Problem Display
PID: 83204 (1n4bK/b2pBpn1/5p2/1p4p1/3k3p/2p1N2Q/2B2N2/8 w - - 0 1)

Havel, Miroslav

Ceske Slovo, 1924

1n4bK/b2pBpn1/5p2/1p4p1/3k3p/2p1N2Q/2B2N2/8

#3

6 + 12


6490 yacpdb 2009

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Bc5
   • 2.Bxf6#
 • Tries
  • 1.Sed1?
   • threat
    • 2.Qg4+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd6#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Kd5
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd4
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe4#
   • 1...d6
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
   • 1...Bc5
    • 2.Qg4+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Bh7
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
   • 1...Sf5
    • 2.Qg4+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...Sh5
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd6#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Se6
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
      • 3.Be4#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd6#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Se8
    • 2.Qg4+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Sc6
    • 2.Qg4+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxd7+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Ke5
      • 3.Qd6#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd6#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
      • 3.Qe4#
   • 1...b4
    • 2.Qg4+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd6#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
   • 1...g4
    • 2.Qxg4+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd6#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe4#
   • 1...f5
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qd6#
   • 1...Ke5!
  • 1.Seg4?
   • threat
    • 2.Qd3#
   • 1...Kd5
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd4
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd3#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe4#
   • 1...Bh7
    • 2.Bb3
     • threat
      • 3.Qe3#
     • 2...Sf5
      • 3.Qd3#
   • 1...d6!
  • 1.Sd5?
   • threat
    • 2.Qg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Kxd5
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kd4
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe4#
   • 1...d6
    • 2.Bb3
     • threat
      • 3.Qxc3#
      • 3.Qe3#
     • 2...Kc5
      • 3.Qxc3#
     • 2...Ke5
      • 3.Bxf6#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
   • 1...Bb6
    • 2.Qg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Sxb6#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Bc5
    • 2.Qg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qxc5#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Bh7
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
   • 1...Sf5
    • 2.Qg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...Sh5
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Se6
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
      • 3.Be4#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Sg4#
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Sc6
    • 2.Qg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
      • 3.Qe4#
   • 1...b4
    • 2.Qg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
   • 1...g4
    • 2.Qxg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qe3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
   • 1...f5
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bb3#
   • 1...Ke5!
  • 1.Sf5+?
   • 1...Kd5
    • 2.Qf3+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe4#
   • 1...Sxf5
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...Ke5!
  • 1.Qf1?
   • threat
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd6#
   • 1...Kxe3
    • 2.Sg4+
     • 2...Kd2
      • 3.Qd1#
     • 2...Kd4
      • 3.Qd3#
   • 1...Ke5
    • 2.Sfg4+
     • 2...Kd4
      • 3.Qd3#
      • 3.Qd1#
      • 3.Qxf6#
     • 2...Ke6
      • 3.Qxf6#
   • 1...d6
    • 2.Qd3+
     • 2...Kc5
      • 3.Qxd6#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
      • 3.Qxd6#
   • 1...Bc5
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...Sf5
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...Se6
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
      • 3.Qe4#
      • 3.Qd6#
   • 1...Se8
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...f5
    • 2.Qd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qd6#
   • 1...d5
    • 2.Sfg4
     • threat
      • 3.Qd3#
      • 3.Qd1#
      • 3.Qxf6#
   • 1...Bh7!
  • 1.Qg4+?
   • 1...Ke5
    • 2.Sd3#
    • 2.Qe4#
   • 1...Kxe3!
  • 1.Qf3?
   • threat
    • 2.Qe4#
   • 1...Bh7
    • 2.Sfd1
     • threat
      • 3.Qd5#
      • 3.Qxf6#
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf6#
    • 2.Sfg4
     • threat
      • 3.Qd5#
      • 3.Qxf6#
   • 1...f5
    • 2.Sfg4
     • threat
      • 3.Qd1#
      • 3.Qd5#
     • 2...fxg4
      • 3.Qe4#
    • 2.Sxf5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Qe4#
   • 1...d5
    • 2.Sfd1
     • threat
      • 3.Qxd5#
      • 3.Qxf6#
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf6#
    • 2.Sfg4
     • threat
      • 3.Qd1#
      • 3.Qxd5#
      • 3.Qxf6#
   • 1...d6!
 • Keys
  • 1.Bb3!
   • threat
    • 2.Seg4
     • threat
      • 3.Qd3#
      • 3.Qe3#
   • 1...Ke5
    • 2.Qh2+
     • 2...Kd4
      • 3.Sc2#
   • 1...d6
    • 2.Sd5
     • threat
      • 3.Qxc3#
      • 3.Qe3#
     • 2...Kc5
      • 3.Qxc3#
     • 2...Ke5
      • 3.Bxf6#
   • 1...Bh7
    • 2.Seg4
     • threat
      • 3.Qe3#
     • 2...Sf5
      • 3.Qd3#
   • 1...Sf5
    • 2.Sxf5+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
   • 1...Sh5
    • 2.Sf5+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
   • 1...g4
    • 2.Sexg4
     • threat
      • 3.Qd3#
      • 3.Qe3#
   • 1...f5
    • 2.Bd6
     • threat
      • 3.Sc2#
     • 2...c2
      • 3.Sxc2#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).