Problem Display
PID: 94416 (7Q/1n1K4/8/1Np3P1/p3k3/5pR1/3R4/8 w - - 0 1)

Cisar, Vaclav

Ceskoslovenska republika, 1923

7Q/1n1K4/8/1Np3P1/p3k3/5pR1/3R4/8

#3

6 + 5


6490 yacpdb 2009
 • SOUND
 • Sets
  • 1...f2
   • 2.Re2+
    • 2...Kf4
     • 3.Qe5#
    • 2...Kd5
     • 3.Qg8#
    • 2...Kf5
     • 3.Qf6#
   • 2.Qf6
    • threat
     • 3.Sc3#
 • Tries
  • 1.Ke6?
   • threat
    • 2.Qe5#
   • 1...Ke3
    • 2.Qc3+
     • 2...Ke4
      • 3.Rg4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
   • 1...Sd8+!
  • 1.Sd6+?
   • 1...Ke3
    • 2.Sc4+
     • 2...Ke4
      • 3.Qe5#
     • 2...Kf4
      • 3.Qe5#
   • 1...Kf4
    • 2.Qh4+
     • 2...Ke3
      • 3.Sc4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
   • 1...Sxd6!
  • 1.Rd5?
   • threat
    • 2.Qe5#
   • 1...Kxd5
    • 2.Rg4
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Sc7#
     • 2...c4
      • 3.Qd4#
   • 1...Ke3!
  • 1.Rg4+?
   • 1...Ke3
    • 2.Qc3#
   • 1...Kf5!
  • 1.Qc3?
   • threat
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Qe3#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Kf4
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...c4
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Sa5
    • 2.Ke6
     • threat
      • 3.Rg4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Sd6
    • 2.Ke6
     • threat
      • 3.Rg4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
   • 1...Sd8
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Sd6#
      • 3.Qe3#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...f2
    • 2.Re2+
     • 2...Kf4
      • 3.Qe5#
      • 3.Qf3#
     • 2...Kd5
      • 3.Sc7#
      • 3.Re5#
      • 3.Rd3#
      • 3.Qd3#
     • 2...Kf5
      • 3.Qf6#
    • 2.Qf6
     • threat
      • 3.Sc3#
    • 2.Qf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Kf5!
  • 1.Qf6?
   • threat
    • 2.Rd5
     • threat
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
     • 2...Ke3
      • 3.Qxf3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe6#
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qc3#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
    • 2.Qe6+
     • 2...Kf4
      • 3.Rg4#
   • 1...c4
    • 2.Sc3+
     • 2...Ke3
      • 3.Qd4#
    • 2.Re2+
     • 2...Kd3
      • 3.Qxf3#
     • 2...Kd5
      • 3.Re5#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qc6#
     • 2...fxe2
      • 3.Sc3#
    • 2.Rd4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qxf3#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qc3#
      • 3.Qd4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
    • 2.Qe6+
     • 2...Kf4
      • 3.Rg4#
   • 1...Sa5
    • 2.Rd5
     • threat
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
     • 2...Ke3
      • 3.Qxf3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe6#
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Sd6#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qc3#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
    • 2.Qe6+
     • 2...Kf4
      • 3.Rg4#
   • 1...Sd6
    • 2.Rd5
     • threat
      • 3.Qe5#
      • 3.Qxf3#
     • 2...Ke3
      • 3.Qxf3#
     • 2...Kxd5
      • 3.Qe6#
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Sxd6#
      • 3.Qf4#
     • 2...Sf5
      • 3.Qxf5#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qc3#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
    • 2.Qe6+
     • 2...Kf4
      • 3.Rg4#
   • 1...Sd8
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Sd6#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qc3#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Ke3!
  • 1.Qh3?
   • threat
    • 2.Qe6+
     • 2...Kf4
      • 3.Rg4#
   • 1...Kf4
    • 2.Rxf3+
     • 2...Ke4
      • 3.Qf5#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe6#
     • 2...Kxg5
      • 3.Rg2#
   • 1...Ke5
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe6#
     • 2...Ke4
      • 3.Qf5#
    • 2.Qe6+
     • 2...Kf4
      • 3.Rg4#
   • 1...Sd8
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Qf5#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
   • 1...f2
    • 2.Re2+
     • 2...Kf4
      • 3.Qg4#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe6#
    • 2.Rxf2
     • threat
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe6#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe6#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe6#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Re3#
   • 1...Ke3!
  • 1.Qh4+?
   • 1...Ke5
    • 2.Sc3
     • threat
      • 3.Rd5#
      • 3.Qe4#
     • 2...Kf5
      • 3.Qe4#
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Qe1#
      • 3.Qf4#
   • 1...Kf5
    • 2.Rxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe1#
      • 3.Qf4#
     • 2...Kg6
      • 3.Qh6#
   • 1...Ke3!
  • 1.Qh5?
   • threat
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Kf4
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Ke5
    • 2.Qxf3
     • threat
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Kf5
    • 2.Rd5+
     • 2...Ke4
      • 3.Qxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Qxf3#
   • 1...Sd6
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
   • 1...f2
    • 2.Re2+
     • 2...Kf4
      • 3.Rf3#
      • 3.Qf3#
      • 3.Qg4#
     • 2...Kd5
      • 3.Qf7#
     • 2...Kf5
      • 3.Rf3#
      • 3.Qf7#
    • 2.Qf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
    • 2.Qg4+
     • 2...Ke5
      • 3.Re3#
   • 1...Ke3!
  • 1.Qe8+?
   • 1...Kf5
    • 2.Rf2
     • threat
      • 3.Rfxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Rfxf3#
    • 2.Rd3
     • threat
      • 3.Rdxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Rdxf3#
     • 2...f2
      • 3.Rdf3#
    • 2.Rd5+
     • 2...Kf4
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe6+
     • 2...Kf4
      • 3.Rg4#
   • 1...Kf4!
  • 1.Qf8?
   • threat
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
     • 2...Ke5
      • 3.Re3#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe8#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Ke5
    • 2.Sc3
     • threat
      • 3.Rd5#
      • 3.Qf6#
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Re3#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe8#
     • 2...Ke4
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
    • 2.Rg4
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qxf3
     • threat
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...c4
    • 2.Rd4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qxf3#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf6#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Sa5
    • 2.Rxf3
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
     • 2...Ke5
      • 3.Re3#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe8#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qxc5#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...Sd6
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
   • 1...Sd8
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qxc5#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qxf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
   • 1...f2
    • 2.Sc3+
     • 2...Ke5
      • 3.Rd5#
      • 3.Re3#
      • 3.Qf6#
    • 2.Re2+
     • 2...Kd5
      • 3.Qf7#
      • 3.Qg8#
    • 2.Rf3
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
     • 2...Ke5
      • 3.Re3#
      • 3.Qe7#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf5#
      • 3.Qe8#
    • 2.Rg4+
     • 2...Ke3
      • 3.Qxf2#
      • 3.Qf4#
     • 2...Ke5
      • 3.Qf4#
      • 3.Qf6#
    • 2.Qxf2
     • threat
      • 3.Re3#
     • 2...Ke5
      • 3.Re3#
    • 2.Qf3+
     • 2...Ke5
      • 3.Re2#
      • 3.Rd5#
    • 2.Qf6
     • threat
      • 3.Sc3#
   • 1...Ke3!
 • Keys
  • 1.Rf2!
   • threat
    • 2.Qe8+
     • 2...Kd3
      • 3.Qe2#
     • 2...Kf4
      • 3.Rfxf3#
     • 2...Kd5
      • 3.Qe6#
     • 2...Kf5
      • 3.Rfxf3#
   • 1...Kd3
    • 2.Qh4
     • threat
      • 3.Rgxf3#
     • 2...Ke3
      • 3.Rgxf3#
   • 1...Ke3
    • 2.Rgxf3+
     • 2...Ke4
      • 3.Sc3#
   • 1...Kf4
    • 2.Rfxf3+
     • 2...Ke4
      • 3.Sc3#
   • 1...Kd5
    • 2.Rg4
     • threat
      • 3.Sc3#
      • 3.Sc7#
      • 3.Rd2#
     • 2...c4
      • 3.Qd4#
   • 1...Kf5
    • 2.Rfxf3+
     • 2...Ke4
      • 3.Sc3#
     • 2...Kg6
      • 3.Rf6#
      • 3.Qh6#
    • 2.Qe8
     • threat
      • 3.Rfxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Rfxf3#
   • 1...Sd6
    • 2.Sxd6+
     • 2...Kd3
      • 3.Rgxf3#
     • 2...Ke3
      • 3.Rgxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Rfxf3#
     • 2...Kd5
      • 3.Rd2#
   • 1...Sd8
    • 2.Sd6+
     • 2...Kd3
      • 3.Rgxf3#
     • 2...Ke3
      • 3.Rgxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Rfxf3#
     • 2...Kd5
      • 3.Rd2#
   • 1...c4
    • 2.Sc3+
     • 2...Kd3
      • 3.Rgxf3#
     • 2...Ke3
      • 3.Rgxf3#
     • 2...Kf4
      • 3.Rfxf3#
     • 2...Kf5
      • 3.Qf6#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).