Problem Display
PID: 94047 (r1b5/2pRB3/1b2k3/1p6/4Bp2/n4K2/4Q3/4R3 w - - 0 1)

Moravec, Josef

Ceske Slovo, 1923

r1b5/2pRB3/1b2k3/1p6/4Bp2/n4K2/4Q3/4R3

#3

6 + 8


6490 yacpdb 2009

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ba5
   • 2.Bg6+
    • 2...Kxd7
     • 3.Qe6#
  • 1...Bxd7
   • 2.Bd5+
    • 2...Kxd5
     • 3.Qe4#
    • 2...Kf5
     • 3.Qd3#
     • 3.Qe4#
 • Tries
  • 1.Kxf4?
   • threat
    • 2.Qg4+
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...Kxd7
    • 2.Bf5+
     • 2...Kc6
      • 3.Qf3#
      • 3.Qg2#
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke8
      • 3.Qh5#
   • 1...Kf7
    • 2.Qh5+
     • 2...Ke6
      • 3.Bf5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kg7
      • 3.Qh7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qh7#
   • 1...Bxd7
    • 2.Bd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
   • 1...Be3+!
  • 1.Bd5+?
   • 1...Kf5
    • 2.Qd3#
    • 2.Qe4#
    • 2.Qe6#
   • 1...Kxd7!
  • 1.Bf5+?
   • 1...Kxf5
    • 2.Qd3#
    • 2.Qe4#
    • 2.Qe6#
   • 1...Kf7!
  • 1.Bg6+?
   • 1...Kxd7
    • 2.Qe6#
   • 1...Be3!
  • 1.Bh7+?
   • 1...Kxd7
    • 2.Qe6+
     • 2...Ke8
      • 3.Bg6#
   • 1...Kf7
    • 2.Bxa3+
     • 2...Kf6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qe7#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
    • 2.Bb4+
     • 2...Kf6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qe7#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
    • 2.Bh4+
     • 2...Kf8
      • 3.Qe7#
      • 3.Qe8#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
    • 2.Bc5+
     • 2...Kf6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qe7#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
    • 2.Bg5+
     • 2...Kf8
      • 3.Bh6#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qe8#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
    • 2.Bd6+
     • 2...Kf6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qe7#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
    • 2.Bf6+
     • 2...Kxf6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qe7#
     • 2...Kf8
      • 3.Bg7#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qe8#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
    • 2.Bd8+
     • 2...Kf8
      • 3.Qe7#
      • 3.Qe8#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
    • 2.Bf8+
     • 2...Kf6
      • 3.Qe5#
      • 3.Qe7#
     • 2...Kxf8
      • 3.Qe7#
      • 3.Qe8#
     • 2...Bxd7
      • 3.Qe7#
   • 1...Be3!
  • 1.Qxb5?
   • threat
    • 2.Qd5#
    • 2.Qf5#
   • 1...Kf7
    • 2.Qh5+
     • 2...Ke6
      • 3.Bf5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kg7
      • 3.Qh7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qh7#
   • 1...Bxd7
    • 2.Bd5+
     • 2...Kf5
      • 3.Qd3#
   • 1...Bc5
    • 2.Bd5+
     • 2...Kf5
      • 3.Qd3#
    • 2.Bg6+
     • 2...Be3
      • 3.Qd5#
      • 3.Qf5#
    • 2.Qc6+
     • 2...Ke5
      • 3.Bf6#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
     • 2...Bd6
      • 3.Bg6#
   • 1...Ra5
    • 2.Bd5+
     • 2...Kf5
      • 3.Qd3#
    • 2.Qc6+
     • 2...Ke5
      • 3.Bf6#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...Sxb5!
  • 1.Qg2?
   • threat
    • 2.Bf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg6+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kxd7
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
   • 1...Ke5
    • 2.Qg5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd5#
      • 3.Qf5#
    • 2.Qg6
     • threat
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qf6#
   • 1...Kxd7
    • 2.Bf5+
     • 2...Kc6
      • 3.Kxf4#
     • 2...Ke8
      • 3.Qg6#
      • 3.Qg8#
   • 1...Be3
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...Bd4
    • 2.Bf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg6+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kxd7
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
     • 2...Bf6
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
   • 1...Ba6
    • 2.Bf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg6+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kxd7
      • 3.Bf5#
   • 1...Bb7
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...Sb1
    • 2.Bf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qc2#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg6+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kxd7
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
   • 1...Sc2
    • 2.Bf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qxc2#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg6+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kxd7
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
   • 1...Sc4
    • 2.Bf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qc2#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg6+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kxd7
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
   • 1...c5
    • 2.Bf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Bb1#
      • 3.Bc2#
      • 3.Bd3#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Bg6#
      • 3.Bb7#
      • 3.Bh7#
      • 3.Bxa8#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...c6
    • 2.Bf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...Bxd7!
 • Keys
  • 1.Kg2!
   • threat
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...f3+
    • 2.Qxf3
     • threat
      • 3.Qf5#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
      • 3.Qf6#
     • 2...Kxd7
      • 3.Bc6#
     • 2...Bxd7
      • 3.Bd5#
      • 3.Qf6#
   • 1...Ke5
    • 2.Qh5+
     • 2...Ke6
      • 3.Bf5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qf5#
   • 1...Kxd7
    • 2.Bf5+
     • 2...Kc6
      • 3.Qf3#
      • 3.Qe4#
     • 2...Ke8
      • 3.Qh5#
   • 1...Kf7
    • 2.Qh5+
     • 2...Ke6
      • 3.Bf5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kg7
      • 3.Qh7#
     • 2...Kg8
      • 3.Qh7#
   • 1...Bxd7
    • 2.Bd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe4#
     • 2...Kf5
      • 3.Qh5#
   • 1...Be3
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...Bb7
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...c5
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Bb1#
      • 3.Bc2#
      • 3.Bd3#
      • 3.Bf3#
      • 3.Bf5#
      • 3.Bc6#
      • 3.Bg6#
      • 3.Bb7#
      • 3.Bh7#
      • 3.Bxa8#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#
   • 1...c6
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
     • 2...Kf7
      • 3.Qg6#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).