • 2...Sxg8
      • 3.Qd6#
     • 2...Se4
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sg4
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qd6#
     • 2...Sh7
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qd6#
     • 2...Se8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Sxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sh8
    • 2.Se1
     • threat
      • 3.Sef3#
     • 2...Sxh5
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qd6#
     • 2...Sxg8
      • 3.Qd6#
     • 2...Se4
      • 3.Rxd5#
     • 2...Sg4
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qd6#
     • 2...Sh7
      • 3.Rxd5#
      • 3.Qd6#
     • 2...Se8
      • 3.Rxd5#
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Sxd5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...d6!
  • 1.Rxf6?
   • threat
    • 2.Rf5#
   • 1...Sg5
    • 2.Qd6#
   • 1...Sd6
    • 2.Qxd6#
   • 1...Sd8
    • 2.Qd6#
   • 1...Sh8
    • 2.Qd6#
   • 1...Kxf6+!
 • Keys
  • 1.Kf1!
   • threat
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
     • 2...Ke6
      • 3.Scd4#
   • 1...Sxh5
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
   • 1...Sxg8
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Re6
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Se4
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Sg4
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
   • 1...Sh7
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Rxd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qd6#
   • 1...Se8
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
   • 1...Sg5
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sd6
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sd8
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sh8
    • 2.Sf3+
     • 2...Kf5
      • 3.Scd4#
    • 2.Qd6+
     • 2...Kxd6
      • 3.Rxd5#
   • 1...d6
    • 2.Qc1
     • threat
      • 3.Bf4#
     • 2...Sxh5
      • 3.Qe1#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).