Problem Display
PID: 83207 (5Bb1/2R4r/1pRq1p2/3k4/1p1p2B1/8/1K2p3/2Q5 w - - 0 1)

Havel, Miroslav

Ceske Slovo, 1926

5Bb1/2R4r/1pRq1p2/3k4/1p1p2B1/8/1K2p3/2Q5

#3

6 + 9


6490 yacpdb 2009

SOLUTION


 • COOKED
 • Sets
  • 1...Qf4
   • 2.Qxf4
    • threat
     • 3.Bf3#
     • 3.Rd6#
     • 3.Qf5#
  • 1...Qxc6
   • 2.Qxc6+
    • 2...Ke5
     • 3.Bd6#
  • 1...Rh1
   • 2.Qxh1+
    • 2...Ke5
     • 3.Bxd6#
  • 1...Rxc7
   • 2.Qh1+
    • 2...Ke5
     • 3.Bxd6#
  • 1...Rf7
   • 2.Qh1+
    • 2...Ke5
     • 3.Bxd6#
  • 1...Rg7
   • 2.Qh1+
    • 2...Ke5
     • 3.Bxd6#
  • 1...d3
   • 2.Qc4+
    • 2...Ke5
     • 3.Bxd6#
 • Tries
  • 1.Qf4?
   • threat
    • 2.Rxd6#
   • 1...Qxc6
    • 2.Qf5+
     • 2...Kc4
      • 3.Rxc6#
   • 1...Rxc7
    • 2.Qf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Bxd6#
      • 3.Qf5#
   • 1...Qc5
    • 2.Rxc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qe5
    • 2.Bf3+
     • 2...Qe4
      • 3.Bxe4#
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxe4#
      • 3.Qf5#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qe7
    • 2.Bf3+
     • 2...Qe4
      • 3.Bxe4#
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxe4#
      • 3.Qf5#
    • 2.Bxe7
     • threat
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qe6
    • 2.Bf3+
     • 2...Qe4
      • 3.Bxe4#
      • 3.Rd6#
      • 3.Qd6#
      • 3.Qxe4#
      • 3.Qf5#
    • 2.Bxe6+
     • 2...Bxe6
      • 3.Rd6#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Rd7
    • 2.Rxd6+
     • 2...Rxd6
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
   • 1...Qxf4!
  • 1.Qh1+?
   • 1...Ke5
    • 2.Bxd6#
   • 1...Rxh1!
 • Keys
  • 1.Qb1!
   • threat
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qxc7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...Qxc6
    • 2.Qf5+
     • 2...Kc4
      • 3.Rxc6#
   • 1...Rxc7
    • 2.Qh1+
     • 2...Ke5
      • 3.Bxd6#
   • 1...Qc5
    • 2.Rxc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...d3
    • 2.Qxd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Bxd6#
   • 1...f5
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
    • 2.Qxf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...e1Q
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qde5
      • 3.Rd6#
     • 2...Qee5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rxd6#
   • 1...e1S
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Rd6#
   • 1...e1R
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Rd6#
     • 2...Re5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rxd6#
   • 1...Qh2
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qg3
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qf4
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qe5
    • 2.Bf3+
     • 2...Qe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qe7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qe6
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qd7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Rh1
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
    • 2.Qxh1+
     • 2...Ke5
      • 3.Bxd6#
   • 1...Rh2
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Rh3
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Rd6#
   • 1...Rh4
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Rd6#
   • 1...Rh5
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
   • 1...Rh6
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Rd7
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
     • 2...Rxd6
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
   • 1...Re7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Rxe7#
     • 2...Re4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
     • 2...Re5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rxd6#
   • 1...Rh8
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Be6
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Bxd6#
      • 3.Qe4#
   • 1...Bf7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...b5
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...Qxc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rc5#
      • 3.Rd6#
  • 1.Qc2!
   • threat
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qxc7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...Qxc6
    • 2.Qf5+
     • 2...Kc4
      • 3.Rxc6#
    • 2.Qxc6+
     • 2...Ke5
      • 3.Bd6#
   • 1...Rxc7
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
   • 1...d3
    • 2.Qxd3+
     • 2...Ke5
      • 3.Bxd6#
    • 2.Qc4+
     • 2...Ke5
      • 3.Bxd6#
   • 1...f5
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qxf5#
    • 2.Qxf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...e1Q
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qde5
      • 3.Rd6#
     • 2...Qee5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rxd6#
   • 1...e1S
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Rd6#
   • 1...e1R
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Rd6#
     • 2...Re5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rxd6#
   • 1...Qh2
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qg3
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qf4
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qc5
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qe5
    • 2.Bf3+
     • 2...Qe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Qb3+
     • 2...Ke4
      • 3.Qf3#
   • 1...Qe7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Qe6
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qd7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...bxc5
      • 3.Rxc5#
   • 1...Rh1
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Rh2
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Rh3
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Rd6#
   • 1...Rh4
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Rd6#
   • 1...Rh5
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
   • 1...Rh6
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Rd7
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
     • 2...Rxd6
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
   • 1...Re7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Rxe7#
     • 2...Re4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
     • 2...Re5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rxd6#
   • 1...Rh8
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...Be6
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Bxd6#
      • 3.Qe4#
   • 1...Bf7
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Re7#
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rd6#
   • 1...b5
    • 2.Bf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe4#
    • 2.Rc5+
     • 2...Qxc5
      • 3.Rxc5#
    • 2.Rxd6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
    • 2.Qf5+
     • 2...Qe5
      • 3.Bf3#
      • 3.Rc5#
      • 3.Rd6#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).